سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ | چاپ پاکت نامه | طراحی و چاپ شاپرک

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 273.000 287.000 321.000
دورو 388.000 402.000 436.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 427.000 446.000 461.000
دورو 557.000 576.000 590.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 885.000 909.000 —–
دورو 1.049.000 1.073.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 446.000 0 —–
دورو 666.000 0 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 2۰۰۰ عدد یکرو 875.000 0 —–
دورو 1.305.000 0 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 4۰۰۰ عدد یکرو 1.731.000 0 —–
دورو 2.585.000 0 —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 583.000 —– —–
دورو 803.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 580.000 زمان تحویل سربرگ 140 گرم کارتی، 14 روز کاری می باشد.
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 1.160.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : 20۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : 3۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : 4۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 209.000 224.000 257.000
دورو 289.000 303.000 337.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 335.000 354.000 369.000
دورو 424.000 444.000 458.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 707.000 731.000 —–
دورو 821.000 845.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : 20۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : 3۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : 4۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 136.000 143.000 175.000
دورو 194.000 204.000 232.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 214.000 228.000 243.000
دورو 278.000 293.000 307.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 443.000 462.000 —–
دورو 525.000 544.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 224.000 —– —–
دورو 333.000 —– —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 2۰۰۰ عدد یکرو 439.000 —– —–
دورو 653.000 —– —–
تحریر ۱۰۰ گـرم 4۰۰۰ عدد یکرو 869.000 —– —–
دورو 1.293.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 292.000 —– —–
دورو 401.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 290.000 زمان تحویل سربرگ 140 گرم کارتی، 14 روز کاری می باشد.
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 580.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : 20۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : 3۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : 4۵.۰۰۰ تومان

چاپ سربرگ

| سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 105.000 114.000 175.000
دورو 145.000 155.000 232.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 168.000 182.000 197.000
دورو 212.000 227.000 241.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 353.000 372.000 —–
دورو 411.000 430.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : 20۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : 3۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : 4۵.۰۰۰ تومان

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ 7 روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 53.000 58.000 77.000
دورو 72.000 77.000 96.000
۲۰۰۰ عدد یکرو 84.000 93.000 103.000
دورو 107.000 116.000 126.000
۵۰۰۰ عدد یکرو 177.000 191.000 —–
دورو 205.000 220.000 —–
نمونه کاغذ تراکت تحریر 80 گرم ایرانی
نوع کاغذ نوع چاپ 1000 عدد 2000 عدد 5000 عدد زمان تحویل
تحریر ۸۰ گـرم ایرانی یکرو 48.000 74.000 153.000 9 روز کاری
دورو 67.000 97.000 174.000

کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • کاغذ تحریر ایرانی نسبت به تحریر خارجی کمی کرم تر می باشد و کمی طرح چاپی روی آن کدرتر می باشد.
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : 20۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : 3۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : 4۵.۰۰۰ تومان
شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ در سایزهای متنوع
چاپ انواع پاکت نامه و پاکت A4 و A5
چاپ ست اداری شامل سربرگ، پاکت و کارت ویزیت

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.348.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.793.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.339.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.348.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.793.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.339.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.487.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.955.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.500.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 1.348.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.793.000
کتان ۱۲۰ گرم 2.339.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک 5۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت 25.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ 50.۰۰۰ تومان و پاکت 50.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 6۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 75٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه 75٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 100٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 20۰٫۰۰۰ تومان

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات