سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ | چاپ پاکت نامه | طراحی و چاپ شاپرک

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 200.000 214.000 248.000
دورو 288.000 302.000 365.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 316.000 322.000 349.000
دورو 418.000 437.000 451.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 620.000 670.000 —–
دورو 767.000 791.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 341.000 0 —–
دورو 474.000 0 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 2۰۰۰ عدد یکرو 682.000 0 —–
دورو 948.000 0 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 4۰۰۰ عدد یکرو 1.364.000 0 —–
دورو 1.896.000 0 —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 467.000 —– —–
دورو 600.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 833.000 زمان تحویل سربرگ 140 گرم کارتی، 14 روز کاری می باشد.
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 1.666.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 158.000 173.000 206.000
دورو 217.000 231.000 265.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 260.000 279.000 294.000
دورو 328.000 348.000 362.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 532.000 578.000 —–
دورو 634.000 658.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 100.000 109.000 138.000
دورو 144.000 154.000 182.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 158.000 173.000 187.000
دورو 209.000 224.000 238.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 324.000 343.000 —–
دورو 369.000 403.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 171.000 —– —–
دورو 237.000 —– —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 2۰۰۰ عدد یکرو 342.000 —– —–
دورو 474.000 —– —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 4۰۰۰ عدد یکرو 684.000 —– —–
دورو 948.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 233.000 —– —–
دورو 288.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 231.000 زمان تحویل سربرگ 140 گرم کارتی، 14 روز کاری می باشد.
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 462.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 80.000 89.000 118.000
دورو 108.000 118.000 147.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 131.000 145.000 159.000
دورو 164.000 179.000 193.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 277.000 297.000 —–
دورو 317.000 336.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 39.000 44.000 60.000
دورو 55.000 60.000 79.000
۲۰۰۰ عدد یکرو 65.000 75.000 84.000
دورو 83.000 92.000 102.000
۵۰۰۰ عدد یکرو 138.000 153.000 —–
دورو 158.000 173.000 —–
نمونه کاغذ تراکت تحریر 80 گرم ایرانی
نوع کاغذ نوع چاپ 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد زمان تحویل
تحریر ۸۰ گـرم ایرانی یکرو 33.000 52.000 107.000 9 روز کاری
دورو 49.000 69.000 129.000

کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان
شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ در سایزهای متنوع
چاپ انواع پاکت نامه و پاکت A4 و A5
چاپ ست اداری شامل سربرگ، پاکت و کارت ویزیت

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

چاپ پاکت نامه

| سایز بسته 11×22 | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 9 روز 233.000 396.000 866.000
تحریر ۸۰ گرم خارجی 5 روز 257.000
تحریر 80 گرم ایرانی 9 روز 191.000 311.000 655.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 9 روز 371.000 670.000 1.551.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 5 روز 395.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 9 روز 339.000
کتان ۱۲۰ گـرم 9 روز 456.000
کرافت 80 گرم 12 روز 232.000 393.000 806.000
کارتی 140 گرم (در ژاپنی) 14 روز 562.000 996.000
 • چاپ پاکت نامه ها یکرو بوده و داخل پاکت نامه چاپ نمی شود. طراحی پاکت نامه ها حتما باید طبق قالب پاکت نامه شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 110.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A5

| سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 9 روز 278.000 464.000 1.000.000
تحریر ۸۰ گرم خارجی 5 روز 307.000
تحریر 80 گرم ایرانی 9 روز 230.000 369.000 762.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 9 روز 420.000 747.000 1.709.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 5 روز 448.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 9 روز 397.000
کتان ۱۲۰ گـرم 9 روز 534.000
کرافت 80 گرم 12 روز 258.000 421.000 874.000
کارتی 140 گرم
(چسب از بغل)
14 روز 583.000 1.026.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 110.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A4

| سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ زمان 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد
تحریر ۸۰ گرم خارجی 9 روز 535.000 884.000 1.892.000
تحریر ۸۰ گرم خارجی 5 روز 568.000
تحریر 80 گرم ایرانی 9 روز 352.000 694.000 1.418.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 9 روز 818.000 1.452.000 3.309.000
گلاسه ۱۳۵ گرم 5 روز 852.000
تحریر ۱۰۰ گـرم 9 روز 776.000
کتان ۱۲۰ گـرم 9 روز 1.045.000
کرافت 80 گرم 12 روز 504.000 951.000 1.761.000
کارتی 140 گرم
(چسب از بغل)
14 روز 1.087.000 1.932.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • هزینه چسب دار شدن درب پاکت به ازای هر 1000 عدد : 125.000 تومان / 2 روز به زمان فوق اضافه می شود.

چاپ پاکت A3

| سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ 7 روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 2.037.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 2.252.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
نمونه کاغذ تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

کاغذ تحریر ایرانی :

کاغذ تحریر ایرانی استفاده شده در چاپ شاپرک گرماژ 80 گرم می باشد و تفاوت آن با کاغذ تحریر 80 گرم خارجی رنگ خود کاغذ است. کاغذ ایرانی نسبت به کاغذ خارجی مایل به کرم یا خاکستری روشن می باشد و کاملا سفید نیست که همین موضوع بر روی رنگ های استفاده شده در طراحی نیز تاثیر می گذارد. مزیت این کاغذ نسبت به تحریر خارجی هزینه کم آن است و بسیار برای کارهای معمولی به صرفه است. نمونه کاغذ ایرانی را در مقایسه با کاغذ خارجی در عکس می توانید مشاهده کنید.

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 868.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.377.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.880.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 868.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.377.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.880.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.001.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.525.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.028.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 868.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.377.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.880.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک 5۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت 25.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ 50.۰۰۰ تومان و پاکت 50.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 6۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 75٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه 75٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 100٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 20۰٫۰۰۰ تومان

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات