شماره حساب:
00201327375006

 

شماره شبا:
IR940540104680021327375006

شماره کارت:
6221061106186556

بانک:
بانک پارسیان

بیژن ابراهیم نژاد