چاپ شاپرک قادر به چاپ کارت ویزیت های خاص با برش خاص می باشد. جنس این نوع کارتها می تواند سلفون مات و براق بوده و این کارتها مانند دوربین ، عینک و مابقی برش های خاص قابل اجرا و چاپ در این مجموعه می باشد.

fee fdd fcc fbb fnn fll fkk fjj fii fhh fgg fff