post

مرکز تخصصی طراحی و چاپ کارت ویزیت | چاپ شاپرک

طراحی و چاپ کارت ویزیت/ کارت ویزیت فوری/ چاپ انواع کارت ویزیت :لمینت | پی وی سی | سلفون | کتان | سوسماری | مخملی | موضعی | طلاکوب | برجسته

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۶
طراحی کارت ویزیت

%۳ تخفیف ویژه کارت ویزیت جهت تیراژ ۱۰٫۰۰۰ تایی و بیشتر

visit-01

گلاسه یووی – سلفون مات و براق – کتان – سوسماری (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
گلاســه ۳۰۰ یـووی کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۱٫۵۰۰ ۱۵٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۱۰٫۵۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون بــراق کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۱٫۵۰۰ ۱۵٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۱۰٫۵۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون بــراق بزرگ دورگرد sample-logo ۹×۶ ۳۰٫۵۰۰ ۳۰٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۲۷٫۵۰۰ ۲۷٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون مـات کارت ویزیت sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۱٫۵۰۰ ۱۵٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۱۰٫۵۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون مـات بزرگ دورگرد sample-logo ۹×۶ ۳۰٫۵۰۰ ۳۰٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۲۷٫۵۰۰ ۲۷٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفون مات یکــروزه
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۷٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ یکـــروزه
سلفون براق یکــروزه sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۷٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ یکـــروزه
سلفون مات دورگرد یکــروزه sample-logo ۹×۶ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ یکـــروزه
سلفون براق دورگرد یکــروزه sample-logo ۹×۶ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ یکـــروزه

 سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

ســوسمــاری کارت ویزیت sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۶٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۹ روز کاری
کتان امباس کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۴٫۵۰۰ ۱۶٫۰۰۰ ۴ روز کاری
۱۳٫۵۰۰ ۱۵٫۰۰۰ ۸ روز کاری
کتان آلمان کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۹٫۵۰۰ ۲۴٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۱۸٫۵۰۰ ۲۳٫۰۰۰ ۸ روز کاری
کتان پلاستیک کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۲۲٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰ ۹ روز کاری
سلفون مات یا براق دایره ای sample-logo قطر ۵٫۵ ۶۰٫۰۰۰ ۶۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
قطر ۷٫۵ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
کتان یا سوسماری دایره ای
sample-logo قطر ۵٫۵ ۷۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
قطر ۷٫۵ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
انواع لیبـــل (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لیبل پشت چسب دار با روکش یووی sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۴٫۵۰۰ ——— ۵ روز کاری
۱۳٫۵۰۰ ——— ۹ روز کاری
لیبل شیشه ای با روکش یووی sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۵۵٫۰۰۰ ——— ۱۱ روز کاری
لیبل پشت چسب دار با روکش سلفون براق sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۵٫۰۰۰ ——— ۵ روز کاری
۱۴٫۰۰۰ ——— ۹ روز کاری
لیبل متالایز کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۶۷٫۰۰۰ ——— ۱۸ روز کاری
طراحی کارت ویزیت
لمینت بـــراق (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لمینت براق دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۰٫۵۰۰ ۵۰٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۴۵٫۵۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت براق طرح موج ( دو گوشه گرد ) sample-logo ۹×۶ ۴۵٫۵۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت براق ویزیتی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۸٫۵×۴٫۸ ۳۸٫۵۰۰ ۳۸٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت براق مربع دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۵٫۵×۵٫۵ ۳۴٫۵۰۰ ۳۴٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت براق طلاکوب کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۷ روز کاری
لمینت مــــات (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لمینت مات دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۷۰٫۵۰۰ ۷۰٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۶۵٫۵۰۰ ۶۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت مات طرح موج ( دو گوشه گرد ) sample-logo ۹×۶ ۶۵٫۵۰۰ ۶۵٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت مات ویزیتی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۸٫۵×۴٫۸ ۵۶٫۵۰۰ ۵۶٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت مات مربع دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۵٫۵×۵٫۵ ۴۳٫۵۰۰ ۴۳٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت مات طلاکوب کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۹۹٫۰۰۰ ۹۹٫۰۰۰ ۲۷ روز کاری
لمینت برجســـته (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لمینت برجسته دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۰٫۵۰۰ ۵۰٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۴۵٫۵۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۸٫۵×۴٫۸ ۳۸٫۵۰۰ ۳۸٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت برجسته مربع دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۶×۵٫۷ ۳۵٫۵۰۰ ۳۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۷۲٫۵۰۰ ۷۲٫۵۰۰ ۱۴ روز کاری
لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد sample-logo ۶×۵٫۷ ۴۷٫۵۰۰ ۴۷٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری
لمینت برجسته مخملی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۷۵٫۵۰۰ ۷۵٫۵۰۰ ۲۷ روز کاری
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد sample-logo ۶×۵٫۷ ۵۰٫۵۰۰ ۵۰٫۵۰۰ ۲۷ روز کاری
چاپ کارت ویزیت
سلفون مات موضعی و طلاکوب (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
سلفون مات موضعی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۳۶٫۵۰۰ ۳۶٫۵۰۰ ۱۴ روز کاری
سلفون مات طلاکوب دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۵٫۵۰۰ ۵۵٫۵۰۰ ۱۴ روز کاری
پی وی سی – شیشه ای – آهنربایی
نوع کارت ویزیت تیراژ مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
پی وی سی ۳۰۰ میکرون کارت ویزیت
۵۰۰ عدد  sample-logo ۹×۶ ۷۸٫۵۰۰ ۷۸٫۵۰۰ ۹ روز کاری
شیشه ای نیمه مات ۵۰۰ میکرون
(۴ رنگ + سفید)(پی وی سی برفکی)

۵۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۹۴٫۵۰۰ ——— ۹ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون کارت ویزیت
۵۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۸۸٫۵۰۰ ۸۸٫۵۰۰ ۷ روز کاری
۱۰۴٫۰۰۰ ۱۰۴٫۰۰۰ ۴ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون کارت ویزیت
۱۰۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۱۴۸٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار ۲۵۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۱۳۴٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار ۵۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۲۱۷٫۰۰۰ ۲۱۷٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار ۱۰۰۰ عدد  sample-logo ۹×۶ ۳۷۵٫۰۰۰ ۳۷۵٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ عدد  sample-logo ۹×۶ ۳۱۵٫۰۰۰ ۳۱۵٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
آهنربایی دورگرد کارت ویزیت
۱۰۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۱۸۳٫۰۰۰ ۱۸۳٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
آهنربایی با قالب اختصاصی ۱۰۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۲۱۰٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
سلفون مات مخملی کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۲۳٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۷٫۵۰۰ ۵۷٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد sample-logo ۹×۶ ۶۷٫۵۰۰ ۶۷٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد sample-logo ۹×۶ ۸۵٫۵۰۰ ۸۵٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری

۱- زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ اضافه می گردد.
۲- سایزهای اعلام شده در جداول، سایز های چاپی و قبل از برش می باشد و بعد از برش کوچکتر از سایز های اعلامی می شود. کارهای دورصاف ۴٫۸×۸٫۵ بعد از برش حدودا تا ۳ میل کوچکتر می شود و کارهای ۶×۹ دورگرد بعد از برش ۵٫۵×۸٫۵ می شود.

کارت ویزیت دیجیتالdigital-card-heder

نوع کارت ویزیت سایز کارت ۵۰۰ عدد (تومان) ۱۰۰۰ عدد (تومان) زمان تحویل
گلاسـه ۲۸۰ یکرو ۹×۵ ۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
گلاسـه ۲۸۰ دورو ۹×۵ ۶۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
کتـان آلـمان یکـرو ۹×۵ ۵۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
کتـان آلـمان دورو ۹×۵ ۶۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت مـات یکـرو ۹×۵ ۸۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت مـات دورو ۹×۵ ۱۰۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمیـنت بـراق یکرو ۹×۵ ۷۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت بـراق دورو ۹×۵ ۱۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۵ ساعتـه

کارت ویزیت های دیجیتال بصورت دورصاف بوده و در صورت دورگرد کردن کارتهای دیجیتال مبلغ ۱۲٫۰۰۰ تومان برای۵۰۰ عدد و ۱۷۰۰۰ تومان برای ۱۰۰۰ عدد اضافه می گردد.

زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ افزوده میگردد.

قابل توجه مشتریان تهرانی : کارت های دیجیتال به علت فورس بودن از چاپخانه برای مشتری پیک خواهد شد که هزینه ارسال به عهده مشتری بوده و به هیچ عنوان امکان دریافت حضوری این نوع کارها نمی باشد.
قابل توجه مشتریان شهرستانی : تحویل ۵ ساعته این نوع کارتها جهت مشریان تهرانی بوده و اگر بخواهید به شهرستان ارسال شود حداقل یکی دو روز بعد ارسال می شود.

جنس های مختلف کارت ویزیت

nokat-h

کارت ویزیت برخلاف آن که یک تبلیغ ساده و معمولی به نظر می رسد، درعین حال می تواند تاثیری مهم بر روی مخاطبین شما بگذارد. انتخاب نوع درست کارت با توجه به نوع فعالیت و مخاطبین شما از نکات مهم و اساسی است.
باید در نظر داشته باشید که اگر مخاطبان شما افراد یا شرکت های خاص می باشند حتما از کارت های شکیل و جذاب هم از نظر طرح و هم نوع کارت استفاده نمایید. زیرا نوع کارت شما باعث ایجاد اولین تفکر از سوی مخاطبان نسبت به شما می باشد. پس بهتر است که این تفکر از همان لحظه اول به بهترین نحو باشد.

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

طراحی کارت ویزیت – مرکز تخصصی طراحی و چاپ | چاپ شاپرک

مرکز تخصصی طراحی و چاپ کارت ویزیت | جامع ترین مجموعه طرح های کارت ویزیت
جامع ترین مجموعه طراحی کارت ویزیت که برای سهولت در پیدا کردن طرح مورد نظرتان، طرح ها با توجه به زمینه شغلی و نوع فعالیت شما دسته بندی شده است:

sherkati arayesh-zanane arayesh-mardaneh arayeshi-lavazem1 asansor bargh-o-electric ajansmosaferati abofazelab
bimeh parde-o-parche pooshak-mardane pooshak-zananeh
pooshak-bachegane kif-o-kafsh taxi-ajans talar-o-tashrifat
chap-o-tablighat tahsilat-va-amoozesh khoshkbar decorasion-o-mobleman
pezashki cheshm-pezeshki darookhane-atary dampezeshki
dandan-pezeshki ravanpezeshki resturan supermarket
sanat-o-madan tala-o-javaherat akasi farsh-o-glim
kabinet computer-o-shabake keshavarzi koodak
cake-o-shirini gol-o-giah soti-o-tasviri hamlbar
khadamat-fani-otomobil carwash gallery-mashin mashin-sangin
motorsiklet machine-edary dorbin-madarbaste moshaver-amlak
isogam darb-o-panjereh tasisat-sakhteman kashi-o-seramik
masaleh-foroshi naghasi-sakhteman mohandesi-p-hesabdary mobile-o-tablet
music miveh-o-sabzi varzeshi-o-badansazi vekalat


طراحی کارت ویزیت | طرح های شرکتی

۴۸۹۵nکد ۴۸۹۵ ۴۸۹۷nکد ۴۸۹۸
۴۸۰۱nکد ۴۸۰۱ ۴۸۰۰nکد ۴۸۰۰
۴۸۰۲nکد ۴۸۰۲ ۴۸۰۳nکد ۴۸۰۳
۴۸۰۴nکد ۴۸۰۴ ۴۸۰۵nکد ۴۸۰۵
۴۸۰۶nکد ۴۸۰۶ ۴۸۰۷nکد ۴۸۰۷
۴۸۰۸nکد ۴۸۰۸ ۴۸۰۹nکد ۴۸۰۹
۴۸۱۰nکد ۴۸۱۰ ۴۸۱۱nکد ۴۸۱۱
۴۸۱۲nکد ۴۸۱۲ ۴۸۱۳nکد ۴۸۱۳
۴۸۱۴nکد ۴۸۱۴ ۴۸۱۵nکد ۴۸۱۵
۴۸۱۶nکد ۴۸۱۶ ۴۸۱۷nکد ۴۸۱۷
۴۸۱۸nکد ۴۸۱۸ ۴۸۱۹nکد ۴۸۱۹
۴۸۲۰nکد ۴۸۲۰ ۴۸۲۱nکد ۴۸۲۱
۴۸۲۲nکد ۴۸۲۲ ۴۸۲۳nکد ۴۸۲۳
۴۸۲۴nکد ۴۸۲۴ ۴۸۲۵nکد ۴۸۲۵
۴۸۲۶nکد ۴۸۲۶ ۴۸۲۷nکد ۴۸۲۷
۴۸۲۸nکد ۴۸۲۸ ۴۸۲۹nکد ۴۸۲۹
۴۸۳۰nکد ۴۸۳۰ ۴۸۳۱nکد ۴۸۳۱
۴۸۳۲nکد ۴۸۳۲ ۴۸۹۹nکد ۴۸۹۹
۴۸۳۳nکد ۴۸۳۳ ۴۸۳۴nکد ۴۸۳۴
۴۸۳۵nکد ۴۸۳۵ ۴۸۳۶nکد ۴۸۳۶
۴۸۳۷nکد ۴۸۳۷ ۴۸۳۸nکد ۴۸۳۸
۴۸۳۹nکد ۴۸۳۹ ۴۸۴۰nکد ۴۸۴۰
۴۸۴۱nکد ۴۸۴۱ ۴۸۴۲nکد ۴۸۴۲
۴۸۴۳nکد ۴۸۴۳ ۴۸۴۵nکد ۴۸۴۵
۴۸۴۷nکد ۴۸۴۷ ۴۸۴۸nکد ۴۸۴۸
۴۸۴۹nکد ۴۸۴۹ ۴۸۵۰nکد ۴۸۵۰
۴۸۵۱nکد ۴۸۵۱ ۴۸۵۲nکد ۴۸۵۲
۴۸۵۳nکد ۴۸۵۳ ۴۸۵۴nکد ۴۸۵۴
۴۸۵۵nکد ۴۸۵۵ ۴۸۵۶nکد ۴۸۵۶
۴۸۵۷nکد ۴۸۵۷ ۴۸۵۸nکد ۴۸۵۸
۴۸۵۹nکد ۴۸۵۹ ۴۸۶۰nکد ۴۸۶۰
۴۸۶۱nکد ۴۸۶۱ ۴۸۶۲nکد ۴۸۶۲
۴۸۶۳nکد ۴۸۶۳ ۴۸۶۴nکد ۴۸۶۴
۴۸۶۵nکد ۴۸۶۵ ۴۸۶۶nکد ۴۸۶۶
۴۸۶۷nکد ۴۸۶۷ ۴۸۶۸nکد ۴۸۶۸
۴۸۶۹nکد ۴۸۶۹ ۴۸۷۰nکد ۴۸۷۰
۴۸۷۱nکد ۴۸۷۱ ۴۸۷۲nکد ۴۸۷۲
۴۸۷۳nکد ۴۸۷۳ ۴۸۷۴nکد ۴۸۷۴
۴۸۷۵nکد ۴۸۷۵ ۴۸۷۶nکد ۴۸۷۶
۴۸۷۷nکد ۴۸۷۷ ۴۸۷۸nکد ۴۸۷۸
۴۸۷۹nکد ۴۸۷۹ ۴۸۸۰nکد ۴۸۸۰
۴۸۸۱nکد ۴۸۸۱ ۴۸۸۲nکد ۴۸۸۲
۴۸۸۳nکد ۴۸۸۳ ۴۸۸۴nکد ۴۸۸۴
۴۸۸۵nکد۸۵۴۸ ۴۸۸۹nکد ۴۸۸۹
۴۸۹۰nکد ۴۸۹۰ ۴۸۹۱nکد ۴۸۹۱
۴۸۹۲nکد ۴۸۹۲ ۴۸۹۳nکد ۴۸۹۳
۴۸۹۴nکد ۴۸۹۴
post

مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت | اطلاعات کامل در مورد انواع کارت ویزیت و جنس آنها

۴۶
مشخصات کارت ویزیت لمینت برجسته (موضعی استخوانی) :

همانطور که در نمونه مشاهده می کنید این کارت به صورت دورگرد بوده و دارای ضخامت بسیار بالایی نسبت به کارت های معمولی می باشد که همین امرموجب زیبایی این نوع کارت شده است.
از دیگر موارد این کارت قابلیت ایجاد uv موضعی در دو طرف کارت در قسمت های مورد نیاز شما می باشد که زیبایی این کارت را چند برابر می کند.
(uv موضعی یک لایه براق و برجسته بوده که در مکان های تعیین شده در کارت شما قرار می گیرد)
کارت ویزیت لمینت برجسته / کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی / کارت ویزیت لمینت برجسته مربع / کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب

ostokhani-60 ostokhani-50 ostokhani-40
ostokhani-90 ostokhani-80 ostokhani-70
ostokhani-120 ostokhani-110 ostokhani-100
ostokhani-130 ostokhani-140 ostokhani-150

۴۷

مشخصات کارت ویزیت لمینت مات و کارت ویزیت لمینت براق :

همانطور که در نمونه مشاهده می کنید این کارت به صورت دورگرد بوده و دارای ضخامت بسیار بالایی نسبت به کارت های معمولی می باشد که همین امرموجب زیبایی این نوع کارت شده است.
روکش این کارت در لمینت مات، مات بوده و در لمینت براق، براق می باشد و به دلیل استحکام بالای این روکش ، دوام و ماندگاری آن نسبت به کارت های دیگر بسیار بیشتر می باشد.
کارت ویزیت لمینت مات / کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی / کارت ویزیت لمینت مات مربع / کارت ویزیت لمینت مات طلاکوب / کارت ویزیت لمینت مات نقره کوب / کارت ویزیت لمینت مات موج
کارت ویزیت لمینت براق / کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی / کارت ویزیت لمینت براق مربع / کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب / کارت ویزیت لمینت براق نقره کوب / کارت ویزیت لمینت براق موج

ostokhani-230 ostokhani-220 ostokhani-160
ostokhani-180 ostokhani-260 ostokhani-270
ostokhani-190 ostokhani-170

۴۸

مشخصات کارت ویزیت سلفون موضعی : 

این نوع کارت بر روی کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرم چاپ می شود. سپس بر روی آن روکشی از سلفون مات قرار می گیرد . نکته حائز اهمیت این نوع کارت که موجب زیبایی هرچه بیشتر این کارت می شود امکان ایجاد UV موضعی در مکان هایی از کارت که مد نظر شما است، میباشد. UV موضعی در این نوع کارت موجب چندین برابر شدن جذابیت این نوع کارت نسبت به کارت سلفون مات شده است.
کارت ویزیت سلفون مات موضعی دورگرد

ostokhani-280 ostokhani-300 ostokhani-290

۴۹

مجموعه جدید کارت ویزیت سلفون مات مخملی : 

این مجموعه شامل : کارت ویزیت سلفون مات مخملی / کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد / کارت ویزیت سلفون مات مخملی طلاکوب / کارت ویزیت سلفون موضعی مخملی / کارت ویزیت سلفون موضعی مخملی طلاکوب / کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی / کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب می باشد.
این مجموعه از نظر ابعاد و سایز مانند هم نام های خود می باشد با این تفاوت که روکش این مجموعه از نانو بوده که فوق العاده نرم و لطیف می باشد و هنگام لمس این کارت ها نرمی خاصی را حس می کنید و علاوه بر این خصوصیت موجب زنده شدن رنگ های چاپی می شود.

makhmail-10 makhmail-20 makhmail-30

۵۰

مشخصات کارت ویزیت آهنربایی ( مگنت ) : 

این نوع کارت بیشتر برای مشاغلی استفاده می شوند که به مشتریان خود شماره اشتراک می دهند مانند رستوران ها، پیک ها و آژانس ها. زیرا می توان این کارت ها را بر روی یخچال یا هر سطح فلزی دیگر چسباند تا همیشه در دسترس باشند.

 makhmail-50 makhmail-40

۵۱

مشخصات کارت ویزیت گلاسه روکش UV: 

سایز این کارت ۸٫۵×۴٫۸ میباشد. این کارت روی کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرم واقعی چاپ شده و یک لایه UV بصورت روکش روی آن قرار می گیرد.
این نوع کارت به عنوان یک کارت معمولی و ارزان در بازار چاپ مطرح است و جهت تیراژهای بالا مقرون به صرفه می باشد.

۵۴ ۵۳ ۵۲

۵۵

مشخصات کارت ویزیت سوسماری: 

سایز این کارت ۸٫۵×۴٫۸ میباشد. روکش این کارت دارای بافت می باشد. همین موضوع موجب زیبایی این نوع کارت شده است. این کارت از نظر نوع بافت مانند کارت های کتان می باشد با این تفاوت که یک روکش مانند سلفون روی آن قرار دارد که موجب استقامت و ماندگاری و شفافیت بیشتر این نوع کارت از کارت های کتان می باشد.

ostokhani-360 ostokhani-350 ostokhani-340

۵۶

مشخصات کارت ویزیت کتان: 

سایز این کارت ۸٫۵×۴٫۸ میباشد. این کارت، از جمله کارت های پر طرف دار میباشد. علت علاقه مندی زیاد به این کارت بافت موجود بر روی خو کاغذ و همچنین مقرون به صرفه بودن آن می باشد. اگر به دنبال یک کارت شیک و مقرون به صرفه می باشید می توانید از این نوع کارت استفاده نمایید. 
کارت ویزیت کتان آلمان ۳۵۰ گرم / کارت ویزیت کتان امباس ۳۰۰ گرم / کارت ویزیت کتان پلاستیک
توجه : در کارت های کتان آلمان و کتان امباس به علت وجود بافت در هنگام چاپ رنگ مانند کاغذ گلاسه روی کار نمی نشیند. به همین دلیل کارهایی که دارای زمینه های روشن و سفید می باشند هنگام چاپ روی کارت کتان زیبا می شوند ولی کارهایی که دارای زمینه های تیره و مشکی می باشند بر روی کاغذ کتان خوب نشده و بهتر است از کارت ویزیت کتان پلاستیک استفاده شود.

ostokhani-370 ostokhani-380 ostokhani-390

۵۸

مشخصات کارت ویزیت سلفون مات و کارت ویزیت سلفون براق : 

این نوع کارت بر روی کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرم چاپ می شود. سپس بر روی آن روکشی از سلفون مات یا براق قرار می گیرد که موجب استحکام بیشتر کارت می شود. این نوع کارت از جمله کارت های مقرون به صرفه و شیک می باشد.
کارت ویزیت سلفون مات / کارت ویزیت سلفون مات دورگرد / کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب
کارت ویزیت سلفون براق / کارت ویزیت سلفون براق دورگرد

sel-mat80 sel-mat70 sel-mat60
sel-mat40 sel-mat-20 sel-mat50

۷۰

مشخصات کارت ویزیت شیشه ای نیمه مات: 

این نوع کارت با ضخامت ۵۰۰ میکرون می باشد و حالت شیشه ای نیمه مات و ترنسپرنتی دارد و زمانی روی کتاب یا صفحه ای قرار داده شود تمام مطالب زیر آن قابل مشاهده می باشد. این کارتها یکرو بوده و جزء کارتهای شیک و فانتزی محسوب می شود.
کارت ویزیت شیشه ای نیمه مات ( پی وی سی برفکی ۵۰۰ میکرون )

۶۶۰ ۶۷۰ ۶۸۰
۶۹۰ ۷۱۰ ۶۱۰
۶۲۰ ۶۳۰ ۶۴۰
۵۹۰ ۶۰۰ ۶۵۰

۷۲

مشخصات کارت ویزیت شیشه ای نیمه مات: 

این نوع کارت ها با ضخامت های متفاوتی موجود می باشد که عبارتند از پی وی سی ۳۰۰ میکرون، پی وی سی ۵۰۰ میکرون و پی وی سی ۷۶۰ میکرون. پی وی سی های ۳۰۰ و ۵۰۰ بصورت مات می باشد ولی پی وی سی ۷۶۰ دارای لمینت براق می باشد. پی وی سی ۷۶۰ میکرون دقیقا مانند کارتهای عابربانک می باشد. یک نوع ۷۶۰ میکرون متالیک موجود می باشد که رنگ های استفاده شده در آن متالیک می باشد. اگر در طرح کارت متالیک از رنگ زرد و خاکستری استفاده شود بعد از چاپ طلایی و نقره ای خواهد شد.
پی وی سی ۳۰۰ میکرون / پی وی سی ۵۰۰ میکرون / پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک لمینت دار

۷۳

کارت ویزیت برخلاف آن که یک تبلیغ ساده و معمولی به نظر می رسد، درعین حال می تواند تاثیری مهم بر روی مخاطبین شما بگذارد. انتخاب نوع درست کارت با توجه به نوع فعالیت و مخاطبین شما از نکات مهم و اساسی است.
باید در نظر داشته باشید که اگر مخاطبان شما افراد یا شرکت های خاص می باشند حتما از کارت های شکیل و جذاب هم از نظر طرح و هم نوع کارت استفاده نمایید. زیرا نوع کارت شما باعث ایجاد اولین تفکر از سوی مخاطبان نسبت به شما می باشد. پس بهتر است که این تفکر از همان لحظه اول به بهترین نحو باشد. به این دسته از دوستان این نوع کارت ها را پیشنهاد می کنیم: موضعی استخوانی ، لمینت مات ، لمینت براق ، مخملی، شیشه ای، PVC و موضعی سلفون
در صورتیکه فعالیت شما بگونه ای است که مخاطبین خاصی نداشته و یا اینکه استفاده شما از کارت بیش از حد معمول می باشد و می خواهید هزینه آن مقرون به صرفه باشد می توانید از کارت های شکیل و ارزان همچون : کتان ، سوسماری ، سلفون مات ، سلفون براق و … استفاده نمایید.

طراحی و چاپ شاپرک , مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت شیشه ای , کارت ویزیت لمینت , لمینت برجسته , طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت کتان , سلفون مات , سلفون براق , کارت ویزیت سوسماری , طرح های کارت ویزیت , چاپ فوری , سربرگ , پاکت , ست اداری , چاپ ست اداری , طراحی سربرگ , سایز پاکت , فاکتور , چاپ فاکتور , طراحی فاکتور , تراکت , چاپ تراکت , طراحی تراکت , چاپ دیجیتال , چاپ افست , بروشور , طراحی بروشور , چاپ بروشور , چاپ کاتالوگ , طراحی کاتالوگ , کارت تبریک , تقویم دیواری , سررسید , لیبل سی دی , چاپ لیبل , سفارش آنلاین چاپ , لیوان کاغذی , چاپ روی لیوان ,  لیوان تبلیغاتی