سالنامه کـد ۹۷۴۶

  • سالنامه سایز پالتویی – هر روز در یک صفحه
  • جلد چرم جدید – امکان داغکوب روی جلد – امکان شخصی سازی تبلیغ و پچ وسط سالنامه
  • چاپ صفحات داخلی ۲ رنگ
  • گوشه های سررسید به صورت گرد می باشد