post
طراحی و چاپ کارت ویزیت/ کارت ویزیت فوری/ چاپ انواع کارت ویزیت :لمینت | پی وی سی | سلفون | کتان | سوسماری | مخملی | موضعی | طلاکوب | برجسته

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۶
طراحی کارت ویزیت

%۳ تخفیف ویژه کارت ویزیت جهت تیراژ ۱۰٫۰۰۰ تایی و بیشتر

visit-01

گلاسه یووی – سلفون مات و براق – کتان – سوسماری (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
گلاســه ۳۰۰ یـووی کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۱٫۵۰۰ ۱۵٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۱۰٫۵۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون بــراق کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۱٫۵۰۰ ۱۵٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۱۰٫۵۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون بــراق بزرگ دورگرد sample-logo ۹×۶ ۳۰٫۵۰۰ ۳۰٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۲۷٫۵۰۰ ۲۷٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون مـات کارت ویزیت sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۱٫۵۰۰ ۱۵٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۱۰٫۵۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون مـات بزرگ دورگرد sample-logo ۹×۶ ۳۰٫۵۰۰ ۳۰٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۲۷٫۵۰۰ ۲۷٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفون مات یکــروزه
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۷٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ یکـــروزه
سلفون براق یکــروزه sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۷٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ یکـــروزه
سلفون مات دورگرد یکــروزه sample-logo ۹×۶ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ یکـــروزه
سلفون براق دورگرد یکــروزه sample-logo ۹×۶ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ یکـــروزه

 سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

ســوسمــاری کارت ویزیت sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۶٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۹ روز کاری
کتان امباس کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۴٫۵۰۰ ۱۶٫۰۰۰ ۴ روز کاری
۱۳٫۵۰۰ ۱۵٫۰۰۰ ۸ روز کاری
کتان آلمان کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۹٫۵۰۰ ۲۴٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۱۸٫۵۰۰ ۲۳٫۰۰۰ ۸ روز کاری
کتان پلاستیک کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۲۲٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰ ۹ روز کاری
سلفون مات یا براق دایره ای sample-logo قطر ۵٫۵ ۶۰٫۰۰۰ ۶۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
قطر ۷٫۵ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
کتان یا سوسماری دایره ای
sample-logo قطر ۵٫۵ ۷۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
قطر ۷٫۵ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
انواع لیبـــل (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لیبل پشت چسب دار با روکش یووی sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۴٫۵۰۰ ——— ۵ روز کاری
۱۳٫۵۰۰ ——— ۹ روز کاری
لیبل شیشه ای با روکش یووی sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۵۵٫۰۰۰ ——— ۱۱ روز کاری
لیبل پشت چسب دار با روکش سلفون براق sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۵٫۰۰۰ ——— ۵ روز کاری
۱۴٫۰۰۰ ——— ۹ روز کاری
لیبل متالایز کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۶۷٫۰۰۰ ——— ۱۸ روز کاری
طراحی کارت ویزیت
لمینت بـــراق (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لمینت براق دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۰٫۵۰۰ ۵۰٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۴۵٫۵۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت براق طرح موج ( دو گوشه گرد ) sample-logo ۹×۶ ۴۵٫۵۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت براق ویزیتی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۸٫۵×۴٫۸ ۳۸٫۵۰۰ ۳۸٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت براق مربع دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۵٫۵×۵٫۵ ۳۴٫۵۰۰ ۳۴٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت براق طلاکوب کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۷ روز کاری
لمینت مــــات (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لمینت مات دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۷۰٫۵۰۰ ۷۰٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۶۵٫۵۰۰ ۶۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت مات طرح موج ( دو گوشه گرد ) sample-logo ۹×۶ ۶۵٫۵۰۰ ۶۵٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت مات ویزیتی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۸٫۵×۴٫۸ ۵۶٫۵۰۰ ۵۶٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت مات مربع دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۵٫۵×۵٫۵ ۴۳٫۵۰۰ ۴۳٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت مات طلاکوب کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۹۹٫۰۰۰ ۹۹٫۰۰۰ ۲۷ روز کاری
لمینت برجســـته (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لمینت برجسته دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۰٫۵۰۰ ۵۰٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۴۵٫۵۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۸٫۵×۴٫۸ ۳۸٫۵۰۰ ۳۸٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت برجسته مربع دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۶×۵٫۷ ۳۵٫۵۰۰ ۳۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۷۲٫۵۰۰ ۷۲٫۵۰۰ ۱۴ روز کاری
لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد sample-logo ۶×۵٫۷ ۴۷٫۵۰۰ ۴۷٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری
لمینت برجسته مخملی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۷۵٫۵۰۰ ۷۵٫۵۰۰ ۲۷ روز کاری
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد sample-logo ۶×۵٫۷ ۵۰٫۵۰۰ ۵۰٫۵۰۰ ۲۷ روز کاری
چاپ کارت ویزیت
سلفون مات موضعی و طلاکوب (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
سلفون مات موضعی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۳۶٫۵۰۰ ۳۶٫۵۰۰ ۱۴ روز کاری
سلفون مات طلاکوب دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۵٫۵۰۰ ۵۵٫۵۰۰ ۱۴ روز کاری
پی وی سی – شیشه ای – آهنربایی
نوع کارت ویزیت تیراژ مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
پی وی سی ۳۰۰ میکرون کارت ویزیت
۵۰۰ عدد  sample-logo ۹×۶ ۷۸٫۵۰۰ ۷۸٫۵۰۰ ۹ روز کاری
شیشه ای نیمه مات ۵۰۰ میکرون
(۴ رنگ + سفید)(پی وی سی برفکی)

۵۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۹۴٫۵۰۰ ——— ۹ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون کارت ویزیت
۵۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۸۸٫۵۰۰ ۸۸٫۵۰۰ ۷ روز کاری
۱۰۴٫۰۰۰ ۱۰۴٫۰۰۰ ۴ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون کارت ویزیت
۱۰۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۱۴۸٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار ۲۵۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۱۳۴٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار ۵۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۲۱۷٫۰۰۰ ۲۱۷٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار ۱۰۰۰ عدد  sample-logo ۹×۶ ۳۷۵٫۰۰۰ ۳۷۵٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ عدد  sample-logo ۹×۶ ۳۱۵٫۰۰۰ ۳۱۵٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
آهنربایی دورگرد کارت ویزیت
۱۰۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۱۸۳٫۰۰۰ ۱۸۳٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
آهنربایی با قالب اختصاصی ۱۰۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۲۱۰٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
سلفون مات مخملی کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۲۳٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۷٫۵۰۰ ۵۷٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد sample-logo ۹×۶ ۶۷٫۵۰۰ ۶۷٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد sample-logo ۹×۶ ۸۵٫۵۰۰ ۸۵٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری

۱- زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ اضافه می گردد.
۲- سایزهای اعلام شده در جداول، سایز های چاپی و قبل از برش می باشد و بعد از برش کوچکتر از سایز های اعلامی می شود. کارهای دورصاف ۴٫۸×۸٫۵ بعد از برش حدودا تا ۳ میل کوچکتر می شود و کارهای ۶×۹ دورگرد بعد از برش ۵٫۵×۸٫۵ می شود.

کارت ویزیت دیجیتالdigital-card-heder

نوع کارت ویزیت سایز کارت ۵۰۰ عدد (تومان) ۱۰۰۰ عدد (تومان) زمان تحویل
گلاسـه ۲۸۰ یکرو ۹×۵ ۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
گلاسـه ۲۸۰ دورو ۹×۵ ۶۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
کتـان آلـمان یکـرو ۹×۵ ۵۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
کتـان آلـمان دورو ۹×۵ ۶۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت مـات یکـرو ۹×۵ ۸۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت مـات دورو ۹×۵ ۱۰۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمیـنت بـراق یکرو ۹×۵ ۷۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت بـراق دورو ۹×۵ ۱۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۵ ساعتـه

کارت ویزیت های دیجیتال بصورت دورصاف بوده و در صورت دورگرد کردن کارتهای دیجیتال مبلغ ۱۲٫۰۰۰ تومان برای۵۰۰ عدد و ۱۷۰۰۰ تومان برای ۱۰۰۰ عدد اضافه می گردد.

زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ افزوده میگردد.

قابل توجه مشتریان تهرانی : کارت های دیجیتال به علت فورس بودن از چاپخانه برای مشتری پیک خواهد شد که هزینه ارسال به عهده مشتری بوده و به هیچ عنوان امکان دریافت حضوری این نوع کارها نمی باشد.
قابل توجه مشتریان شهرستانی : تحویل ۵ ساعته این نوع کارتها جهت مشریان تهرانی بوده و اگر بخواهید به شهرستان ارسال شود حداقل یکی دو روز بعد ارسال می شود.

جنس های مختلف کارت ویزیت

nokat-h

کارت ویزیت برخلاف آن که یک تبلیغ ساده و معمولی به نظر می رسد، درعین حال می تواند تاثیری مهم بر روی مخاطبین شما بگذارد. انتخاب نوع درست کارت با توجه به نوع فعالیت و مخاطبین شما از نکات مهم و اساسی است.
باید در نظر داشته باشید که اگر مخاطبان شما افراد یا شرکت های خاص می باشند حتما از کارت های شکیل و جذاب هم از نظر طرح و هم نوع کارت استفاده نمایید. زیرا نوع کارت شما باعث ایجاد اولین تفکر از سوی مخاطبان نسبت به شما می باشد. پس بهتر است که این تفکر از همان لحظه اول به بهترین نحو باشد.

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.