سایز 14.5×20 / شهرهای مشهور جهان

 • سایز کل تقویم 20×20 می باشد و سایز فضای تبلیغ 5×20 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح شهرهای مشهور جهان می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 20×14 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ مشکی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 7.400 تومان

سایز 10×22 / شهرهای مشهور جهان

 • سایز کل تقویم 22×16 می باشد و سایز فضای تبلیغ 6×22 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح شهرهای مشهور جهان می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 22×10 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ سفید می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 6.900 تومان

سایز 14.5×20 / هخامنش

 • سایز کل تقویم 20×20 می باشد و سایز فضای تبلیغ 5×20 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح هخامنش می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 20×14 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ مشکی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 7.400 تومان

سایز 10×22 / هخامنش

 • سایز کل تقویم 22×16 می باشد و سایز فضای تبلیغ 6×22 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح هخامنش می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 22×10 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ سفید می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 6.900 تومان

سایز 14.5×20 / طبیعت

 • سایز کل تقویم 20×20 می باشد و سایز فضای تبلیغ 5×20 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح طبیعت می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 20×14 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ مشکی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: .7.400 تومان

سایز 10×22 / طبیعت

 • سایز کل تقویم 22×16 می باشد و سایز فضای تبلیغ 6×22 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح طبیعت می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 22×10 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ سفید می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 6.900 تومان

 • امکان طلاکوب، نقره کوب و چاپ سیلک تکرنگ روی پایه تقویم وجود دارد.
 • هزینه چاپ سیلک برای هر تعداد تا 1000 عدد : 300.000 تومان
 • هزینه طلا و نقره به ازای 100 عدد : 150.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه برای تقویم رومیزی 14.5×20 : 165.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه برای تقویم رومیزی 10×22 : 150.000 تومان