فاکتور | چاپ فاکتور رسمی و فروش | چاپ شاپرک

فاکتور | چاپ فاکتور | چاپ فاکتور رسمی دارایی | فاکتور ۲ برگی و ۳ برگی | فاکتور کاربن لس | طراحی فاکتور فروش
آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹8

فاکتور | چاپ افست تک رنگ مشکی

فاکتور سایز A4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰ تحریر ۸۰ و الوان ۸۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 350.000 290.000 335.000
۲۰۰۰ 660.000 530.000 575.000
۵۰۰۰ 1.415.000 1.190.000 1.260.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 480.000 385.000 455.000
۲۰۰۰ 900.000 745.000 815.000
۵۰۰۰ 2.030.000 1.740.000 1.825.000
فاکتـور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 660.000 —– —–
۲۰۰۰ 1.140.000 —– —–
۵۰۰۰ 2.760.000 —– —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
 • اگر می خواهید توسط پرینتر روی برگه های خود پرینت بگیرید از گزینه تحریر ۸۰ و الوان ۸۰ استفاده نمائید.

چاپ فاکتور سایز A5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 186.000 145.000
۲۰۰۰ 350.000 275.000
۵۰۰۰ 815.000 725.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 270.000 205.000
۲۰۰۰ 505.000 395.000
۵۰۰۰ 1.155.000 925.000
فاکتـور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 395.000 —–
۲۰۰۰ 720.000 —–
۵۰۰۰ 1.440.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 255.000 215.000
۵۰۰۰ 545.000 435.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 350.000 290.000
۵۰۰۰ 750.000 635.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۲۰۰۰ 435.000 —–
۵۰۰۰ 915.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 675.000 565.000
۲۰۰۰ 1.175.000 995.000
۵۰۰۰ 2.680.000 2.305.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 985.000 770.000
۲۰۰۰ 1.655.000 1.415.000
۵۰۰۰ 3.980.000 3.350.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 225.000 205.000
۲۰۰۰ 420.000 375.000
۵۰۰۰ 935.000 745.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 325.000 290.000
۲۰۰۰ 625.000 530.000
۵۰۰۰ 1.375.000 1.070.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 455.000 —–
۲۰۰۰ 830.000 —–
۵۰۰۰ 1.740.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 450.000 385.000
۲۰۰۰ 770.000 615.000
۵۰۰۰ 1.770.000 1.260.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 635.000 505.000
۲۰۰۰ 1.095.000 865.000
۵۰۰۰ 2.580.000 1.860.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست تک رنگ سورمه ای

فاکتور سایز A4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 360.000
۲۰۰۰ 680.000
۵۰۰۰ 1.440.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 495.000
۲۰۰۰ 920.000
۵۰۰۰ 2.055.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 200.000
۲۰۰۰ 365.000
۵۰۰۰ 840.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 290.000
۲۰۰۰ 525.000
۵۰۰۰ 1.175.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 270.000
۵۰۰۰ 570.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 365.000
۵۰۰۰ 780.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 685.000
۲۰۰۰ 1.195.000
۵۰۰۰ 2.700.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 995.000
۲۰۰۰ 1.675.000
۵۰۰۰ 4.000.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 235.000
۲۰۰۰ 440.000
۵۰۰۰ 960.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 335.000
۲۰۰۰ 645.000
۵۰۰۰ 1.400.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 465.000
۲۰۰۰ 790.000
۵۰۰۰ 1.790.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 650.000
۲۰۰۰ 1.110.000
۵۰۰۰ 2.600.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

چاپ فاکتور سایز A4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 405.000 350.000
۲۰۰۰ 750.000 595.000
۵۰۰۰ 1.560.000 1.260.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 575.000 470.000
۲۰۰۰ 1.020.000 855.000
۵۰۰۰ 2.160.000 1.815.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 230.000 205.000
۲۰۰۰ 435.000 410.000
۵۰۰۰ 915.000 780.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 350.000 305.000
۲۰۰۰ 590.000 540.000
۵۰۰۰ 1.260.000 1.115.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 295.000 255.000
۵۰۰۰ 635.000 505.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 415.000 375.000
۵۰۰۰ 865.000 770.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 755.000 615.000
۲۰۰۰ 1.320.000 1.070.000
۵۰۰۰ 2.760.000 2.460.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 1.050.000 850.000
۲۰۰۰ 1.740.000 1.500.000
۵۰۰۰ 4.175.000 3.540.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 290.000 255.000
۲۰۰۰ 505.000 445.000
۵۰۰۰ 1.020.000 830.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 410.000 375.000
۲۰۰۰ 710.000 615.000
۵۰۰۰ 1.500.000 1.150.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 530.000 445.000
۲۰۰۰ 875.000 685.000
۵۰۰۰ 1.850.000 1.415.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 720.000 615.000
۲۰۰۰ 1.225.000 985.000
۵۰۰۰ 2.725.000 2.015.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست چهاررنگ (تمام رنگی)

فاکتور سایز A4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 470.000 435.000
۲۰۰۰ 815.000 710.000
۵۰۰۰ 1.620.000 1.320.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 615.000 565.000
۲۰۰۰ 1.070.000 950.000
۵۰۰۰ 2.270.000 1.980.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 290.000 265.000
۲۰۰۰ 540.000 495.000
۵۰۰۰ 1.020.000 865.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 395.000 375.000
۲۰۰۰ 710.000 615.000
۵۰۰۰ 1.300.000 1.165.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A6 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 325.000 315.000
۵۰۰۰ 685.000 625.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 470.000 420.000
۵۰۰۰ 925.000 865.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A3 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 830.000 685.000
۲۰۰۰ 1.440.000 1.190.000
۵۰۰۰ 3.015.000 2.605.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 1.100.000 915.000
۲۰۰۰ 1.980.000 1.550.000
۵۰۰۰ 4.300.000 3.600.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B5 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 315.000 290.000
۲۰۰۰ 590.000 540.000
۵۰۰۰ 1.140.000 925.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 435.000 410.000
۲۰۰۰ 805.000 685.000
۵۰۰۰ 1.560.000 1.190.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز B4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 575.000 565.000
۲۰۰۰ 995.000 805.000
۵۰۰۰ 1.920.000 1.560.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 745.000 685.000
۲۰۰۰ 1.295.000 1.095.000
۵۰۰۰ 2.785.000 2.220.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور سایز A4 | چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ ۱۰ روز کاری ۵ روز کاری
سایز A4 دقیق – ۲۹.۷×۲۱ ۱۰۰۰ 341.000 361.000
۲۰۰۰ 567.000 591.000
۵۰۰۰ 1.225.000 1.255.000
سایز A4 کوچک – ۲۹×۲۰ ۱۰۰۰ 278.000 297.000
۲۰۰۰ 471.000 495.000
۵۰۰۰ 1.039.000 1.068.000
سایز A5 دقیق – ۱۴.۸×۲۱ ۱۰۰۰ 206.000 221.000
۲۰۰۰ 346.000 366.000
۵۰۰۰ 763.000 787.000
سایز A5 کوچک – ۱۴.۵×۲۰ ۱۰۰۰ 174.000 189.000
۲۰۰۰ 298.000 318.000
۵۰۰۰ 669.000 694.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۵ و ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض یک سوم A4 (سایز ۲۱×۱۰)

قبض سایز ۱۰×۲۱ | چاپ افست | تک برگ دسته چکی | یک پرفراژ و ۲ شماره

فاکتور
نوع فاکتور تیراژ تحریر ۸۰ گرم
تک رنگ مشکی ۳۰۰۰ 230.000
۶۰۰۰ 385.000
چهاررنگ ۳۰۰۰ 381.000
۶۰۰۰ 619.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض سایز ۲۱×۱۰ | چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی

سفید + زرد

۳۰۰۰ 396.000 335.000
۶۰۰۰ 745.000 575.000
فاکتـور ۳ برگی

سفید+صورتی+زرد

۳۰۰۰ 540.000 455.000
۶۰۰۰ 985.000 815.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه طراحی فاکتـور

طراحی فاکتـور رسمی دارائی : ۱۵.۰۰۰ تومان

طراحی فاکتـور اختصاصی : ۲۵.۰۰۰ تومان

کارت ویزیت برش خاص