سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ | چاپ پاکت نامه | طراحی و چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹8

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 271.000 291.000 —–
دورو 378.000 398.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 442.000 466.000 491.000
دورو 563.000 587.000 612.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 925.000 955.000 —–
دورو 1.059.000 1.089.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 361.000 —– —–
دورو 505.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 498.000 —– —–
دورو 642.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 439.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 857.000 —– —–
کتان ۳۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 840.000 900.000 —–
دورو 920.000 980.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 208.000 227.000 —–
دورو 282.000 302.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 346.000 370.000 395.000
دورو 429.000 454.000 478.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 739.000 768.000 —–
دورو 832.000 861.000 —–
کتان ۳۰۰ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 630.000 675.000 —–
دورو 690.000 735.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ

| سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 136.000 151.000 —–
دورو 189.000 204.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 221.000 241.000 261.000
دورو 281.000 301.000 320.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 463.000 487.000 —–
دورو 530.000 555.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 180.000 —– —–
دورو 253.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 249.000 —– —–
دورو 321.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 220.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 379.000 —– —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ

| سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 104.000 119.000 —–
دورو 141.000 156.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 173.000 193.000 213.000
دورو 215.000 234.000 254.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 369.000 394.000 —–
دورو 417.000 441.000 —–
کتان ۳۰۰ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 378.000 405.000 —–
دورو 414.000 441.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 52.000 62.000 —–
دورو 71.000 80.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 86.000 101.000 116.000
دورو 108.000 123.000 137.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 185.000 205.000 —–
دورو 208.000 227.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

سربرگ

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

چاپ پاکت نامه

| سایز بسته 11×22 | چاپ رنگی | فرم عمومی

پاکت
نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 285.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد 483.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد 1.049.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد 470.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد 853.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد 1.973.000
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 380.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 522.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ پاکت A5

| سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 343.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد 565.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد 1.215.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد 551.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد 981.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد 2.255.000
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 450.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 617.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ پاکت A4

| سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 669.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد 1.098.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد 2.349.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد 1.085.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد 1.929.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد 4.428.000
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 884.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 1.218.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ پاکت A3

| سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 2.113.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 2.278.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.152.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.471.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.020.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.152.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.471.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.020.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.300.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.729.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.332.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.152.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.471.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.020.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۱۰۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت ۱۰.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ ۲۵.۰۰۰ تومان و پاکت ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 ۳۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۶۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 ۱۰۰٫۰۰۰ تومان