شماره شبا:
IR800210030120148683258001

شماره کارت:
6277601284662028

صاحب حساب:
زهرا آملی

بانک:
پست بانک

شماره شبا:
IR310210000001000153161947

شماره حساب:
100153161947

صاحب حساب:
فرتاک طرح شاپرک

بانک:
پست بانک