لیبل | چاپ لیبل | لیبل سی دی | جلد سی دی | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹8

لیبل با روکش یووی

چاپ لیبل با روکش یووی

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه یکــروزه
۴.۸×۸.۵ 59.000 62.000 66.000
۶×۹ 118.000 124.000 132.000
۹.۶×۸.۵ 118.000 124.000 132.000
۱۷×۴.۸ 118.000 124.000 132.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 295.000 310.000 330.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 472.000 496.000 528.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 885.000 930.000 990.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 1.770.000 1.860.000 1.980.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش یووی

دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز ۱۰ روزه 5روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 168.000 182.000
قطر ۷.۵ سانت 168.000 182.000
قطر ۴ سانت 109.000 116.000
قطر ۳ سانت 109.000 116.000
قطر ۲.۵ سانت 109.000 116.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش یووی

و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه 5 روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ 220.000 235.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

لیبل با روکش سلفون براق

چاپ لیبل با روکش سلفون براق

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه
۴.۸×۸.۵ 60.000 63.000
۶×۹ 120.000 126.000
۹.۶×۸.۵ 120.000 126.000
۱۷×۴.۸ 120.000 126.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 300.000 315.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 480.000 504.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 900.000 945.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 1.800.000 1.890.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون براق

دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز ۱۰ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 170.000
قطر ۷.۵ سانت 170.000
قطر ۴ سانت 110.000
قطر ۳ سانت 110.000
قطر ۲.۵ سانت 110.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون براق

و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ 225.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

لیبل با روکش سلفون مات

چاپ لیبل با روکش سلفون مات

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۲۶ روزه
۴.۸×۸.۵ 62.000
۶×۹ 124.000
۹.۶×۸.۵ 124.000
۱۷×۴.۸ 124.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 310.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 496.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 930.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 1.860.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون مات

دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز سلفون مات | ۲۶ روزه سلفون مات طلاکوب | ۲۶ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 174.000 254.000
قطر ۷.۵ سانت 174.000 254.000
قطر ۴ سانت 112.000 153.000
قطر ۳ سانت 112.000 153.000
قطر ۲.۵ سانت 112.000 153.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون مات

و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۲۶ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ – سلفون مات 230.000
ماکسیمم سایز ۶×۹ – سلفون مات و طلاکوب 305.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل با روکش سلفون مات طلاکوب

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۲۶ روزه
۴.۸×۸.۵ 103.000
۶×۹ 206.000
۹.۶×۸.۵ 206.000
۱۷×۴.۸ 206.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 515.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 824.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 1.545.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 3.090.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

سفارش آنلاین

لیبل شیشه ای

چاپ لیبل شیشه ای با روکش یووی

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۹ روزه
۴.۸×۸.۵ 192.000
۶×۹ 384.000
۹.۶×۸.۵ 384.000
۱۷×۴.۸ 384.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 960.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 1.536.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 2.880.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 5.760.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در سایزهای مختل هم وجود دارد و هم به صورت خوانا و هم ناخوانا قابل چاپ می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل شیشه ای دایره ای

| ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
قطر ۵.۵ سانت 435.000
قطر ۷.۵ سانت 435.000
قطر 4 سانت 242.000
قطر 3 سانت 242.000

لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری می باشد و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ لیبل شیشه ای

با برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
لیبل شیشه ای 504.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان چاپ لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی لیبل

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت لیبـل ۱۰۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت لیبـل ۲5.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)