سالنامه کـد ۹۷۴۷

  • سالنامه سایز پالتویی – هر روز در یک صفحه
  • جلد چرم سخت – امکان داغکوب روی جلد
  • چاپ صفحات داخلی ۲ رنگ
  • گوشه های سررسید به صورت گرد می باشد