سالنامه کـد ۹۷۳۹

  • سالنامه سایز پالتویی – هر روز در یک صفحه – آستر بدرقه مشکی و سبز شکیل
  • جلد چرم جدید – امکان داغکوب روی جلد – امکان شخصی سازی تبلیغ و پچ وسط سالنامه
  • چاپ صفحات داخلی ۲ رنگ مشکی و سبز – رنگ صفحات کرم روشن و فانتزی می باشد
  • گوشه های سررسید به صورت گرد می باشد