تقویم دیواری ۴ برگی – ۴۸×۳۴
فضای تبلیغات ۳۳٫۵×۱۳٫۵
تقویم دیواری ۴ برگی – سایز ۴۸×۳۴
هر عدد ۸۰۰ تومان
خدمات
شیــــرازه ۳۴ سانتی هر عدد ۲۰۰ تومان
چاپ تکرنگ فضای تبلیغ تا ۲۵۰ سری
۶۵۰۰۰ تومان
چاپ تکرنگ فضای تبلیغ از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ سری
۱۰۰۰۰۰ تومان
طراحی فضای تبلیغات ۱۵۰۰۰ تومان

حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد
چهار برگ تقویم و شیرازه ها جداگانه تحویل مشتریان عزیز می کردد.