مجله تبلیغاتی چیست و چه تفاوتی با کاتالوگ دارد؟

  • مجله تبلیغاتی یک محصول پرکاربرد در صنعت تبلیغات می باشد که برای معرفی محصولات و یا خدمات استفاده می شود.
  • تفاوت مجله با کاتالوگ در جنس کاغذ استفاده شده در آن و هدف تبلیغ می باشد. اصولا مجله نوعی تبلیغ ارزان تر از کاتالوگ می باشد که به مخاطبان بیشتری نسبت به کاتالوگ داده می شود. به همین دلیل در مجله جنس صفحات داخلی و جلد از گلاسه های گرماژ پایین استفاده می شود و مانند کاتالوگ برای جلد از جنس های ضخیم استفاده نمی شود و همین تغییر موجب ارزان تر شدن چاپ مجله نسبت به کاتالوگ می شود.

مجله تبلیغاتی چیست و چه تفاوتی با کاتالوگ دارد؟

  • مجله تبلیغاتی یک محصول پرکاربرد در صنعت تبلیغات می باشد که برای معرفی محصولات و یا خدمات استفاده می شود.
  • تفاوت مجله با کاتالوگ در جنس کاغذ استفاده شده در آن و هدف تبلیغ می باشد. اصولا مجله نوعی تبلیغ ارزان تر از کاتالوگ می باشد که به مخاطبان بیشتری نسبت به کاتالوگ داده می شود. به همین دلیل در مجله جنس صفحات داخلی و جلد از گلاسه های گرماژ پایین استفاده می شود و مانند کاتالوگ برای جلد از جنس های ضخیم استفاده نمی شود و همین تغییر موجب ارزان تر شدن چاپ مجله نسبت به کاتالوگ می شود.