سالنامه کـد ۹۷۲۶

  • سالنامه سایز رقعی – ارگانایزر هر هفته در یک صفحه و به تعداد هفته ها صفحات یادداشت در انتها
  • جلد چرم جدید – امکان داغکوب روی جلد – امکان شخصی سازی تبلیغ و پچ وسط سالنامه
  • چاپ صفحات داخلی ۲ رنگ مشکی و قرمز – رنگ صفحات کرم روشن و فانتزی می باشد
  • گوشه های سررسید به صورت گرد می باشد