post
فاکتور / طراحی و چاپ فاکتور / چاپ فاکتور رسمی دارایی / فاکتور ۲ برگی و ۳ برگی / فاکتور کاربن دار / طراحی فاکتور فروش
آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۷

به علت مشکلات بازار کاغذ تا اطلاع ثانوی نسخه دوم فاکتورهای کاربن دار دوبرگی بجای رنگ زرد صورتی خواهد بود.

فاکتور | چاپ افست تک رنگ مشکی

فاکتور سایز A4 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰ تحریر ۸۰ و الوان ۸۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 143.000 110.000 148.000
۲۰۰۰ 269.000 203.000 280.000
۵۰۰۰ 610.000 423.000 610.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 192.000 165.000 210.000
۲۰۰۰ 368.000 291.000 390.000
۵۰۰۰ 830.000 632.000 830.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 291.000 —– —–
۲۰۰۰ 511.000 —– —–
۵۰۰۰ 1.094.000 —– —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
 • اگر می خواهید توسط پرینتر روی برگه های خود پرینت بگیرید از گزینه تحریر ۸۰ و الوان ۸۰ استفاده نمائید.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 82.000 66.000
۲۰۰۰ 148.000 115.000
۵۰۰۰ 346.000 253.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 121.000 990.000
۲۰۰۰ 214.000 170.000
۵۰۰۰ 489.000 368.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 181.000 —–
۲۰۰۰ 313.000 —–
۵۰۰۰ 654.000 —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 104.000 88.000
۵۰۰۰ 220.000 192.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 154.000 132.000
۵۰۰۰ 330.000 291.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۲۰۰۰ 214.000 —–
۵۰۰۰ 460.000 —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 281.000 209.000
۲۰۰۰ 511.000 390.000
۵۰۰۰ 1.095.000 830.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 402.000 303.000
۲۰۰۰ 720.000 533.000
۵۰۰۰ 1.535.000 1.160.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 92.000 77.000
۲۰۰۰ 170.000 137.000
۵۰۰۰ 390.000 302.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 137.000 115.000
۲۰۰۰ 258.000 203.000
۵۰۰۰ 583.000 445.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 214.000 —–
۲۰۰۰ 42.300 —–
۵۰۰۰ 764.000 —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 176.000 148.000
۲۰۰۰ 324.000 269.000
۵۰۰۰ 764.000 566.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 264.000 220.000
۲۰۰۰ 489.000 401.000
۵۰۰۰ 1.138.000 830.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

فاکتور سایز A4 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 198.000 154.000
۲۰۰۰ 379.000 280.000
۵۰۰۰ 753.000 566.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 280.000 220.000
۲۰۰۰ 456.000 401.000
۵۰۰۰ 940.000 720.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 110.000 93.000
۲۰۰۰ 290.000 170.000
۵۰۰۰ 445.000 346.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 154.000 137.000
۲۰۰۰ 280.000 247.000
۵۰۰۰ 588.000 500.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 137.000 115.000
۵۰۰۰ 313.000 236.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 192.000 170.000
۵۰۰۰ 445.000 346.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 379.000 280.000
۲۰۰۰ 620.000 445.000
۵۰۰۰ 121.000 1.006.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 500.000 407.000
۲۰۰۰ 797.000 610.000
۵۰۰۰ 1.710.000 1.446.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 126.000 110.000
۲۰۰۰ 236.000 209.000
۵۰۰۰ 467.000 418.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 187.000 159.000
۲۰۰۰ 335.000 291.000
۵۰۰۰ 654.000 566.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 236.000 220.000
۲۰۰۰ 401.000 390.000
۵۰۰۰ 874.000 544.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 346.000 302.000
۲۰۰۰ 599.000 511.000
۵۰۰۰ 1.215.000 786.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست چهاررنگ (تمام رنگی)

فاکتور سایز A4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 253.000 209.000
۲۰۰۰ 423.000 379.000
۵۰۰۰ 863.000 720.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 319.000 302.000
۲۰۰۰ 533.000 500.000
۵۰۰۰ 1.083.000 885.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 148.000 132.000
۲۰۰۰ 269.000 247.000
۵۰۰۰ 533.000 500.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 203.000 187.000
۲۰۰۰ 368.000 335.000
۵۰۰۰ 687.000 610.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 203.000 165.000
۵۰۰۰ 401.000 346.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 269.000 247.000
۵۰۰۰ 533.000 500.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 434.000 379.000
۲۰۰۰ 764.000 759.000
۵۰۰۰ 1.435.000 1.270.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 544.000 440.000
۲۰۰۰ 907.000 764.000
۵۰۰۰ 1.435.000 1.600.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 170.000 165.000
۲۰۰۰ 302.000 335.000
۵۰۰۰ 588.000 467.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 225.000 236.000
۲۰۰۰ 390.000 456.000
۵۰۰۰ 775.000 676.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 355.000 324.000
۲۰۰۰ 533.000 511.000
۵۰۰۰ 940.000 654.000
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 434.000 434.000
۲۰۰۰ 687.000 654.000
۵۰۰۰ 1.325.000 1.006.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض یک سوم A4 (سایز ۲۱×۱۰)

قبض سایز ۱۰×۲۱ | چاپ افست تک رنگ مشکی | تک برگ دسته چکی | یک پرفراژ و ۲ شماره

نوع فاکتور تیراژ تحریر ۸۰ گرم
فاکتور تک برگ ۳۰۰۰ 127.000
۶۰۰۰ 204.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض سایز ۲۱×۱۰ | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی

سفید + زرد

۳۰۰۰ 204.000 182.000
۶۰۰۰ 369.000 314.000
فاکتور ۳ برگی

سفید+صورتی+زرد

۳۰۰۰ 248.000 226.000
۶۰۰۰ 457.000 402.000
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه طراحی فاکتور

طراحی فاکتور رسمی دارائی : ۱۵.۰۰۰ تومان

طراحی فاکتور اختصاصی : ۲۵.۰۰۰ تومان