چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد [price]786-10[/price] [price]787-10[/price] [price]802-10[/price] [price]803-10[/price]
۲۰۰۰ عدد [price]818-10[/price] [price]819-10[/price] [price]830-10[/price] [price]831-10[/price]
۵۰۰۰ عدد [price]846-10[/price] [price]847-10[/price] [price]874-10[/price] [price]875-10[/price]
۱۰.۰۰۰ عدد [price]1205-10[/price] [price]1206-10[/price] [price]1223-10[/price] [price]1224-10[/price]
۱۵.۰۰۰ عدد [price]1229-10[/price] [price]1230-10[/price] [price]1235-10[/price] [price]1236-10[/price]
۲۰.۰۰۰ عدد [price]1241-10[/price] [price]1242-10[/price] [price]1247-10[/price] [price]1248-10[/price]
۳۰.۰۰۰ عدد [price]1253-10[/price] [price]1254-10[/price] [price]1259-10[/price] [price]1260-10[/price]
۴۰.۰۰۰ عدد [price]1980-10[/price] [price]1981-10[/price] [price]1986-10[/price] [price]1987-10[/price]
۵۰.۰۰۰ عدد [price]1265-10[/price] [price]1266-10[/price] [price]1271-10[/price] [price]1272-10[/price]
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد [price]3029-10[/price] [price]3030-10[/price]
۲۰۰۰ عدد [price]3045-10[/price] [price]3046-10[/price]
۵۰۰۰ عدد [price]3057-10[/price] [price]3058-10[/price]
۱۰.۰۰۰ عدد [price]3063-10[/price] [price]3064-10[/price]
۱۵.۰۰۰ عدد [price]3069-10[/price] [price]3070-10[/price]
۲۰.۰۰۰ عدد [price]3075-10[/price] [price]3076-10[/price]
۳۰.۰۰۰ عدد [price]3081-10[/price] [price]3082-10[/price]
۴۰.۰۰۰ عدد [price]3087-10[/price] [price]3088-10[/price]
۵۰.۰۰۰ عدد [price]3093-10[/price] [price]3094-10[/price]
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد [price]862-10[/price] [price]863-10[/price] [price]882-10[/price] [price]883-10[/price]
۲۰۰۰ عدد [price]894-10[/price] [price]895-10[/price] [price]904-10[/price] [price]905-10[/price]
۵۰۰۰ عدد [price]912-10[/price] [price]913-10[/price] [price]922-10[/price] [price]923-10[/price]
۱۰.۰۰۰ عدد [price]1277-10[/price] [price]1278-10[/price] [price]1283-10[/price] [price]1284-10[/price]
۱۵.۰۰۰ عدد [price]1289-10[/price] [price]1290-10[/price] [price]1295-10[/price] [price]1296-10[/price]
۲۰.۰۰۰ عدد [price]1301-10[/price] [price]1302-10[/price] [price]1307-10[/price] [price]1308-10[/price]
۳۰.۰۰۰ عدد [price]1313-10[/price] [price]1314-10[/price] [price]1319-10[/price] [price]1320-10[/price]
۴۰.۰۰۰ عدد [price]2040-10[/price] [price]2041-10[/price] [price]2046-10[/price] [price]2047-10[/price]
۵۰.۰۰۰ عدد [price]1325-10[/price] [price]1326-10[/price] [price]1331-10[/price] [price]1332-10[/price]
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)