سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ | چاپ پاکت نامه | طراحی و چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : بهار 1399

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 222.000 241.000 265.000
دورو 341.000 360.000 395.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 332.000 355.000 379.000
دورو 463.000 486.000 485.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 646.000 675.000 —–
دورو 804.000 832.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 363.000 450.000 —–
دورو 536.000 550.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 2۰۰۰ عدد یکرو 595.000 630.000 —–
دورو 645.000 675.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 4۰۰۰ عدد یکرو 910.000 950.000 —–
دورو 1.030.000 1.080.000 —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 469.000 —– —–
دورو 642.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 501.000 زمان تحویل سربرگ 140 گرم کارتی، 14 روز کاری می باشد.
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 1.002.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 177.000 196.000 220.000
دورو 256.000 275.000 310.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 276.000 299.000 323.000
دورو 364.000 388.000 411.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 566.000 595.000 —–
دورو 672.000 700.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 111.000 125.000 145.000
دورو 171.000 185.000 215.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 166.000 185.000 204.000
دورو 232.000 251.000 257.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 323.000 347.000 —–
دورو 402.000 426.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 181.000 —– —–
دورو 268.000 —– —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 2۰۰۰ عدد یکرو 358.000 —– —–
دورو 480.000 —– —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 4۰۰۰ عدد یکرو 615.000 —– —–
دورو 650.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 235.000 —– —–
دورو 321.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 251.000 زمان تحویل سربرگ 140 گرم کارتی، 14 روز کاری می باشد.
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 502.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 88.000 103.000 125.000
دورو 128.000 143.000 175.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 138.000 157.000 176.000
دورو 182.000 201.000 209.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 283.000 307.000 —–
دورو 336.000 360.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 45.000 54.000 —–
دورو 64.000 73.000 —–
۲۰۰۰ عدد یکرو 69.000 84.000 98.000
دورو 91.000 105.000 114.000
۵۰۰۰ عدد یکرو 142.000 161.000 —–
دورو 168.000 187.000 —–
نمونه کاغذ تراکت تحریر 80 گرم ایرانی
نوع کاغذ نوع چاپ 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد زمان تحویل
تحریر ۸۰ گـرم ایرانی یکرو 40.000 60.000 117.000 9 روز کاری
دورو 61.000 83.000 144.000

کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان
شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ در سایزهای متنوع
چاپ انواع پاکت نامه و پاکت A4 و A5
چاپ ست اداری شامل سربرگ، پاکت و کارت ویزیت

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

چاپ پاکت نامه

| سایز بسته 11×22 | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 9 روز 263.000 428.000 914.000
تحریر ۸۰ گرم خارجی 5 روز 282.000
تحریر 80 گرم ایرانی 9 روز 232.000 365.000 754.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 9 روز 350.000 600.000 1.344.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 5 روز 369.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 9 روز 365.000
کتان ۱۲۰ گـرم 9 روز 505.000
کرافت 80 گرم 12 روز 257.000 418.000 888.000
کارتی 140 گرم (در ژاپنی) 14 روز 640.000 1.113.000
 • چاپ پاکت نامه ها یکرو بوده و داخل پاکت نامه چاپ نمی شود. طراحی پاکت نامه ها حتما باید طبق قالب پاکت نامه شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 110.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A5

| سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 9 روز 318.000 507.000 1.061.000
تحریر ۸۰ گرم خارجی 5 روز 342.000
تحریر 80 گرم ایرانی 9 روز 283.000 435.000 882.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 9 روز 406.000 681.000 1.496.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 5 روز 429.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 9 روز 433.000
کتان ۱۲۰ گـرم 9 روز 598.000
کرافت 80 گرم 12 روز 308.000 494.000 1.030.000
کارتی 140 گرم
(چسب از بغل)
14 روز 662.000 1.146.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 110.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A4

| سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 9 روز 610.000 959.000 1.985.000
تحریر ۸۰ گرم خارجی 5 روز 638.000
تحریر 80 گرم ایرانی 9 روز 538.000 815.000 1.625.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 9 روز 784.000 1.306.000 2.854.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 5 روز 812.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 9 روز 839.000
کتان ۱۲۰ گـرم 9 روز 1.169.000
کرافت 80 گرم 12 روز 588.000 894.000 1.921.000
کارتی 140 گرم
(چسب از بغل)
14 روز 1.243.000 2.166.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 125.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A3

| سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ 7 روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 2.016.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 2.176.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
نمونه کاغذ تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

کاغذ تحریر ایرانی :

کاغذ تحریر ایرانی استفاده شده در چاپ شاپرک گرماژ 80 گرم می باشد و تفاوت آن با کاغذ تحریر 80 گرم خارجی رنگ خود کاغذ است. کاغذ ایرانی نسبت به کاغذ خارجی مایل به کرم یا خاکستری روشن می باشد و کاملا سفید نیست که همین موضوع بر روی رنگ های استفاده شده در طراحی نیز تاثیر می گذارد. مزیت این کاغذ نسبت به تحریر خارجی هزینه کم آن است و بسیار برای کارهای معمولی به صرفه است. نمونه کاغذ ایرانی را در مقایسه با کاغذ خارجی در عکس می توانید مشاهده کنید.

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 995.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.473.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.899.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 995.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.473.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.899.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.133.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.655.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.261.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 995.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.473.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.899.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک 5۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت ۱5.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ 30.۰۰۰ تومان و پاکت 30.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 4۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 5۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه 5۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 75٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 ۱2۰٫۰۰۰ تومان

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات