لیبل | چاپ لیبل ارزان | لیبل شیشه ای

لیبل با روکش یووی

چاپ لیبل با روکش یووی

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه یکــروزه
۴.۸×۸.۵ 69.000 74.000 79.000
۶×۹ 138.000 148.000 158.000
۹.۶×۸.۵ 138.000 148.000 158.000
۱۷×۴.۸ 138.000 148.000 158.000
۱۴.۴×۱۰ – A6 345.000 370.000 395.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 552.000 592.000 632.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 1.035.000 1.110.000 1.185.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 2.070.000 2.220.000 2.370.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

چاپ لیبل با روکش یووی

دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز ۱۰ روزه 5روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 198.000 218.000
قطر ۷.۵ سانت 198.000 218.000
قطر ۴ سانت 129.000 139.000
قطر ۳ سانت 129.000 139.000
قطر ۲.۵ سانت 129.000 139.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ لیبل با روکش یووی

و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه 5 روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ 278.000 288.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل با روکش سلفون براق

چاپ لیبل با روکش سلفون براق

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه
۴.۸×۸.۵ 73.000 78.000
۶×۹ 146.000 156.000
۹.۶×۸.۵ 146.000 156.000
۱۷×۴.۸ 146.000 156.000
۱۴.۴×۱۰ – A6 365.000 390.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 584.000 624.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 1.095.000 1.170.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 2.190.000 2.340.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

چاپ لیبل با روکش سلفون براق

دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز ۱۰ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 206.000
قطر ۷.۵ سانت 206.000
قطر ۴ سانت 133.000
قطر ۳ سانت 133.000
قطر ۲.۵ سانت 133.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ لیبل با روکش سلفون براق

و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ 276.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل با روکش سلفون مات

چاپ لیبل با روکش سلفون مات

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۲۶ روزه
۴.۸×۸.۵ 73.000
۶×۹ 146.000
۹.۶×۸.۵ 146.000
۱۷×۴.۸ 146.000
۱۴.۴×۱۰ – A6 380.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 584.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 1.095.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 2.190.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

چاپ لیبل با روکش سلفون مات

دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز سلفون مات | ۲۶ روزه سلفون مات طلاکوب | ۲۶ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 206.000 308.000
قطر ۷.۵ سانت 206.000 308.000
قطر ۴ سانت 133.000 184.000
قطر ۳ سانت 133.000 184.000
قطر ۲.۵ سانت 133.000 184.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ لیبل با روکش سلفون مات

و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۲۶ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ – سلفون مات 276.000
ماکسیمم سایز ۶×۹ – سلفون مات و طلاکوب 378.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ لیبل با روکش سلفون مات طلاکوب

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۲۶ روزه
۴.۸×۸.۵ 124.000
۶×۹ 248.000
۹.۶×۸.۵ 248.000
۱۷×۴.۸ 248.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 620.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 992.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 1.860.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 3.720.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

لیبل شیشه ای

چاپ لیبل شیشه ای با روکش یووی

دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۹ روزه
۴.۸×۸.۵ 405.000
۶×۹ 717.000
۹.۶×۸.۵ 778.000
۱۷×۴.۸ 778.000
۱۴.۴×۱۰ – A6 1.866.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 2.986.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 5.599.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 11.664.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در سایزهای مختل هم وجود دارد و هم به صورت خوانا و هم ناخوانا قابل چاپ می باشد.

چاپ لیبل شیشه ای دایره ای

| ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
قطر ۵.۵ سانت 870.000
قطر ۷.۵ سانت 870.000
قطر 4 سانت 465.000
قطر 3 سانت 465.000

لیبل شیشه ای 14 روز کاری می باشد و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ لیبل شیشه ای

با برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
لیبل شیشه ای 940.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان چاپ لیبل شیشه ای ۱2 روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی لیبل

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت لیبـل 25۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت لیبـل 40.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
چاپ لیبل ارزان سلفون مات طلاکوب با برش خاص ظرف عسل
چاپ لیبل در شکل های متنوع و دایره ای در چاپ شاپرک
چاپ لیبل با برش دایره ای جهت محصولات فانتزی و متنوع

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات

چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان |