post

چاپ سربرگ | چاپ پاکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت

آخرین بروز رسانی : تابستان ۱۳۹۶

ست اداری: ست اداری از جمله ضروری ترین ابزار جهت ایجاد ارتباط و مکاتبه های اداری بین سازمان ها و ادارات مختلف می باشد. ست اداری شامل انواع سربرگ و پاکت در سایز و کاربردهای متفاوت می باشد. سربرگ بخشی از نامه های اداری می باشد که حاوی نام و لوگوی مجموعه، آدرس و تلفن می باشد و معمولا در سربرگ فارسی اسم و لوگوی مجموعه سمت راست و شماره، تاریخ و پیوست سمت چاپ و بالای سربرگ قرار می گیرد. پاکت هم قسمت مهمی از ست اداری می باشد که نامه های اداری داخل آن قرار می گیرد. در پاکت فارسی معمولا نام و لوگوی مجموعه بالا سمت راست، آدرس فرستنده بالا سمت چپ و آدرس گیرنده پایین سمت راست قرار می گیرد.

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

سربرگ | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۸۱.۵۰۰ ۱۱۲.۵۰۰ —–
دورو ۱۲۸.۰۰۰ ۱۷۱.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۱۰۱.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰ ۱۵۱.۰۰۰
دورو ۱۴۵.۵۰۰ ۱۹۴.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۱۷۵.۰۰۰ ۲۵۲.۵۰۰ —–
دورو ۲۱۳.۵۰۰ ۲۹۱.۰۰۰ —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۱۰۷.۰۰۰ —– —–
دورو ۱۷۹.۵۰۰ —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۱۵۵.۰۰۰ —– —–
دورو ۱۸۴.۵۰۰ —– —–

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

سربرگ | سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۶۰.۰۰۰ ۸۱.۵۰۰ —–
دورو ۹۷.۰۰۰ ۱۱۶.۵۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۸۱.۵۰۰ ۱۰۶.۵۰۰ ۱۲۸.۰۰۰
دورو ۱۱۸.۵۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۱۴۳.۵۰۰ ۱۷۴.۵۰۰ —–
دورو ۱۸۰.۵۰۰ ۲۱۳.۵۰۰ —–

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

سربرگ | سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۴۰.۵۰۰ ۵۶.۰۰۰ —–
دورو ۶۴.۰۰۰ ۸۵.۵۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۵۰.۵۰۰ ۷۲.۰۰۰ ۷۷.۵۰۰
دورو ۷۳.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۱۰۶.۵۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۸۷.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰ —–
دورو ۱۰۶.۵۰۰ ۱۴۵.۵۰۰ —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۵۳.۵۰۰ —– —–
دورو ۹۰.۰۰۰ —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۸۲.۵۰۰ —– —–
دورو ۹۲.۰۰۰ —– —–

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

سربرگ | سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۳۰.۰۰۰ ۴۰.۵۰۰ —–
دورو ۴۸.۵۰۰ ۵۸.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۴۱.۰۰۰ ۵۳.۵۰۰ ۶۸.۰۰۰
دورو ۵۹.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۸۳.۵۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۷۲.۰۰۰ ۸۷.۵۰۰ —–
دورو ۹۰.۰۰۰ ۱۰۶.۵۰۰ —–

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

سربرگ | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۱۵.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰ —–
دورو ۲۴.۵۰۰ ۲۹.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۲۰.۵۰۰ ۲۶.۵۰۰ ۳۴.۰۰۰
دورو ۲۹.۵۰۰ ۳۵.۰۰۰ ۴۳.۵۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۳۶.۰۰۰ ۴۳.۵۰۰ —–
دورو ۴۵.۰۰۰ ۵۳.۵۰۰ —–

 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

پاکت نامه | سایز بسته ۱۱×۲۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۹۶.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد ۱۳۱.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد ۲۵۷.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد ۱۱۱.۵۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد ۱۷۹.۵۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد ۳۴۴.۵۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۳۱.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۲۶.۰۰۰

 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

پاکت A5 | سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۲۱.۵۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد ۱۷۰.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد ۳۳۵.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد ۱۳۱.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد ۲۰۸.۵۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد ۴۴۱.۵۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۶۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۶۰.۰۰۰

 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

پاکت A4 | سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۲۲۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد ۳۳۰.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد ۶۳۰.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد ۲۵۲.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد ۳۹۸.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد ۸۲۹.۵۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۲۵۲.۵۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۳۰۵.۵۰۰

 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

پاکت A3 | سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۵۳۳.۵۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۵۸۲.۰۰۰

 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۳۶۴.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۳۸۸.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۴۷۰.۵۰۰

 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۳۶۴.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۳۸۸.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۴۷۰.۵۰۰

 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۳۹۸.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۴۴۶.۵۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۵۰۴.۵۰۰

 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

 • سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۳۶۴.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۳۸۸.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۴۷۰.۵۰۰

 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سربرگ و پاکت

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک رایگان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت ۱۰.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ ۲۵.۰۰۰ تومان و پاکت ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 ۳۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۶۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 ۱۰۰٫۰۰۰ تومان