ساک دستی کاغذی | چاپ ساک دستی کاغذی | طراحی و چاپ شاپرک | انواع ساک دستی
آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹8

چاپ ساک دستی کاغذی

ساک دستی کاغذی

گلاسه 170 گرم | چاپ رنگی | روکش سلفون مات یا براق | 1000 عدد

سایز ۱۰ روزه قالب نمونه
8×20×20 2.750.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
7×26×16.5 3.175.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
9.5×38×24 4.050.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
9×23×23 3.340.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

گلاسه 170 گرم | چاپ رنگی | روکش سلفون مات یا براق | 1000 عدد

سایز نوع چاپ ۱۰ روزه قالب نمونه
11×34×24 طرح پشت و رو یکسان 4.185.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
طرح پشت و رو متفاوت 4.635.000
15×35×50 طرح پشت و رو یکسان 6.900.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
طرح پشت و رو متفاوت 7.350.000
12×30×45 طرح پشت و رو یکسان 5.625.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
طرح پشت و رو متفاوت 6.075.000
10×40×30 طرح پشت و رو یکسان 5.655.000 فایل PSD ساک دستی کاغذی
طرح پشت و رو متفاوت 6.105.000
 • سایزهای فوق بدلیل بزرگ بودنشان بصورت ۲ تکه چاپ و صحافی می شوند. به همین دلیل اگر طرح رو و پشت یکسان باشد با یکبار هزینه چاپ می توان پشت و روی کار را چاپ و صحافی کرد و به همین دلیل هزینه آن نسبت به طرح پشت و روی متفاوت کمتر می باشد.
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی با کاغذ کرافت

ساک دستی کاغذی

| سایز 9.5×38×۲4 | کاغذ کرافت 130 گرم | 10 روز کاری

تیراژ تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ قالب نمونه
5۰۰ عدد 1.200.000 1.460.000 1.530.000 فایل PSD ساک دستی کاغذ کرافت
1000 عدد 1.835.000 2.110.000 2.210.000
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 6.5×26×16.5 | کاغذ کرافت 130 گرم | 10 روز کاری

تیراژ تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ قالب نمونه
5۰۰ عدد 1.130.000 1.380.000 1.440.000 فایل PSD ساک دستی کاغذ کرافت
1000 عدد 1.470.000 1.760.000 1.830.000
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 8×20×20 | کاغذ کرافت 130 گرم | 10 روز کاری

تیراژ تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ قالب نمونه
5۰۰ عدد 1.100.000 1.360.000 1.400.000 فایل PSD ساک دستی کاغذ کرافت
1000 عدد 1.590.000 1.860.000 1.930.000
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 9×23×23 | کاغذ کرافت 130 گرم | 10 روز کاری

تیراژ تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ قالب نمونه
5۰۰ عدد 1.130.000 1.380.000 1.440.000 فایل PSD ساک دستی کاغذ کرافت
1000 عدد 1.615.000 1.880.000 1.970.000
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 15×35×50 | کاغذ کرافت 130 گرم | 10 روز کاری

تیراژ تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ قالب نمونه
5۰۰ عدد 1.550.000 1.820.000 1.910.000 فایل PSD ساک دستی کاغذ کرافت
1000 عدد 2.700.000 2.980.000 3.120.000
 • سایز فوق بدلیل بزرگ بودنشان بصورت ۲ تکه چاپ و صحافی می شوند. به همین دلیل اگر طرح رو و پشت یکسان باشد با یکبار هزینه چاپ می توان پشت و روی کار را چاپ و صحافی کرد و به همین دلیل هزینه آن نسبت به طرح پشت و روی متفاوت کمتر می باشد. ولی در سایزهای کوچک که در بالا آمده تفاوتی در هزینه ندارد. قیمت های ذیل جهت طرح پشت و روی یکسان می باشد.
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 11×34×24 | کاغذ کرافت 130 گرم | 10 روز کاری

تیراژ تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ قالب نمونه
5۰۰ عدد 1.200.000 1.470.000 1.540.000 فایل PSD ساک دستی کاغذ کرافت
1000 عدد 1.920.000 2.200.000 2.295.000
 • سایز فوق بدلیل بزرگ بودنشان بصورت ۲ تکه چاپ و صحافی می شوند. به همین دلیل اگر طرح رو و پشت یکسان باشد با یکبار هزینه چاپ می توان پشت و روی کار را چاپ و صحافی کرد و به همین دلیل هزینه آن نسبت به طرح پشت و روی متفاوت کمتر می باشد. ولی در سایزهای کوچک که در بالا آمده تفاوتی در هزینه ندارد. قیمت های ذیل جهت طرح پشت و روی یکسان می باشد.
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 12×45×30 | کاغذ کرافت 130 گرم | 10 روز کاری

تیراژ تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ قالب نمونه
5۰۰ عدد 1.540.000 1.790.000 1.860.000 فایل PSD ساک دستی کاغذ کرافت
1000 عدد 2.660.000 2.910.000 3.070.000
 • سایز فوق بدلیل بزرگ بودنشان بصورت ۲ تکه چاپ و صحافی می شوند. به همین دلیل اگر طرح رو و پشت یکسان باشد با یکبار هزینه چاپ می توان پشت و روی کار را چاپ و صحافی کرد و به همین دلیل هزینه آن نسبت به طرح پشت و روی متفاوت کمتر می باشد. ولی در سایزهای کوچک که در بالا آمده تفاوتی در هزینه ندارد. قیمت های ذیل جهت طرح پشت و روی یکسان می باشد.
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 12×30×45 | کاغذ کرافت 130 گرم | 10 روز کاری

تیراژ تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ قالب نمونه
5۰۰ عدد 1.540.000 1.790.000 1.860.000 فایل PSD ساک دستی کاغذ کرافت
1000 عدد 2.660.000 2.910.000 3.070.000
 • سایز فوق بدلیل بزرگ بودنشان بصورت ۲ تکه چاپ و صحافی می شوند. به همین دلیل اگر طرح رو و پشت یکسان باشد با یکبار هزینه چاپ می توان پشت و روی کار را چاپ و صحافی کرد و به همین دلیل هزینه آن نسبت به طرح پشت و روی متفاوت کمتر می باشد. ولی در سایزهای کوچک که در بالا آمده تفاوتی در هزینه ندارد. قیمت های ذیل جهت طرح پشت و روی یکسان می باشد.
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.

ساک دستی کاغذی

| سایز 10×40×30 | کاغذ کرافت 130 گرم | 10 روز کاری

تیراژ تک رنگ 2 رنگ 4 رنگ قالب نمونه
5۰۰ عدد 1.540.000 1.790.000 1.860.000 فایل PSD ساک دستی کاغذ کرافت
1000 عدد 2.660.000 2.910.000 3.070.000
 • سایز فوق بدلیل بزرگ بودنشان بصورت ۲ تکه چاپ و صحافی می شوند. به همین دلیل اگر طرح رو و پشت یکسان باشد با یکبار هزینه چاپ می توان پشت و روی کار را چاپ و صحافی کرد و به همین دلیل هزینه آن نسبت به طرح پشت و روی متفاوت کمتر می باشد. ولی در سایزهای کوچک که در بالا آمده تفاوتی در هزینه ندارد. قیمت های ذیل جهت طرح پشت و روی یکسان می باشد.
 • زمان تحویل ۱۰ روز کاری و قیمت ها به تومان می باشد.
 • تمام ساک ها دارای بند نخی بوده و بصورت جداگانه تحویل می گردد.