تراکت | چاپ تراکت | طراحی تراکت | مرکز طراحی و چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹8

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 42.000 61.000 52.000 71.000
۲۰۰۰ عدد 68.000 88.000 82.000 103.000
۵۰۰۰ عدد 137.000 161.000 157.000 180.000
۱۰.۰۰۰ عدد 272.000 318.000 310.000 357.000
۱۵.۰۰۰ عدد 403.000 472.000 461.000 530.000
۲۰.۰۰۰ عدد 538.000 630.000 614.000 707.000
۳۰.۰۰۰ عدد 798.000 935.000 912.000 1.049.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.064.000 1.246.000 1.216.000 1.398.000
۵۰.۰۰۰ عدد 1.316.000 1.542.000 1.504.000 1.730.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 97.000 118.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 68.000 85.000 77.000 95.000
۲۰۰۰ عدد 119.000 138.000 133.000 153.000
۵۰۰۰ عدد 266.000 288.000 285.000 308.000
۱۰.۰۰۰ عدد 526.000 570.000 565.000 609.000
۱۵.۰۰۰ عدد 780.000 847.000 838.000 904.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.041.000 1.129.000 1.117.000 1.206.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.545.000 1.676.000 1.659.000 1.790.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.060.000 2.234.000 2.212.000 2.386.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.547.000 2.764.000 2.735.000 2.952.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 148.000 168.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 111.000 131.000 125.000 146.000
۵۰۰۰ عدد 25.000 270.000 267.000 289.000
۱۰.۰۰۰ عدد 489.000 534.000 528.000 572.000
۱۵.۰۰۰ عدد 726.000 792.000 783.000 850.000
۲۰.۰۰۰ عدد 968.000 1.056.000 1.044.000 1.133.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.436.000 1.568.000 1.550.000 1.682.000
۴۰.۰۰۰ عدد 1.915.000 2.090.000 2.067.000 2.242.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.369.000 2.585.000 2.557.000 2.773.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 174.000 200.000 189.000 215.000
۴۰۰۰ عدد 324.000 3.519.000 344.000 371.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 85.000 123.000 100.000 137.000
۲۰۰۰ عدد 135.000 176.000 155.000 196.000
۵۰۰۰ عدد 274.000 320.000 299.000 345.000
۱۰.۰۰۰ عدد 543.000 634.000 592.000 683.000
۱۵.۰۰۰ عدد 806.000 942.000 878.000 1.014.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.075.000 1.256.000 1.171.000 1.352.000
۳۰.۰۰۰ عدد 1.596.000 1.864.000 1.739.000 2.006.000
۴۰.۰۰۰ عدد 2.128.000 2.485.000 2.318.000 2.675.000
۵۰.۰۰۰ عدد 2.632.000 3.074.000 2.867.000 3.309.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 174.000 216.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 119.000 172.000 133.000 186.000
۲۰۰۰ عدد 185.000 246.000 205.000 266.000
۵۰۰۰ عدد 373.000 441.000 398.000 466.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 224.000 285.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 135.000 171.000 150.000 185.000
۲۰۰۰ عدد 236.000 276.000 256.000 296.000
۵۰۰۰ عدد 530.000 575.000 555.000 600.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.050.000 1.139.000 1.098.000 1.187.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.558.000 1.691.000 1.630.000 1.763.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.077.000 2.254.000 2.173.000 2.350.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.084.000 3.346.000 3.226.000 3.488.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.112.000 4.461.000 4.302.000 4.651.000
۵۰.۰۰۰ عدد 5.085.000 5.518.000 5.320.000 5.753.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 275.000 316.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 221.000 262.000 241.000 281.000
۵۰۰۰ عدد 494.000 539.000 518.000 564.000
۱۰.۰۰۰ عدد 978.000 1.067.000 1.026.000 1.116.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.542.000 1.584.000 1.524.000 1.656.000
۲۰.۰۰۰ عدد 1.935.000 2.112.000 2.031.000 2.208.000
۳۰.۰۰۰ عدد 2.873.000 3.135.000 3.015.000 3.278.000
۴۰.۰۰۰ عدد 3.830.000 4.180.000 4.020.000 4.370.000
۵۰.۰۰۰ عدد 4.738.000 5.170.000 4.973.000 5.405.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 349.000 400.000 368.000 419.000
۴۰۰۰ عدد 649.000 705.000 673.000 729.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 170.000 244.000 189.000 264.000
۲۰۰۰ عدد 270.000 353.000 294.000 377.000
۵۰۰۰ عدد 548.000 641.000 577.000 670.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.084.000 1.269.000 1.143.000 1.327.000
۱۵.۰۰۰ عدد 1.610.000 1.884.000 1.696.000 1.970.000
۲۰.۰۰۰ عدد 2.147.000 2.511.000 2.262.000 2.627.000
۳۰.۰۰۰ عدد 3.186.000 3.728.000 3.357.000 3.899.000
۴۰.۰۰۰ عدد 4.248.000 4.970.000 4.476.000 5.198.000
۵۰.۰۰۰ عدد 5.255.000 6.148.000 5.537.000 6.430.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 319.000 402.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 236.000 343.000 256.000 363.000
۲۰۰۰ عدد 370.000 491.000 395.000 515.000
۵۰۰۰ عدد 747.000 881.000 776.000 910.000
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 419.000 540.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 270.000 341.000 289.000 361.000
۲۰۰۰ عدد 472.000 553.000 497.000 577.000
۵۰۰۰ عدد 1.060.000 1.151.000 1.090.000 1.180.000
۱۰.۰۰۰ عدد 2.099.000 2.278.000 2.157.000 2.336.000
۱۵.۰۰۰ عدد 3.116.000 3.381.000 3.203.000 3.468.000
۲۰.۰۰۰ عدد 4.155.000 4.508.000 4.270.000 4.623.000
۳۰.۰۰۰ عدد 6.167.000 6.692.000 6.338.000 6.863.000
۴۰.۰۰۰ عدد 8.223.000 8.922.000 8.451.000 9.150.000
۵۰.۰۰۰ عدد 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999
تیراژ یکــروزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 521.000 602.000
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 443.000 523.000 467.000 548.000
۵۰۰۰ عدد 987.000 1.077.000 1.016.000 1.106.000
۱۰.۰۰۰ عدد 1.954.000 2.132.000 2.012.000 2.190.000
۱۵.۰۰۰ عدد 2.900.000 3.165.000 2.987.000 3.252.000
۲۰.۰۰۰ عدد 3.867.000 4.220.000 3.982.000 4.335.000
۳۰.۰۰۰ عدد 5.740.000 6.264.000 5.911.000 6.435.000
۴۰.۰۰۰ عدد 7.653.000 8.352.000 7.881.000 8.580.000
۵۰.۰۰۰ عدد 9.466.000 9.999.999 9.748.000 9.999.999
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد 698.000 799.000 722.000 823.000
۴۰۰۰ عدد 1.297.000 1.408.000 1.326.000 1.438.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

چاپ تراکت | سایز B6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۱۷×۱۲ | B6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 66.000 99.000 75.000 109.000
۲۰۰۰ عدد 100.000 137.000 115.000 152.000
۵۰۰۰ عدد 201.000 244.000 221.000 264.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۱۷×۱۲ | B6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 106.000 139.000 116.000 149.000
۲۰۰۰ عدد 180.000 218.000 195.000 232.000
۵۰۰۰ عدد 402.000 445.000 421.000 465.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز B5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۲۴×۱۷ | B5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 130.000 198.000 145.000 213.000
۲۰۰۰ عدد 201.000 274.000 221.000 294.000
۵۰۰۰ عدد 402.000 489.000 426.000 514.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۲۴×۱۷ | B5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 211.000 278.000 225.000 293.000
۲۰۰۰ عدد 361.000 435.000 380.000 455.000
۵۰۰۰ عدد 804.000 890.000 828.000 914.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز B4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۳۴×۲۴ | B4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 261.000 395.000 280.000 415.000
۲۰۰۰ عدد 401.000 549.000 425.000 573.000
۵۰۰۰ عدد 804.000 977.000 833.000 1.006.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۳۴×۲۴ | B4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 421.000 556.000 441.000 575.000
۲۰۰۰ عدد 721.000 870.000 746.000 895.000
۵۰۰۰ عدد 1.606.000 1.780.000 1.636.000 1.809.000
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

چاپ تراکت | سایز A3 | چاپ رنگی | فــرم عمومی

تراکت

| سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 494.000 747.000
۲۰۰۰ عدد 747.000 1.021.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تراکت

| سایز ۴۲×۲۹.۷ | A3 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد 684.000 956.000
۲۰۰۰ عدد 1.154.000 1.429.000
۵۰۰۰ عدد
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی تراکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰