سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ | چاپ پاکت نامه | طراحی و چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : زمستان ۱۳۹۷

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 207.000 226.000 —–
دورو 301.000 320.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 326.000 351.000 375.000
دورو 433.000 458.000 482.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 658.000 687.000 —–
دورو 778.000 808.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 251.000 —– —–
دورو 376.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 278.000 —– —–
دورو 404.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 321.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 642.000 —– —–
کتان ۳۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 840.000 900.000 —–
دورو 920.000 980.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 153.000 172.000 —–
دورو 218.000 237.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 244.000 269.000 293.000
دورو 319.000 343.000 368.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 500.000 529.000 —–
دورو 584.000 613.000 —–
کتان ۳۰۰ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 630.000 675.000 —–
دورو 690.000 735.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ

| سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 104.000 119.000 —–
دورو 151.000 166.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 164.000 183.000 203.000
دورو 217.000 236.000 256.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 329.000 354.000 —–
دورو 389.000 414.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 125.000 —– —–
دورو 188.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 139.000 —– —–
دورو 202.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 161.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 322.000 —– —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ

| سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 76.000 91.000 —–
دورو 109.000 123.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 123.000 142.000 181.000
دورو 160.000 179.000 219.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 250.000 274.000 —–
دورو 292.000 317.000 —–
کتان ۳۰۰ گرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 378.000 405.000 —–
دورو 414.000 441.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 38.000 48.000 —–
دورو 55.000 65.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 61.000 75.000 90.000
دورو 79.000 94.000 109.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 125.000 140.000 —–
دورو 146.000 161.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

سربرگ

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

چاپ پاکت نامه

| سایز بسته 11×22 | چاپ رنگی | فرم عمومی

پاکت
نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 215.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد 354.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد 744.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد 354.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد 633.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد 1.442.000
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 254.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 356.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ پاکت A5

| سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 258.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد 415.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد 867.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد 415.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد 728.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد 1.652.000
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 302.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 425.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ پاکت A4

| سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 500.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد 796.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد 1.652.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد 813.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد 1.424.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد 3.222.000
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 587.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 834.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ پاکت A3

| سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 1.433.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 1.553.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 872.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.032.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.251.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 872.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.032.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.251.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 960.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.136.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.564.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 872.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.032.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.251.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۱۰۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت ۱۰.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ ۲۵.۰۰۰ تومان و پاکت ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 ۳۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۶۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 ۱۰۰٫۰۰۰ تومان