بعلت قطعی های مکرر برق امکان تاخیر در سفارشات نایلون، از 10 روز تا 15 الی 20 روز کاری وجود دارد.