فاکتور | چاپ فاکتور | فاکتور رسمی دارایی | فاکتور فروش

آخرین بروز رسانی : تابستان ۱۳۹8

فاکتور | چاپ افست تک رنگ مشکی

فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰ تحریر ۸۰ و الوان ۸۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 343.000 284.000 328.000
۲۰۰۰ 647.000 530.000 563.000
۵۰۰۰ 1.387.000 1.166.000 1.235.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 470.000 377.000 445.000
۲۰۰۰ 882.000 730.000 799.000
۵۰۰۰ 1.990.000 1.705.000 1.789.000
فاکتـور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 647.000 —– —–
۲۰۰۰ 1.117.000 —– —–
۵۰۰۰ 2.705.000 —– —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
 • اگر می خواهید توسط پرینتر روی برگه های خود پرینت بگیرید از گزینه تحریر ۸۰ و الوان ۸۰ استفاده نمائید.

چاپ فاکتور فروش سایز A5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 182.000 142.000
۲۰۰۰ 343.000 270.000
۵۰۰۰ 799.000 622.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 265.000 201.000
۲۰۰۰ 495.000 387.000
۵۰۰۰ 1.132.000 907.000
فاکتـور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 387.000 —–
۲۰۰۰ 706.000 —–
۵۰۰۰ 1.411.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 250.000 211.000
۵۰۰۰ 534.000 426.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 343.000 284.000
۵۰۰۰ 735.000 622.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۲۰۰۰ 427.000 —–
۵۰۰۰ 897.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 662.000 554.000
۲۰۰۰ 1.152.000 975.000
۵۰۰۰ 2.627.000 2.259.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 965.000 755.000
۲۰۰۰ 1.622.000 1.387.000
۵۰۰۰ 3.901.000 3.293.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 220.000 201.000
۲۰۰۰ 412.000 368.000
۵۰۰۰ 916.000 730.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 319.000 284.000
۲۰۰۰ 613.000 519.000
۵۰۰۰ 1.348.000 1.049.000
فاکتور ۴ برگی سفید+صورتی+آبی+زرد ۱۰۰۰ 446.000 —–
۲۰۰۰ 814.000 —–
۵۰۰۰ 1.705.000 —–
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 441.000 377.000
۲۰۰۰ 755.000 603.000
۵۰۰۰ 1.735.000 1.235.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 622.000 495.000
۲۰۰۰ 1.073.000 848.000
۵۰۰۰ 2.529.000 1.823.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.
چاپ انواع قبض و فاکتور فروش با کمترین قیمت
چاپ فاکتور رسمی دارائی و فاکتور فروش با بالاترین کیفیت
چاپ انواع فاکتور رنگی و تک رنگ در سایزهای مختلف

فاکتور | چاپ افست تک رنگ سورمه ای

فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 353.000
۲۰۰۰ 667.000
۵۰۰۰ 1.411.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 485.000
۲۰۰۰ 902.000
۵۰۰۰ 2.014.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور فروش سایز A5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 196.000
۲۰۰۰ 358.000
۵۰۰۰ 823.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 284.000
۲۰۰۰ 515.000
۵۰۰۰ 1.152.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 265.000
۵۰۰۰ 559.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 358.000
۵۰۰۰ 765.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 671.000
۲۰۰۰ 1.171.000
۵۰۰۰ 2.646.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 975.000
۲۰۰۰ 1.642.000
۵۰۰۰ 3.920.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 230.000
۲۰۰۰ 431.000
۵۰۰۰ 941.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 328.000
۲۰۰۰ 632.000
۵۰۰۰ 1.372.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور رسمی و فروش سایز B4

| چاپ افست تک رنگ سورمه ای

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 456.000
۲۰۰۰ 774.000
۵۰۰۰ 1.754.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 637.000
۲۰۰۰ 1.088.000
۵۰۰۰ 2.548.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

چاپ فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 397.000 343.000
۲۰۰۰ 735.000 583.000
۵۰۰۰ 1.529.000 1.235.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 564.000 461.000
۲۰۰۰ 1.000.000 838.000
۵۰۰۰ 2.117.000 1.779.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور فروش سایز A5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 225.000 201.000
۲۰۰۰ 426.000 402.000
۵۰۰۰ 897.000 764.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 343.000 299.000
۲۰۰۰ 578.000 529.000
۵۰۰۰ 1.235.000 1.093.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A6

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 289.000 250.000
۵۰۰۰ 622.000 495.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 407.000 368.000
۵۰۰۰ 848.000 755.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز A3

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 740.000 603.000
۲۰۰۰ 1.294.000 1.049.000
۵۰۰۰ 2.075.000 2.411.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 1.029.000 833.000
۲۰۰۰ 1.705.000 1.470.000
۵۰۰۰ 4.092.000 3.470.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B5

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 284.000 250.000
۲۰۰۰ 495.000 436.000
۵۰۰۰ 1.000.000 813.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 402.000 368.000
۲۰۰۰ 696.000 603.000
۵۰۰۰ 1.470.000 1.127.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

چاپ فاکتور سایز B4

| چاپ افست ۲ رنگ مشکی و قرمز

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 520.000 436.000
۲۰۰۰ 858.000 671.000
۵۰۰۰ 1.813.000 1.387.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 706.000 603.000
۲۰۰۰ 1.201.000 965.000
۵۰۰۰ 2.670.000 1.975.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور | چاپ افست چهاررنگ (تمام رنگی)

فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 461.000 426.000
۲۰۰۰ 799.000 696.000
۵۰۰۰ 1.588.000 1.294.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 603.000 554.000
۲۰۰۰ 1.049.000 931.000
۵۰۰۰ 2.225.000 1.941.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز A5

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 284.000 260.000
۲۰۰۰ 529.000 485.000
۵۰۰۰ 1.000.000 848.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 387.000 368.000
۲۰۰۰ 696.000 603.000
۵۰۰۰ 1.274.000 1.142.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز A6

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۲۰۰۰ 319.000 309.000
۵۰۰۰ 671.000 613.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۲۰۰۰ 461.000 412.000
۵۰۰۰ 907.000 848.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز A3

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 814.000 671.000
۲۰۰۰ 1.411.000 1.166.000
۵۰۰۰ 2.955.000 2.024.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 1.078.000 897.000
۲۰۰۰ 1.940.000 1.519.000
۵۰۰۰ 4.214.000 3.528.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز B5

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 309.000 284.000
۲۰۰۰ 578.000 529.000
۵۰۰۰ 1.117.000 907.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 426.000 402.000
۲۰۰۰ 789.000 671.000
۵۰۰۰ 1.529.000 1.166.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور فروش سایز B4

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی سفید + زرد ۱۰۰۰ 564.000 554.000
۲۰۰۰ 975.000 789.000
۵۰۰۰ 1.882.000 1.530.000
فاکتـور ۳ برگی سفید+صورتی+زرد ۱۰۰۰ 730.000 671.000
۲۰۰۰ 1.269.000 1.073.000
۵۰۰۰ 2.730.000 2.176.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۲ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

فاکتور رسمی و فروش سایز A4

| چاپ افست چهار رنگ

نوع فاکتور تیراژ ۱۰ روز کاری ۵ روز کاری
سایز A4 دقیق – ۲۹.۷×۲۱ ۱۰۰۰ 341.000 361.000
۲۰۰۰ 567.000 591.000
۵۰۰۰ 1.225.000 1.255.000
سایز A4 کوچک – ۲۹×۲۰ ۱۰۰۰ 278.000 297.000
۲۰۰۰ 471.000 495.000
۵۰۰۰ 1.039.000 1.068.000
سایز A5 دقیق – ۱۴.۸×۲۱ ۱۰۰۰ 206.000 221.000
۲۰۰۰ 346.000 366.000
۵۰۰۰ 763.000 787.000
سایز A5 کوچک – ۱۴.۵×۲۰ ۱۰۰۰ 174.000 189.000
۲۰۰۰ 298.000 318.000
۵۰۰۰ 669.000 694.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۵ و ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض یک سوم A4 (سایز ۲۱×۱۰)

قبض سایز ۱۰×۲۱

| چاپ افست | تک برگ دسته چکی | یک پرفراژ و ۲ شماره

فاکتور
نوع فاکتور تیراژ تحریر ۸۰ گرم
تک رنگ مشکی ۳۰۰۰ 225.000
۶۰۰۰ 377.000
چهاررنگ ۳۰۰۰ 381.000
۶۰۰۰ 619.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی کامل می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۱۰ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

قبض سایز ۲۱×۱۰

| چاپ افست تک رنگ مشکی

نوع فاکتور تیراژ کاربن دار تحریر ۸۰ و الوان ۶۰
فاکتـور ۲ برگی

سفید + زرد

۳۰۰۰ 388.000 328.000
۶۰۰۰ 730.000 564.000
فاکتـور ۳ برگی

سفید+صورتی+زرد

۳۰۰۰ 529.000 446.000
۶۰۰۰ 965.000 799.000
 • تمام فاکتـورهای فوق به همراه شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی می باشد.
 • زمان چاپ فاکتـورهای فوق ۸ روز کاری می باشد. تمام قیمت ها به تومان می باشد.

تعرفه طراحی فاکتـور

طراحی فاکتـور رسمی دارائی : ۱۵.۰۰۰ تومان

طراحی فاکتـور اختصاصی : 30.۰۰۰ تومان

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات