فاکتور | چاپ فاکتور | چاپ فاکتور رسمی دارایی | فاکتور ۲ برگی و ۳ برگی | فاکتور کاربن لس | طراحی فاکتور فروش
آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

فاکتور | چاپ افست تک رنگ مشکی

فاکتور سایز A4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰ تحریر ۸۰ و الوان ۸۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 270.000 220.000 220.000
۲۰۰۰ 505.000 380.000 390.000
۵۰۰۰ 1.175.000 745.000 800.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 385.000 335.000 300.000
۲۰۰۰ 710.000 550.000 550.000
۵۰۰۰ 1.660.000 1.080.000 1.100.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 570.000 —– —–
۲۰۰۰ 930.000 —– —–
۵۰۰۰ 2.090.000 —– —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
 • اگر می خواهید توسط پرینتر روی برگه های خود پرینت بگیرید از گزینه تحریر ۸۰ و الوان ۸۰ استفاده نمائید.

چاپ فاکتور سایز A5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 155.000 120.000
۲۰۰۰ 280.000 220.000
۵۰۰۰ 625.000 460.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 225.000 185.000
۲۰۰۰ 395.000 315.000
۵۰۰۰ 875.000 665.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 340.000 —–
۲۰۰۰ 575.000 —–
۵۰۰۰ 1.200.000 —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 200.000 180.000
۵۰۰۰ 420.000 350.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 280.000 245.000
۵۰۰۰ 585.000 520.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۲۰۰۰ 390.000 —–
۵۰۰۰ 795.000 —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 545.000 420.000
۲۰۰۰ 945.000 690.000
۵۰۰۰ 2.120.000 1.440.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 790.000 625.000
۲۰۰۰ 1.340.000 945.000
۵۰۰۰ 3.150.000 2.025.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 185.000 150.000
۲۰۰۰ 335.000 255.000
۵۰۰۰ 740.000 515.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 270.000 220.000
۲۰۰۰ 490.000 370.000
۵۰۰۰ 1.145.000 730.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 420.000 —–
۲۰۰۰ 740.000 —–
۵۰۰۰ 1.415.000 —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 350.000 280.000
۲۰۰۰ 605.000 470.000
۵۰۰۰ 1.485.000 920.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 520.000 420.000
۲۰۰۰ 895.000 710.000
۵۰۰۰ 2.150.000 1.365.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست تک رنگ سورمه ای

فاکتور سایز A4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 275.000
۲۰۰۰ 515.000
۵۰۰۰ 1.190.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 390.000
۲۰۰۰ 720.000
۵۰۰۰ 1.675.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 160.000
۲۰۰۰ 290.000
۵۰۰۰ 640.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 230.000
۲۰۰۰ 405.000
۵۰۰۰ 890.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 210.000
۵۰۰۰ 435.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 290.000
۵۰۰۰ 600.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 555.000
۲۰۰۰ 960.000
۵۰۰۰ 2.140.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 800.000
۲۰۰۰ 1.355.000
۵۰۰۰ 3.200.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 190.000
۲۰۰۰ 345.000
۵۰۰۰ 755.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 275.000
۲۰۰۰ 500.000
۵۰۰۰ 1.160.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 360.000
۲۰۰۰ 620.000
۵۰۰۰ 1.505.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 530.000
۲۰۰۰ 910.000
۵۰۰۰ 2.200.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

چاپ فاکتور سایز A4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 355.000 265.000
۲۰۰۰ 635.000 475.000
۵۰۰۰ 1.250.000 945.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 485.000 400.000
۲۰۰۰ 805.000 690.000
۵۰۰۰ 1.780.000 1.260.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 195.000 165.000
۲۰۰۰ 360.000 295.000
۵۰۰۰ 745.000 540.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 295.000 245.000
۲۰۰۰ 475.000 425.000
۵۰۰۰ 990.000 810.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 265.000 220.000
۵۰۰۰ 555.000 415.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 350.000 315.000
۵۰۰۰ 745.000 605.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 650.000 515.000
۲۰۰۰ 1.095.000 785.000
۵۰۰۰ 2.270.000 1.690.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 870.000 725.000
۲۰۰۰ 1.445.000 1.060.000
۵۰۰۰ 3.250.000 2.225.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 240.000 190.000
۲۰۰۰ 420.000 375.000
۵۰۰۰ 825.000 675.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 345.000 280.000
۲۰۰۰ 575.000 500.000
۵۰۰۰ 1.280.000 875.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 430.000 375.000
۲۰۰۰ 695.000 650.000
۵۰۰۰ 1.550.000 985.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 625.000 540.000
۲۰۰۰ 1.045.000 870.000
۵۰۰۰ 2.330.000 1.565.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست چهاررنگ (تمام رنگی)

فاکتور سایز A4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 415.000 375.000
۲۰۰۰ 695.000 585.000
۵۰۰۰ 1.375.000 1.055.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 535.000 510.000
۲۰۰۰ 885.000 810.000
۵۰۰۰ 1.915.000 1.415.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 250.000 230.000
۲۰۰۰ 445.000 380.000
۵۰۰۰ 845.000 675.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 350.000 325.000
۲۰۰۰ 605.000 535.000
۵۰۰۰ 1.105.000 930.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 350.000 300.000
۵۰۰۰ 665.000 610.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 455.000 435.000
۵۰۰۰ 825.000 860.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 735.000 665.000
۲۰۰۰ 1.255.000 970.000
۵۰۰۰ 2.430.000 1.955.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 925.000 820.000
۲۰۰۰ 1.565.000 1.270.000
۵۰۰۰ 3.510.000 2.495.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 290.000 265.000
۲۰۰۰ 515.000 455.000
۵۰۰۰ 965.000 740.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 405.000 370.000
۲۰۰۰ 665.000 600.000
۵۰۰۰ 1.285.000 1.010.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 575.000 510.000
۲۰۰۰ 875.000 795.000
۵۰۰۰ 1.740.000 1.105.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 740.000 690.000
۲۰۰۰ 1.140.000 1.075.000
۵۰۰۰ 2.360.000 1.645.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض یک سوم A4 (سایز ۲۱×۱۰)

قبض سایز ۱۰×۲۱ | چاپ افست تک رنگ مشکی | تک برگ دسته چکی | یک پرفراژ و ۲ شماره

نوع فاکتور تیراژ تحریر ۸۰ گرم
فاکتور تک برگ ۳۰۰۰ 180.000
۶۰۰۰ 310.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض سایز ۲۱×۱۰ | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی

سفید + زرد

۳۰۰۰ 370.000 270.000
۶۰۰۰ 650.000 470.000
فاکتور ۳ برگی

سفید+صورتی+زرد

۳۰۰۰ 475.000 400.000
۶۰۰۰ 850.000 700.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ فوری ۳ روزه

فاکتور سایز A5 | تک رنگ مشکی | چاپ فوری ۳ روزه

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 170.000
۲۰۰۰ 310.000
۵۰۰۰ 660.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 240.000
۲۰۰۰ 430.000
۵۰۰۰ 920.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۳ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چهاررنگ | چاپ فوری ۳ روزه

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 285.000
۲۰۰۰ 470.000
۵۰۰۰ 870.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 380.000
۲۰۰۰ 630.000
۵۰۰۰ 1.145.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۳ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A4 | تک رنگ مشکی | چاپ فوری ۳ روزه

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 285.000
۲۰۰۰ 540.000
۵۰۰۰ 1.215.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 400.000
۲۰۰۰ 740.000
۵۰۰۰ 1.700.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۳ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A4 | چهاررنگ | چاپ فوری ۳ روزه

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 440.000
۲۰۰۰ 715.000
۵۰۰۰ 1.450.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 555.000
۲۰۰۰ 910.000
۵۰۰۰ 1.990.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۳ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه طراحی فاکتور

طراحی فاکتور رسمی دارائی : ۱۵.۰۰۰ تومان

طراحی فاکتور اختصاصی : ۲۵.۰۰۰ تومان