post
فاکتور / طراحی و چاپ فاکتور / چاپ فاکتور رسمی دارایی / فاکتور ۲ برگی و ۳ برگی / فاکتور کاربن دار / طراحی فاکتور فروش
آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۷

به علت مشکلات بازار کاغذ تا اطلاع ثانوی نسخه دوم فاکتورهای کاربن دار دوبرگی بجای رنگ زرد صورتی خواهد بود.

فاکتور | چاپ افست تک رنگ مشکی

فاکتور سایز A4 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰ تحریر ۸۰ و الوان ۸۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰  ۵۵۵.۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰ ۵۵۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰  ۷۵۵.۰۰۰ ۵۷۵.۰۰۰ ۷۵۵.۰۰۰
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰ —– —–
۲۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰ —– —–
۵۰۰۰ ۹۹۵.۰۰۰ —– —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
 • اگر می خواهید توسط پرینتر روی برگه های خود پرینت بگیرید از گزینه تحریر ۸۰ و الوان ۸۰ استفاده نمائید.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۴۴۵.۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰ —–
۲۰۰۰ ۲۸۵.۰۰۰ —–
۵۰۰۰ ۵۹۵.۰۰۰ —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ ۹۵.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰
۵۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۲۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰ —–
۵۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۹۹۵.۰۰۰ ۷۵۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۶۵۵.۰۰۰ ۴۸۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۰۵۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۳۵.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۵۳۰.۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰ —–
۲۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰ —–
۵۰۰۰ ۶۹۵.۰۰۰ —–
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۹۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۶۹۵.۰۰۰ ۵۱۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۴۴۵.۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۰۳۵.۰۰۰ ۷۵۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

فاکتور سایز A4 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۶۸۵.۰۰۰ ۵۱۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۴۱۵.۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۸۵۵.۰۰۰ ۶۵۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۵۳۵.۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۲۸۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۵۶۵.۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۱۰۵.۰۰۰ ۹۱۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰ ۳۷۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۷۲۵.۰۰۰ ۵۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۵۵۵.۰۰۰ ۱.۳۱۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
۵۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۰۵.۰۰۰ ۲۶۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۵۹۵.۰۰۰ ۵۱۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۷۹۵.۰۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۵۴۵.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۱۰۵.۰۰۰ ۷۱۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست چهاررنگ (تمام رنگی)

فاکتور سایز A4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۷۸۵.۰۰۰ ۶۵۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۴۸۵.۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۹۸۵.۰۰۰ ۸۰۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۴۸۵.۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰ ۳۰۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۶۲۵.۰۰۰ ۵۵۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۵۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۴۸۵.۰۰۰ ۴۵۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۳۹۵.۰۰۰ ۳۴۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۶۹۵.۰۰۰ ۵۶۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۳۰۵.۰۰۰ ۱.۱۵۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۴۹۵.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۸۲۵.۰۰۰ ۶۹۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۶۹۵.۰۰۰ ۱.۴۵۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۲۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰ ۳۰۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۵۳۵.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰ ۴۱۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۷۰۵.۰۰۰ ۶۱۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ ۳۰۵.۰۰۰ ۲۹۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۴۸۵.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۸۵۵.۰۰۰ ۵۹۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ ۳۹۵.۰۰۰ ۳۹۵.۰۰۰
۲۰۰۰ ۶۲۵.۰۰۰ ۵۹۵.۰۰۰
۵۰۰۰ ۱.۲۰۵.۰۰۰ ۹۱۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض یک سوم A4 (سایز ۲۱×۱۰)

قبض سایز ۱۰×۲۱ | چاپ افست تک رنگ مشکی | تک برگ دسته چکی | یک پرفراژ و ۲ شماره

نوع فاکتور تیراژ تحریر ۸۰ گرم
فاکتور تک برگ ۳۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۶۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض سایز ۲۱×۱۰ | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتور ۲ برگی

سفید + زرد

۳۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۶۰۰۰ ۳۳۵.۰۰۰ ۲۸۵.۰۰۰
فاکتور ۳ برگی

سفید+صورتی+زرد

۳۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰
۶۰۰۰ ۴۱۵.۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰
 • تمام فاکتورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه طراحی فاکتور

طراحی فاکتور رسمی دارائی : ۱۵.۰۰۰ تومان

طراحی فاکتور اختصاصی : ۲۵.۰۰۰ تومان