لیبل | چاپ لیبل | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع لیبل

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

لیبل چسب دار: لیبل چسب دار جهت مصارف مختلف، چاپ می شود که عمده مصرف لیبل ها جهت چسباندن بر روی محصولات تولیدی متفاوت می باشد. لیبل های قابل چاپ در شرکت شاپرک عبارتند از لیبل کاغذی با روکش یووی، لیبل شیشه ای با روکش یووی (بصورت خوانا یا ناخوانا)، لیبل متالایز با زمینه نقره ای …

لیبل با روکش یووی

چاپ لیبل با روکش یووی

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه یکــروزه
۴.۸×۸.۵ 46.000 48.000 52.000
۶×۹ 92.000 96.000 104.000
۹.۶×۸.۵ 92.000 96.000 104.000
۱۷×۴.۸ 92.000 96.000 104.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 276.000 288.000 312.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 368.000 384.000 416.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 690.000 720.000 780.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 1.380.000 1.440.000 1.560.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش یووی

دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز ۱۰ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 140.000
قطر ۷.۵ سانت 140.000
قطر ۴ سانت 95.000
قطر ۳ سانت 95.000
قطر ۲.۵ سانت 95.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش یووی

و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ 192.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

لیبل با روکش سلفون براق

چاپ لیبل با روکش سلفون براق

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه
۴.۸×۸.۵ 47.000 50.000
۶×۹ 94.000 100.000
۹.۶×۸.۵ 94.000 100.000
۱۷×۴.۸ 94.000 100.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 282.000 300.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 376.000 400.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 705.000 750.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 1.410.000 1.500.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون براق

دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز ۱۰ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 145.000
قطر ۷.۵ سانت 145.000
قطر ۴ سانت 98.000
قطر ۳ سانت 98.000
قطر ۲.۵ سانت 98.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون براق

و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ 194.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

لیبل با روکش سلفون مات

چاپ لیبل با روکش سلفون مات

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۲۶ روزه
۴.۸×۸.۵ 50.000
۶×۹ 100.000
۹.۶×۸.۵ 100.000
۱۷×۴.۸ 100.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 300.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 400.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 750.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 1.500.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون مات

دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز سلفون مات | ۲۶ روزه سلفون مات طلاکوب | ۲۶ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 150.000 214.000
قطر ۷.۵ سانت 150.000 214.000
قطر ۴ سانت 100.000 132.000
قطر ۳ سانت 100.000 132.000
قطر ۲.۵ سانت 100.000 132.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون مات

و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۲۶ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ – سلفون مات 200.000
ماکسیمم سایز ۶×۹ – سلفون مات و طلاکوب 264.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون مات طلاکوب

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۲۶ روزه
۴.۸×۸.۵ 82.000
۶×۹ 164.000
۹.۶×۸.۵ 164.000
۱۷×۴.۸ 164.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 492.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 656.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 1.230.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 2.460.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

سفارش آنلاین

لیبل شیشه ای - لیبل متالایز

چاپ لیبل شیشه ای با روکش یووی

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۹ روزه
۴.۸×۸.۵ 139.000
۶×۹ 277.000
۹.۶×۸.۵ 277.000
۱۷×۴.۸ 277.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 832.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 1.110.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 2.081.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 4.161.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در سایزهای مختل هم وجود دارد و هم به صورت خوانا و هم ناخوانا قابل چاپ می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل متالایز

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کمتر می شود

سایز ۲۵ روزه
۴.۸×۸.۵ 197.000
۶×۹ 394.000
۹.۶×۸.۵ 394.000
۱۷×۴.۸ 394.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 1.182.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 1.576.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 2.955.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 5.910.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل متالایز یا شیشه ای دایره ای

| ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
قطر ۵.۵ سانت لیبل شیشه ای 327.000
قطر ۷.۵ سانت 327.000
قطر ۵.۵ سانت لیبل متالایز 448.000
قطر ۷.۵ سانت 448.000

لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری و لیبل متالایز ۱۸ روز کاری می باشد و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل شیشه ای و لیبل متالایز

با برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
لیبل شیشه ای 373.000
لیبل متالایز 493.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان چاپ لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد. لیبل متالایز ۱۸ روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

لیبل سی دی - جلد سی دی

چاپ لیبـل سی دی با روکش یووی

دایره ای  | ۱۰۰۰ عدد | ۱۲×۱۲

زمان تحویل قیمت (تومان)
۵ روزه 340.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • سایر فایل ارسالی باید بصورت مربع ۱۳×۱۳ باشد که پس از ضرب قالب و برش دایره با قطر ۱۲ از آن خارج می شود.

سفارش آنلاین

چاپ جلد سی دی در دار

| ۱۰۰۰ عدد | گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی

جنس ۱۴ روزه
جلد سی دی در دار 479.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

قالب لیبل سی دی
قالب پاکت سی دی
کارت ویزیت

تعرفه طراحی لیبل

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت لیبـل ۱۰۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت لیبـل ۲۰.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)