سالنامه کد 1

 • سایز سالنامه وزیری، 17×24 می باشد.
 • جلد سالنامه، هارد سلفون و در 5 طرح و رنگ متفاوت است.
 • صفحات داخلی هر روز در یک صفحه می باشد.
 • چاپ صفحات داخلی بصورت چهارفصل است.
 • فصل بهار سبز رنگ، تابستان صورتی، پائیز نارنجی و زمستان آبی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.
 • صحافی سالنامه ته دوخت می باشد.
 • امکان انتخاب یک طرح وجود ندارد و تمام طرح جلدها در سفارش وجود خواهد داشت.

قیمت: 13.000 تومان

مشاهده تنوع جلد و صفحات داخلی

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 10×7 : 100.000 تومان
 • امکان ضرب طلاکوب و نقره کوب روی جلد سالنامه وجود دارد.
 • هزینه طلاکوب و نقره کوب به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

سالنامه کد 2

 • سایز سالنامه وزیری، 17×24 می باشد.
 • جلد سالنامه، چرم و در 3 رنگ مشکی، قهواه ای سوخته و قهوه ای روشن است.
 • صفحات داخلی هر روز در یک صفحه می باشد.
 • چاپ صفحات داخلی بصورت چهارفصل است.
 • فصل بهار سبز رنگ، تابستان صورتی، پائیز نارنجی و زمستان آبی می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.
 • صحافی سالنامه ته دوخت می باشد.
 • امکان انتخاب یک رنگ جلد وجود ندارد و تمام رنگ ها در سفارش وجود خواهد داشت.

قیمت: 15.000 تومان

مشاهده تنوع جلد و صفحات داخلی

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 10×7 : 100.000 تومان
 • امکان طلاکوب، نقره کوب و داغکوب روی جلد سالنامه وجود دارد.
 • هزینه طلا، نقره و داغکوب به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

سالنامه کد 3

 • سایز سالنامه وزیری، 17×24 می باشد.
 • جلد سالنامه، هارد سلفون و در 4 طرح و رنگ متفاوت است.
 • صفحات داخلی هر روز در یک صفحه می باشد.
 • چاپ صفحات داخلی 2 رنگ مشکی و نارنجی است.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.
 • صحافی سالنامه ته دوخت می باشد.
 • امکان انتخاب یک طرح وجود ندارد و تمام طرح جلدها در سفارش وجود خواهد داشت.

قیمت: 13.500 تومان

مشاهده تنوع جلد و صفحات داخلی

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 10×7 : 100.000 تومان
 • امکان ضرب طلاکوب و نقره کوب روی جلد سالنامه وجود دارد.
 • هزینه طلاکوب و نقره کوب به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

سالنامه کد 4

 • سایز سالنامه وزیری، 17×24 می باشد.
 • جلد سالنامه، چرم و در 3 رنگ مشکی، قهواه ای سوخته و قهوه ای روشن است.
 • صفحات داخلی هر روز در یک صفحه می باشد.
 • چاپ صفحات داخلی 2 رنگ مشکی و نارنجی است.
 • صحافی سالنامه ته دوخت می باشد.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.
 • امکان انتخاب یک رنگ جلد وجود ندارد و تمام رنگ ها در سفارش وجود خواهد داشت.

قیمت: 15.500 تومان

مشاهده تنوع جلد و صفحات داخلی

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 10×7 : 100.000 تومان
 • امکان طلاکوب، نقره کوب و داغکوب روی جلد سالنامه وجود دارد.
 • هزینه طلا، نقره و داغکوب به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

سالنامه کد 5

 • سایز سالنامه وزیری، 17×24 می باشد.
 • جلد سالنامه، هارد سلفون و در 5 طرح و رنگ متفاوت است.
 • صفحات داخلی هر 2 روز در یک صفحه می باشد.
 • چاپ صفحات داخلی 2 رنگ مشکی و قرمز است.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.
 • صحافی سالنامه ته دوخت می باشد.
 • امکان انتخاب یک طرح وجود ندارد و تمام طرح جلدها در سفارش وجود خواهد داشت.

قیمت: 9.000 تومان

مشاهده تنوع جلد و صفحات داخلی

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 10×7 : 100.000 تومان
 • امکان ضرب طلاکوب و نقره کوب روی جلد سالنامه وجود دارد.
 • هزینه طلاکوب و نقره کوب به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

سالنامه کد 6

 • سایز سالنامه پالتویی، 17×12 می باشد.
 • جلد سالنامه، هارد سلفون و در 4 طرح و رنگ متفاوت است.
 • صفحات داخلی هر روز در یک صفحه می باشد.
 • چاپ صفحات داخلی 2 رنگ مشکی و قرمز است.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.
 • صحافی سالنامه ته دوخت می باشد.
 • امکان انتخاب یک طرح وجود ندارد و تمام طرح جلدها در سفارش وجود خواهد داشت.

قیمت: 8.800 تومان

مشاهده تنوع جلد و صفحات داخلی

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 10×7 : 100.000 تومان
 • امکان ضرب طلاکوب و نقره کوب روی جلد سالنامه وجود دارد.
 • هزینه طلاکوب و نقره کوب به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان

سالنامه کد 7

 • سایز سالنامه پالتویی، 17×12 می باشد.
 • جلد سالنامه، چرم و در 3 رنگ مشکی، قهواه ای سوخته و قهوه ای روشن است.
 • صفحات داخلی هر روز در یک صفحه می باشد.
 • چاپ صفحات داخلی 2 رنگ مشکی و قرمز است.
 • حداقل تعداد سفارش 30 عدد می باشد.
 • صحافی سالنامه ته دوخت می باشد.
 • امکان انتخاب یک رنگ جلد وجود ندارد و تمام رنگ ها در سفارش وجود خواهد داشت.

قیمت: 10.000 تومان

مشاهده تنوع جلد و صفحات داخلی

 • هزینه ساخت کلیشه کوچک تا سایز 6×4 : 50.000 تومان
 • هزینه ساخت کلیشه بزرگ تا سایز 10×7 : 100.000 تومان
 • امکان طلاکوب، نقره کوب و داغکوب روی جلد سالنامه وجود دارد.
 • هزینه طلا، نقره و داغکوب به ازای هر 100 عدد : 75.000 تومان