post

چاپ سربرگ | چاپ پاکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۶

ست اداری: ست اداری از جمله ضروری ترین ابزار جهت ایجاد ارتباط و مکاتبه های اداری بین سازمان ها و ادارات مختلف می باشد. ست اداری شامل انواع سربرگ و پاکت در سایز و کاربردهای متفاوت می باشد. سربرگ بخشی از نامه های اداری می باشد که حاوی نام و لوگوی مجموعه، آدرس و تلفن می باشد و معمولا در سربرگ فارسی اسم و لوگوی مجموعه سمت راست و شماره، تاریخ و پیوست سمت چاپ و بالای سربرگ قرار می گیرد. پاکت هم قسمت مهمی از ست اداری می باشد که نامه های اداری داخل آن قرار می گیرد. در پاکت فارسی معمولا نام و لوگوی مجموعه بالا سمت راست، آدرس فرستنده بالا سمت چپ و آدرس گیرنده پایین سمت راست قرار می گیرد.

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

سربرگ | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۸۸.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ —–
دورو ۱۴۰.۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۱۱۰.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۱۶۴.۰۰۰
دورو ۱۶۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۲۲۸.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۱۹۲.۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ —–
دورو ۲۴۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۱۱۶.۰۰۰ —– —–
دورو ۲۰۰.۰۰۰ —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۱۷۰.۰۰۰ —– —–
دورو ۲۰۴.۰۰۰ —– —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

سربرگ | سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۷۰.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ —–
دورو ۱۰۲.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۹۰.۰۰۰ ۱۱۶.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
دورو ۱۲۶.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰ ۱۷۶.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۱۶۲.۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰ —–
دورو ۱۹۶.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

سربرگ | سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۴۴.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ —–
دورو ۷۰.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۵۵.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰ ۸۲.۰۰۰
دورو ۸۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰ ۱۱۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۹۶.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰ —–
دورو ۱۲۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۵۸.۰۰۰ —– —–
دورو ۱۰۰.۰۰۰ —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۸۵.۰۰۰ —– —–
دورو ۱۰۲.۰۰۰ —– —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

سربرگ | سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۳۵.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ —–
دورو ۵۱.۰۰۰ ۶۱.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۴۵.۰۰۰ ۵۸.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰
دورو ۶۳.۰۰۰ ۷۴.۰۰۰ ۸۸.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۸۱.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ —–
دورو ۹۸.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

سربرگ | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۱۷.۵۰۰ ۲۳.۰۰۰ —–
دورو ۲۵.۵۰۰ ۳۰.۵۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۲۲.۵۰۰ ۲۹.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰
دورو ۳۱.۵۰۰ ۳۷.۰۰۰ ۴۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۴۰.۵۰۰ ۴۸.۵۰۰ —–
دورو ۴۹.۰۰۰ ۵۷.۵۰۰ —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

پاکت نامه | سایز بسته ۱۱×۲۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۰۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد ۱۴۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد ۲۸۳.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد ۱۱۹.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد ۱۹۳.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد ۳۶۲.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۳۴.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۳۹.۰۰۰
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

پاکت A5 | سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۳۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد ۱۹۸.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد ۳۶۷.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد ۱۴۷.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد ۲۲۳.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد ۴۷۳.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۶۴.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۷۸.۰۰۰
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

پاکت A4 | سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۲۵۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد ۳۶۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد ۶۷۵.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد ۲۶۹.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد ۴۲۸.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد ۸۵۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۲۶۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۳۳۲.۰۰۰
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

پاکت A3 | سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۵۷۵.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۶۲۵.۰۰۰
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۴۱۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۴۴۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۵۳۰.۰۰۰
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۴۱۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۴۴۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۵۳۰.۰۰۰
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۴۵۰.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۵۰۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۵۶۵.۰۰۰
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۴۱۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۴۴۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۵۳۰.۰۰۰
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سربرگ و پاکت

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت ۱۰.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ ۲۵.۰۰۰ تومان و پاکت ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 ۳۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۶۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 ۱۰۰٫۰۰۰ تومان