تقویم دیواری تک برگ با طرح اختصاصی

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹7

تقویم دیواری: یکی از مرسوم و رایج ترین هدایای تبلیغاتی نوروزی انواع تقویم و به خصوص تقویم دیواری می باشد که در ۲ نوع تک برگی و چهار برگی و در سایز و طرح ها متفاوت در بازار تولید و ارائه میشود. تقویم های چاپ شده در چاپ شاپرک بصورت اختصاصی و با حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد و با طرح اختصاصی شما می باشد.

تقویم دیواری تک برگ اختصاصی

جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم 271.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 706.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 735.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 735.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱5۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم 409.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 940.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 980.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 980.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱5۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم 640.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 1.410.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 1.470.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 1.470.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱5۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۱۳۵ گرم 764.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 1.880.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 1.960.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 1.960.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱5۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه ۴ روزه
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۳۰۰ گرم + یووی براق 1.175.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون مات 1.225.000
گلاسه ۳۰۰ گرم + سلفون براق 1.225.000
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱5۰.۰۰۰ تومان
جنس 8 روزه
5۰۰ عدد 1000 عدد 2۰۰۰ عدد
گلاسه 200 گرم – 50×35
گلاسه 200 گرم – 60×30
گلاسه 200 گرم – 70×33
  • هزینه گیره و شیرازه ۲۰ سانتی هر ۱۰۰۰ عدد : ۱5۰.۰۰۰ تومان

تعرفه طراحی تقویم دیواری تک برگ

  • هزینه طراحی از طرح های آماده کد دار در زیر : 3۰.۰۰۰ تومان
  • هزینه طراحی اختصاصی طبق خواسته شما : 5۰.۰۰۰ تومان

نمونه طرح های آماده تقویم تک برگ

طرح های مشاغل

کد 146

کد 145

کد 144

کد 143

کد 142

کد 141

کد 140

کد 139

کد 138

کد 137

کد 136

کد 135

طرح های عمومی

کد 1

تقویم دیواری

کد 2

تقویم دیواری

کد 3

تقویم دیواری

کد 4

تقویم دیواری

کد 5

تقویم دیواری

کد 10

کد 6

تقویم دیواری

کد 7

تقویم دیواری

کد 8

تقویم دیواری

کد 9

تقویم دیواری

کد 14

تقویم دیواری

کد 15

تقویم دیواری