چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 158.000 217.000 173.000 231.000
۲۰۰۰ عدد 260.000 328.000 279.000 348.000
۵۰۰۰ عدد 554.000 634.000 578.000 658.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.108.000 1.267.000 1.156.000 1.315.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.645.000 1.881.000 1.716.000 1.952.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.170.000 2.482.000 2.264.000 2.576.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.220.000 3.683.000 3.360.000 3.822.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.247.000 4.858.000 4.431.000 5.042.000
۵۰.۰۰۰ عدد 5.251.000 6.006.000 5.478.000 6.234.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر 80 گرم ایرانی | فرم عمومی | چاپ رنگی

نمونه تراکت کاغذ تحریر ایرانی
تیراژ ۹ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 132.000 194.000
۲۰۰۰ عدد 205.000 276.000
۵۰۰۰ عدد 429.000 517.000
۱۰.۰۰۰ عدد 824.000 993.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.223.000 1.474.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.613.000 1.944.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.394.000 2.885.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.158.000 3.805.000
۵۰.۰۰۰ عدد 3.904.000 4.705.000
  • کاغذ تحریر ایرانی به دلیل سفید نبودن زمینه (تا حدودی کرم می باشد) نتیجه چاپی کمی متفاوت از لحاظ رنگ نسبت به تحریر خارجی دارد، اما به مراتب قیمت ارزانتری داشته و برای تراکت به خصوص در تیراژ بالا بسیار مناسب است. تفاوت نمونه کاغذ ایرانی با خارجی را در تصویر بالا مشاهده نمائید.
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 261.000 320.000 276.000 334.000
۲۰۰۰ عدد 466.000 534.000 485.000 553.000
۵۰۰۰ عدد 1.068.000 1.148.000 1.092.000 1.172.000
۱۰.۰۰۰ عدد 2.135.000 2.297.000 2.184.000 2.345.000
۱۵.۰۰۰ عدد 3.170.000 3.409.000 3.241.000 3.480.000
۲۰.۰۰۰ عدد 4.181.000 4.497.000 4.275.000 4.591.000
۳۰.۰۰۰ عدد 6.205.000 6.674.000 6.345.000 6.813.000
۴۰.۰۰۰ عدد 8.185.000 8.803.000 8.369.000 8.987.000
۵۰.۰۰۰ عدد 10.119.000 10.884.000 10.347.000 11.111.000
  • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
  • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)