فاکتور | چاپ فاکتور | فاکتور رسمی دارایی | فاکتور فروش

آخرین بروز رسانی : پاییز ۱۳۹8

فاکتور | چاپ افست تک رنگ مشکی

فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰ تحریر ۸۰ و الوان ۸۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 373.000 284.000 328.000
۲۰۰۰ 704.000 530.000 563.000
۵۰۰۰ 1.510.000 1.166.000 1.235.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 512.000 377.000 445.000
۲۰۰۰ 960.000 730.000 799.000
۵۰۰۰ 2.166.000 1.705.000 1.789.000
فاکتـور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 704.000 —– —–
۲۰۰۰ 1.216.000 —– —–
۵۰۰۰ 2.945.000 —– —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
 • اگر می خواهید توسط پرینتر روی برگه های خود پرینت بگیرید از گزینه تحریر ۸۰ و الوان ۸۰ استفاده نمائید.

چاپ فاکتور فروش سایز A5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 199.000 142.000
۲۰۰۰ 374.000 270.000
۵۰۰۰ 870.000 622.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 289.000 201.000
۲۰۰۰ 540.000 387.000
۵۰۰۰ 1.270.000 907.000
فاکتـور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 422.000 —–
۲۰۰۰ 768.000 —–
۵۰۰۰ 1.537.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 272.000 211.000
۵۰۰۰ 582.000 426.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 374.000 284.000
۵۰۰۰ 800.000 622.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۲۰۰۰ 466.000 —–
۵۰۰۰ 980.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 721.000 554.000
۲۰۰۰ 1.254.000 975.000
۵۰۰۰ 2.860.000 2.259.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 1.051.000 755.000
۲۰۰۰ 1.765.000 1.387.000
۵۰۰۰ 4.247.000 3.293.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 243.000 201.000
۲۰۰۰ 453.000 368.000
۵۰۰۰ 1.010.000 730.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 351.000 284.000
۲۰۰۰ 674.000 519.000
۵۰۰۰ 1.483.000 1.049.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 490.000 —–
۲۰۰۰ 895.000 —–
۵۰۰۰ 1.876.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 480.000 377.000
۲۰۰۰ 822.000 603.000
۵۰۰۰ 1.889.000 1.235.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 679.000 495.000
۲۰۰۰ 1.168.000 848.000
۵۰۰۰ 2.753.000 1.823.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
چاپ انواع قبض و فاکتور فروش با کمترین قیمت
چاپ فاکتور رسمی دارائی و فاکتور فروش با بالاترین کیفیت
چاپ انواع فاکتور رنگی و تک رنگ در سایزهای مختلف

فاکتور | چاپ افست تک رنگ سورمه ای

فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 382.000
۲۰۰۰ 726.000
۵۰۰۰ 1.536.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 529.000
۲۰۰۰ 982.000
۵۰۰۰ 2.192.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور فروش سایز A5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 213.000
۲۰۰۰ 390.000
۵۰۰۰ 896.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 310.000
۲۰۰۰ 561.000
۵۰۰۰ 1.254.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 288.000
۵۰۰۰ 608.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 390.000
۵۰۰۰ 832.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 731.000
۲۰۰۰ 1.178.000
۵۰۰۰ 2.881.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 1.062.000
۲۰۰۰ 1.788.000
۵۰۰۰ 4.268.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 252.000
۲۰۰۰ 4.695.000
۵۰۰۰ 1.024.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 359.000
۲۰۰۰ 689.000
۵۰۰۰ 1.494.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور رسمی و فروش سایز B4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 497.000
۲۰۰۰ 844.000
۵۰۰۰ 1.910.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 694.000
۲۰۰۰ 1.183.000
۵۰۰۰ 2.774.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
چاپ فاکتور دیجیتال، فوری و در تعداد کم

فاکتور | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

چاپ فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 433.000 343.000
۲۰۰۰ 800.000 583.000
۵۰۰۰ 1.665.000 1.235.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 614.000 461.000
۲۰۰۰ 1.088.000 838.000
۵۰۰۰ 2.305.000 1.779.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور فروش سایز A5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 245.000 201.000
۲۰۰۰ 480.000 402.000
۵۰۰۰ 1.010.000 764.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 373.000 299.000
۲۰۰۰ 650.000 529.000
۵۰۰۰ 1.386.000 1.093.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 315.000 250.000
۵۰۰۰ 679.000 495.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 443.000 368.000
۵۰۰۰ 924.000 755.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 805.000 603.000
۲۰۰۰ 1.408.000 1.049.000
۵۰۰۰ 2.945.000 2.411.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 1.120.000 833.000
۲۰۰۰ 1.857.000 1.470.000
۵۰۰۰ 4.455.000 3.470.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 313.000 250.000
۲۰۰۰ 545.000 436.000
۵۰۰۰ 1.100.000 813.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 441.000 368.000
۲۰۰۰ 765.000 603.000
۵۰۰۰ 1.617.000 1.127.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 566.000 436.000
۲۰۰۰ 934.000 671.000
۵۰۰۰ 1.974.000 1.387.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 768.000 603.000
۲۰۰۰ 1.308.000 965.000
۵۰۰۰ 2.910.000 1.975.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست چهاررنگ (تمام رنگی)

فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 501.000 426.000
۲۰۰۰ 1.536.000 696.000
۵۰۰۰ 1.729.000 1.294.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 657.000 554.000
۲۰۰۰ 1.142.000 931.000
۵۰۰۰ 2.422.000 1.941.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز A5

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 310.000 260.000
۲۰۰۰ 594.000 485.000
۵۰۰۰ 1.122.000 848.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 422.000 368.000
۲۰۰۰ 780.000 603.000
۵۰۰۰ 1.430.000 1.142.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز A6

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 347.000 309.000
۵۰۰۰ 731.000 613.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 503.000 412.000
۵۰۰۰ 988.000 848.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز A3

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 886.000 671.000
۲۰۰۰ 1.536.000 1.166.000
۵۰۰۰ 3.217.000 2.024.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 1.174.000 897.000
۲۰۰۰ 2.113.000 1.519.000
۵۰۰۰ 4.588.000 3.528.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز B5

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 340.000 284.000
۲۰۰۰ 637.000 529.000
۵۰۰۰ 1.229.000 907.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 470.000 402.000
۲۰۰۰ 868.000 671.000
۵۰۰۰ 1.682.000 1.166.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز B4

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 614.000 554.000
۲۰۰۰ 1.062.000 789.000
۵۰۰۰ 2.049.000 1.530.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 795.000 671.000
۲۰۰۰ 1.382.000 1.073.000
۵۰۰۰ 2.973.000 2.176.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ 12 روز کاری 7 روز کاری
سایز A4 دقیق – ۲۹.۷×۲۱ ۱۰۰۰ 341.000 361.000
۲۰۰۰ 567.000 591.000
۵۰۰۰ 1.225.000 1.255.000
سایز A4 کوچک – ۲۹×۲۰ ۱۰۰۰ 278.000 297.000
۲۰۰۰ 471.000 495.000
۵۰۰۰ 1.039.000 1.068.000
سایز A5 دقیق – ۱۴.۸×۲۱ ۱۰۰۰ 206.000 221.000
۲۰۰۰ 346.000 366.000
۵۰۰۰ 763.000 787.000
سایز A5 کوچک – ۱۴.۵×۲۰ ۱۰۰۰ 174.000 189.000
۲۰۰۰ 298.000 318.000
۵۰۰۰ 669.000 694.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۵ و ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض یک سوم A4 (سایز ۲۱×۱۰)

قبض سایز ۱۰×۲۱

| چاپ افست | تک برگ دسته چکی | یک پرفراژ و ۲ شماره

فاکتور
نوع فاکتور تیراژ تحریر ۸۰ گرم
تک رنگ مشکی ۳۰۰۰ 225.000
۶۰۰۰ 377.000
چهاررنگ ۳۰۰۰ 381.000
۶۰۰۰ 619.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض سایز ۲۱×۱۰

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی

سفید + زرد

۳۰۰۰ 423.000 328.000
۶۰۰۰ 795.000 564.000
فاکتـور ۳ برگی

سفید+صورتی+زرد

۳۰۰۰ 576.000 446.000
۶۰۰۰ 1.052.000 799.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه طراحی فاکتـور

طراحی فاکتـور رسمی دارائی : ۱۵.۰۰۰ تومان

طراحی فاکتـور اختصاصی : 30.۰۰۰ تومان

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات