توجه : به دلیل عدم موجودی الوان زرد در بازار، تا اطلاع ثانوی در فرم های تحریر و الوان دو نسخه ای (سفید و صورتی ) و سه نسخه ای (سفید، سبز و صورتی) چاپ میشود.