فاکتور | چاپ فاکتور رسمی و فروش | چاپ شاپرک

فاکتور | چاپ فاکتور | چاپ فاکتور رسمی دارایی | فاکتور ۲ برگی و ۳ برگی | فاکتور کاربن لس | طراحی فاکتور فروش
آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

فاکتور | چاپ افست تک رنگ مشکی

فاکتور سایز A4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰ تحریر ۸۰ و الوان ۸۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 255.000 195.000 220.000
۲۰۰۰ 480.000 360.000 370.000
۵۰۰۰ 1.100.000 670.000 770.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 370.000 285.000 300.000
۲۰۰۰ 680.000 490.000 520.000
۵۰۰۰ 1.530.000 890.000 1.050.000
فاکتـور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 520.000 —– —–
۲۰۰۰ 900.000 —– —–
۵۰۰۰ 1.990.000 —– —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
 • اگر می خواهید توسط پرینتر روی برگه های خود پرینت بگیرید از گزینه تحریر ۸۰ و الوان ۸۰ استفاده نمائید.

چاپ فاکتور سایز A5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 135.000 99.000
۲۰۰۰ 260.000 190.000
۵۰۰۰ 590.000 420.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 205.000 145.000
۲۰۰۰ 370.000 285.000
۵۰۰۰ 830.000 540.000
فاکتـور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 270.000 —–
۲۰۰۰ 520.000 —–
۵۰۰۰ 1.120.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 170.000 145.000
۵۰۰۰ 390.000 310.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 245.000 195.000
۵۰۰۰ 540.000 470.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۲۰۰۰ 385.000 —–
۵۰۰۰ 760.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 530.000 380.000
۲۰۰۰ 890.000 620.000
۵۰۰۰ 1.990.000 1.300.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 730.000 510.000
۲۰۰۰ 1.250.000 830.000
۵۰۰۰ 2.980.000 1.900.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 165.000 140.000
۲۰۰۰ 315.000 240.000
۵۰۰۰ 680.000 470.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 250.000 190.000
۲۰۰۰ 470.000 340.000
۵۰۰۰ 980.000 650.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 350.000 —–
۲۰۰۰ 670.000 —–
۵۰۰۰ 1.350.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 330.000 260.000
۲۰۰۰ 570.000 430.000
۵۰۰۰ 1.320.000 810.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 450.000 350.000
۲۰۰۰ 840.000 640.000
۵۰۰۰ 1.870.000 1.190.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست تک رنگ سورمه ای

فاکتور سایز A4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 265.000
۲۰۰۰ 495.000
۵۰۰۰ 1.120.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 380.000
۲۰۰۰ 695.000
۵۰۰۰ 1.550.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 145.000
۲۰۰۰ 275.000
۵۰۰۰ 610.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 215.000
۲۰۰۰ 385.000
۵۰۰۰ 850.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 185.000
۵۰۰۰ 410.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 260.000
۵۰۰۰ 560.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 540.000
۲۰۰۰ 905.000
۵۰۰۰ 2.010.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 740.000
۲۰۰۰ 1.265.000
۵۰۰۰ 3.000.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 175.000
۲۰۰۰ 330.000
۵۰۰۰ 700.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 260.000
۲۰۰۰ 485.000
۵۰۰۰ 1.000.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 340.000
۲۰۰۰ 585.000
۵۰۰۰ 1.340.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 460.000
۲۰۰۰ 855.000
۵۰۰۰ 1.890.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

چاپ فاکتور سایز A4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 295.000 230.000
۲۰۰۰ 540.000 440.000
۵۰۰۰ 1.150.000 830.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 440.000 345.000
۲۰۰۰ 740.000 580.000
۵۰۰۰ 1.640.000 1.100.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 170.000 135.000
۲۰۰۰ 330.000 260.000
۵۰۰۰ 690.000 490.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 255.000 195.000
۲۰۰۰ 440.000 380.000
۵۰۰۰ 900.000 640.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 210.000 185.000
۵۰۰۰ 450.000 380.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 310.000 270.000
۵۰۰۰ 630.000 490.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 580.000 470.000
۲۰۰۰ 990.000 690.000
۵۰۰۰ 2.140.000 1.490.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 760.000 640.000
۲۰۰۰ 1.350.000 980.000
۵۰۰۰ 3.150.000 1.990.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 210.000 165.000
۲۰۰۰ 370.000 330.000
۵۰۰۰ 730.000 560.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 290.000 245.000
۲۰۰۰ 520.000 430.000
۵۰۰۰ 1.060.000 730.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 370.000 330.000
۲۰۰۰ 650.000 530.000
۵۰۰۰ 1.350.000 860.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 520.000 480.000
۲۰۰۰ 900.000 710.000
۵۰۰۰ 1.930.000 1.290.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست چهاررنگ (تمام رنگی)

فاکتور سایز A4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 370.000 320.000
۲۰۰۰ 620.000 550.000
۵۰۰۰ 1.190.000 890.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 490.000 440.000
۲۰۰۰ 790.000 690.000
۵۰۰۰ 1.750.000 1.290.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 195.000 180.000
۲۰۰۰ 410.000 350.000
۵۰۰۰ 750.000 590.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 290.000 270.000
۲۰۰۰ 540.000 490.000
۵۰۰۰ 980.000 790.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 235.000 220.000
۵۰۰۰ 520.000 450.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 350.000 330.000
۵۰۰۰ 720.000 630.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 640.000 530.000
۲۰۰۰ 1.090.000 890.000
۵۰۰۰ 2.280.000 1.590.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 820.000 730.000
۲۰۰۰ 1.460.000 1.150.000
۵۰۰۰ 3.350.000 2.290.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 240.000 230.000
۲۰۰۰ 430.000 390.000
۵۰۰۰ 840.000 670.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 330.000 320.000
۲۰۰۰ 590.000 510.000
۵۰۰۰ 1.150.000 830.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 420.000 430.000
۲۰۰۰ 780.000 590.000
۵۰۰۰ 1.390.000 970.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 570.000 530.000
۲۰۰۰ 960.000 890.000
۵۰۰۰ 1.980.000 1.370.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ ۱۰ روز کاری ۵ روز کاری
سایز A4 دقیق – ۲۹.۷×۲۱ ۱۰۰۰ 257.000 276.000
۲۰۰۰ 416.000 441.000
۵۰۰۰ 808.000 837.000
سایز A4 کوچک – ۲۹×۲۰ ۱۰۰۰ 203.000 222.000
۲۰۰۰ 334.000 359.000
۵۰۰۰ 650.000 679.000
سایز A5 دقیق – ۱۴.۸×۲۱ ۱۰۰۰ 154.000 169.000
۲۰۰۰ 254.000 273.000
۵۰۰۰ 479.000 504.000
سایز A5 کوچک – ۱۴.۵×۲۰ ۱۰۰۰ 126.000 141.000
۲۰۰۰ 213.000 232.000
۵۰۰۰ 400.000 424.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۵ و ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض یک سوم A4 (سایز ۲۱×۱۰)

قبض سایز ۱۰×۲۱ | چاپ افست | تک برگ دسته چکی | یک پرفراژ و ۲ شماره

فاکتور
نوع فاکتور تیراژ تحریر ۸۰ گرم
تک رنگ مشکی ۳۰۰۰ 160.000
۶۰۰۰ 280.000
چهاررنگ ۳۰۰۰ 290.000
۶۰۰۰ 535.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض سایز ۲۱×۱۰ | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی

سفید + زرد

۳۰۰۰ 320.000 250.000
۶۰۰۰ 550.000 430.000
فاکتـور ۳ برگی

سفید+صورتی+زرد

۳۰۰۰ 420.000 340.000
۶۰۰۰ 750.000 560.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ فوری ۳ روزه

فاکتـور سایز A5 | تک رنگ مشکی | چاپ فوری ۳ روزه

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 155.000
۲۰۰۰ 280.000
۵۰۰۰ 620.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 255.000
۲۰۰۰ 390.000
۵۰۰۰ 870.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۳ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چهاررنگ | چاپ فوری ۳ روزه

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 250.000
۲۰۰۰ 445.000
۵۰۰۰ 830.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 350.000
۲۰۰۰ 590.000
۵۰۰۰ 1.080.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۳ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A4 | تک رنگ مشکی | چاپ فوری ۳ روزه

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 270.000
۲۰۰۰ 500.000
۵۰۰۰ 1.150.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 395.000
۲۰۰۰ 790.000
۵۰۰۰ 1.975.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۳ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A4 | چهاررنگ | چاپ فوری ۳ روزه

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 420.000
۲۰۰۰ 690.000
۵۰۰۰ 1.270.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 540.000
۲۰۰۰ 870.000
۵۰۰۰ 1.830.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۳ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه طراحی فاکتـور

طراحی فاکتـور رسمی دارائی : ۱۵.۰۰۰ تومان

طراحی فاکتـور اختصاصی : ۲۵.۰۰۰ تومان

کارت ویزیت برش خاص