چاپ لیبل | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع لیبل

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

لیبل چسب دار: لیبل چسب دار جهت مصارف مختلف، چاپ می شود که عمده مصرف لیبل ها جهت چسباندن بر روی محصولات تولیدی متفاوت می باشد. لیبل های قابل چاپ در شرکت شاپرک عبارتند از لیبل کاغذی با روکش یووی، لیبل شیشه ای با روکش یووی (بصورت خوانا یا ناخوانا)، لیبل متالایز با زمینه نقره ای …

لیبل با روکش یووی

لیبل کاغذی با روکش یووی دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه یکــروزه
۴.۸×۸.۵ 45.000 48.000 52.000
۶×۹ 90.000 96.000 103.000
۹.۶×۸.۵ 90.000 96.000 103.000
۱۷×۴.۸ 90.000 96.000 103.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 266.000 284.000 307.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 355.000 378.000 410.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 665.000 709.000 768.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 1.330.000 1.418.000 1.537.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

لیبل کاغذی با روکش یووی دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز ۱۰ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 140.000
قطر ۷.۵ سانت 140.000
قطر ۴ سانت 95.000
قطر ۳ سانت 95.000
قطر ۲.۵ سانت 95.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل کاغذی  با روکش یووی و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ 190.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل با روکش سلفون براق

لیبل کاغذی با روکش سلفون براق دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۸ روزه ۳ روزه
۴.۸×۸.۵ 45.500 48.500
۶×۹ 91.000 97.000
۹.۶×۸.۵ 91.000 97.000
۱۷×۴.۸ 91.000 97.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 273.000 291.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 364.000 388.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 682.000 727.500
۴۲×۲۸.۸ – A3 1.365.000 1.455.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

لیبل کاغذی با روکش سلفون براق دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز ۱۰ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 145.000
قطر ۷.۵ سانت 145.000
قطر ۴ سانت 98.000
قطر ۳ سانت 98.000
قطر ۲.۵ سانت 98.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل کاغذی  با روکش سلفون براق و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۱۰ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ 190.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل با روکش سلفون مات

لیبل کاغذی با روکش سلفون مات دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۲۶ روزه
۴.۸×۸.۵ 48.500
۶×۹ 97.000
۹.۶×۸.۵ 97.000
۱۷×۴.۸ 97.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 291.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 388.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 727.500
۴۲×۲۸.۸ – A3 1.455.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

لیبل کاغذی با روکش سلفون مات دایره ای | ۱۰۰۰ عدد

سایز سلفون مات | ۲۶ روزه سلفون مات طلاکوب | ۲۶ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت 145.000 210.000
قطر ۷.۵ سانت 145.000 210.000
قطر ۴ سانت 98.000 130.000
قطر ۳ سانت 98.000 130.000
قطر ۲.۵ سانت 98.000 130.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل کاغذی  با روکش سلفون مات و برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

سایز ۲۶ روزه
ماکسیمم سایز ۶×۹ – سلفون مات 195.000
ماکسیمم سایز ۶×۹ – سلفون مات و طلاکوب 260.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل کاغذی با روکش سلفون مات طلاکوب دورصاف | ۱۰۰۰ عدد |  سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۲۶ روزه
۴.۸×۸.۵ 80.000
۶×۹ 160.000
۹.۶×۸.۵ 160.000
۱۷×۴.۸ 160.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 480.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 720.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 1.200.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 2.400.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در هر سایزی وجود دارد.

لیبل شیشه ای - لیبل متالایز

لیبـل شیشه ای با روکش یووی دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کوچک تر می شود

سایز ۹ روزه
۴.۸×۸.۵ 126.000
۶×۹ 252.000
۹.۶×۸.۵ 252.000
۱۷×۴.۸ 252.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 756.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 1.008.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 1.890.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 3.780.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • امکان چاپ این جنس در سایزهای مختل هم وجود دارد و هم به صورت خوانا و هم ناخوانا قابل چاپ می باشد.

لیبـل شیشه ای دورصاف | ۱۰۰۰ عدد | سایز بعد از برش حدود ۳ میل کمتر می شود

سایز ۱۷ روزه
۴.۸×۸.۵ 182.000
۶×۹ 360.000
۹.۶×۸.۵ 360.000
۱۷×۴.۸ 360.000
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 900.000
۲۰×۱۴.۴ – A5 1.620.000
۲۸.۸×۲۰ – A4 2.700.000
۴۲×۲۸.۸ – A3 5.580.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل متالایز یا شیشه ای دایره ای | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل به قطر ۶ (برای ۵.۵) یا قطر ۸ (برای ۷.۵) باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
قطر ۵.۵ سانت لیبل شیشه ای 300.000
قطر ۷.۵ سانت 300.000
قطر ۵.۵ سانت لیبل متالایز 410.000
قطر ۷.۵ سانت 410.000

لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری و لیبل متالایز ۱۸ روز کاری می باشد و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل شیشه ای و لیبل متالایز با برش دلخواه | ۱۰۰۰ عدد | سایز فایل ماکسیمم ۶×۹ باشد

نوع و زمان چاپ قیمت
لیبل شیشه ای 350.000
لیبل متالایز 450.000
 • برش با طرح دلخواه شما انجام خواهد شد. دقت شود برش با قالب همیشه دارای چند میل جابجایی می باشد به همین دلیل همیشه یک حاشیه رنگ چند میلی متری اطراف طرح در نظر بگیرید. لطفا جهت آگاهی از نحوه طراحی حتما نمونه های چاپ شده در زیر را مشاهده فرمائید.
 • زمان چاپ لیبل شیشه ای ۱۰ روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد. لیبل متالایز ۱۸ روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

لیبل سی دی - جلد سی دی

لیبـل سی دی با روکش یووی دایره ای  | ۱۰۰۰ عدد | ۱۲×۱۲

زمان تحویل قیمت (تومان)
۱۴ روزه 345.000
۵ روزه 355.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • سایر فایل ارسالی باید بصورت مربع ۱۳×۱۳ باشد که پس از ضرب قالب و برش دایره با قطر ۱۲ از آن خارج می شود.

جلد سی دی در دار | ۱۰۰۰ عدد | گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش یووی

جنس ۱۴ روزه
جلد سی دی در دار 405.000

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

قالب لیبل سی دی
قالب پاکت سی دی
کارت ویزیت

تعرفه طراحی لیبل

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت لیبـل ۷۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت لیبـل ۲۰.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)