سالنامه چــرم و فانتزی ۱۳۹۶
سالنامه چــرم و فانتزی ۱۳۹۶
کد سالنامه قیمت هر عدد (تومان)
R96-279 ۱۶۷۰۰
R96-280 ۱۶۷۰۰
R96-281 ۱۶۷۰۰
R96-282 ۱۵۹۰۰
R96-283 ۱۵۰۰۰
R96-284 ۱۵۰۰۰
R96-285 ۱۶۷۰۰
R96-286 ۱۵۹۰۰
R96-287 ۱۶۷۰۰
R96-288 ۱۶۷۰۰
R96-289 ۱۶۷۰۰
R96-290 ۱۴۱۰۰
R96-291 ۱۵۹۰۰
R96-292 ۱۷۶۰۰
R96-293 ۱۷۶۰۰
R96-294 ۱۵۹۰۰
R96-295 ۱۶۷۰۰
R96-296 ۱۴۲۰۰
R96-300 ۱۳۳۰۰
R96-301 ۱۵۰۰۰
R96-306 ۱۵۰۰۰
R96-307 ۵۴۰۰
R96-308 ۲۰۰۰
R96-309 ۸۲۰۰
R96-310 ۸۲۰۰
R96-501 ۱۴۲۰۰
R96-505 ۹۵۰۰
R96-506 ۹۰۰۰
R96-507 ۹۰۰۰
خدمات
ساخت کلیشه ۵ سانتی
۶۰٫۰۰۰ تومان
ساخت کلیشه ۵ تا ۱۰ سانت ۹۰٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب طلا یا نقره تا ۱۰۰ عدد
۳۵٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب طلاکوب / نقره کوب هر عدد بیشتر از ۱۰۰ عدد
۳۵۰ تومان
هزینه داغکوب تا ۱۰۰ عدد ۴۵٫۰۰۰ تومان
هزینه ضرب داغکوب هر عدد بیشتر از ۱۰۰ عدد ۴۵۰ تومان
هزینه طراحی کلیشه
۱۰۰۰۰ تومان

حداقل تیراژ ۲۰ عدد