تقویم رومیزی کد 1

 • سایز کل تقویم 20×20 می باشد و سایز فضای تبلیغ 5×20 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح طبیعت می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 20×14 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ مشکی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 5.300 تومان

چاپ شاپرک مرکز تخصصی تقویم رومیزی

مشاهده صفحات تقویم رومیزی کد 1

چاپ شاپرک مرکز تخصصی تقویم رومیزی
 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 15×4 : 90.000 تومان
 • امکان ضرب طلاکوب و نقره کوب روی پایه تقویم وجود دارد.
 • هزینه طلاکوب و نقره کوب به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

تقویم رومیزی کد 2

 • سایز کل تقویم 22×16 می باشد و سایز فضای تبلیغ 6×22 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح شهرهای مشهور جهان می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 22×10 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ مشکی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 4.900 تومان

مشاهده صفحات تقویم رومیزی کد 2

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 15×4 : 90.000 تومان
 • امکان طلاکوب، نقره کوب روی پایه تقویم وجود دارد.
 • هزینه طلا و نقره به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

تقویم رومیزی کد 3

 • سایز کل تقویم 20×20 می باشد و سایز فضای تبلیغ 5×20 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح هخامنش می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 20×14 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ مشکی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 5.300 تومان

مشاهده صفحات تقویم رومیزی کد 3

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 15×4 : 90.000 تومان
 • امکان طلاکوب، نقره کوب روی پایه تقویم وجود دارد.
 • هزینه طلا و نقره به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

تقویم رومیزی کد 4

 • سایز کل تقویم 22×16 می باشد و سایز فضای تبلیغ 6×22 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح طبیعت می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 22×10 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ مشکی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 4.900 تومان

مشاهده صفحات تقویم رومیزی کد 4

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 15×4 : 90.000 تومان
 • امکان طلاکوب، نقره کوب روی پایه تقویم وجود دارد.
 • هزینه طلا و نقره به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

تقویم رومیزی کد 5

 • سایز کل تقویم 20×20 می باشد و سایز فضای تبلیغ 5×20 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح شهرهای مشهور جهان می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 20×14 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ مشکی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: .5.300 تومان

مشاهده صفحات تقویم رومیزی کد 5

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 15×4 : 90.000 تومان
 • امکان طلاکوب، نقره کوب روی پایه تقویم وجود دارد.
 • هزینه طلا و نقره به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

تقویم رومیزی کد 6

 • سایز کل تقویم 22×16 می باشد و سایز فضای تبلیغ 6×22 است.
 • تقویم شامل 13 برگ دورو با طرح هخامنش می باشد.
 • جنس صفحات تقویم گلاسه 200 گرم در سایز 22×10 است.
 • پایه این مدل تقویم فقط رنگ مشکی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.

قیمت: 4.900 تومان

مشاهده صفحات تقویم رومیزی کد 6

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 15×4 : 90.000 تومان
 • امکان طلاکوب، نقره کوب روی پایه تقویم وجود دارد.
 • هزینه طلا و نقره به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان