فرم ثبت فیش واریزی

نمایش ۱ - ۳ از ۳

نام سفارش دهنده:شرکت جهان اروم ایاز

شماره فاکتورهای پرداختی:

97986

مبلغ پرداختی:

28539920

تاریخ پرداخت:

1402/09/11

شماره فیش:

1402911011200609118

چهار رقم آخر کارت:

0103914571007

نام سفارش دهنده:عارفه میرزائی

شماره فاکتورهای پرداختی:

98438

مبلغ پرداختی:

466020

تاریخ پرداخت:

1402/09/11

شماره فیش:

141105591728

چهار رقم آخر کارت:

7385

نام سفارش دهنده:وحید جمالی

شماره فاکتورهای پرداختی:

98392,98393,98394

مبلغ پرداختی:

1095600

تاریخ پرداخت:

1402/09/11

شماره فیش:

2760,2758,2762

چهار رقم آخر کارت:

6811