چاپ و تولید انواع جعبه شیرینی

چاپ جعبه شیرینی

چاپ جعبه شیرینی بصورت اختصاصی، امروزه یکی از مهمترین محصولات تبلیغاتی برای قنادی ها می باشد. جعبه شیرینی اصولا به 2 صورت طراحی، چاپ و تولید میشود. نوع اول جعبه شیرینی ها بصورت یک تکه می باشد که بیشتر برای دسر و شیرینی های فانتزی استفاده میشود. نوع دوم جعبه شیرینی ها بصورت 2 تکه می باشد که دارای زیره و رویه است. اصولا زیره بصورت آماده، کیلویی و بصورت خام خریداری میشود ولی رویه جعبه شیرینی بصورت اختصاصی چاپ و تولید میگردد.

چاپ لیبل دورصاف

سایز 7 روزه 4 روزه یکــروزه
۴.۸×۸.۵ [price]321-10[/price] [price]327-10[/price] [price]2072-10[/price]
۶×۹ [price]326-10[/price] [price]332-10[/price] [price]2077-10[/price]
۹.۶×۸.۵ [price]322-10[/price] [price]328-10[/price] [price]2073-10[/price]
۱۷×۴.۸ [price]978-10[/price] [price]2070-10[/price] [price]2078-10[/price]
۱۴.۴×۱۰ – A6 [price]323-10[/price] [price]329-10[/price] [price]2074-10[/price]
۲۰×۱۴.۴ – A5 [price]324-10[/price] [price]330-10[/price] [price]2075-10[/price]
۲۸.۸×۲۰ – A4 [price]325-10[/price] [price]331-10[/price] [price]2076-10[/price]
۴۲×۲۸.۸ – A3 [price]1833-10[/price] [price]2071-10[/price] [price]2079-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی با روکش یووی براق:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دورصاف است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن ساعت 14 روز بعد می باشد.
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱6
 • نوع روکش: روکش یووی براق که یک مایع براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.
سایز 7 روزه 4 روزه
۴.۸×۸.۵ [price]2502-10[/price] [price]2518-10[/price]
۶×۹ [price]2504-10[/price] [price]2519-10[/price]
۹.۶×۸.۵ [price]2503-10[/price] [price]2520-10[/price]
۱۷×۴.۸ [price]2505-10[/price] [price]2521-10[/price]
۱۴.۴×۱۰ – A6 [price]2506-10[/price] [price]2522-10[/price]
۲۰×۱۴.۴ – A5 [price]2507-10[/price] [price]2523-10[/price]
۲۸.۸×۲۰ – A4 [price]2508-10[/price] [price]2524-10[/price]
۴۲×۲۸.۸ – A3 [price]2509-10[/price] [price]2525-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی با روکش سلفون براق:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دورصاف است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون براق که یک روکش نایلونی براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.
سایز 14 روزه
۴.۸×۸.۵ [price]2554-10[/price]
۶×۹ [price]2555-10[/price]
۹.۶×۸.۵ [price]2556-10[/price]
۱۷×۴.۸ [price]2557-10[/price]
۱۴.۴×۱۰ – A6 [price]2558-10[/price]
۲۰×۱۴.۴ – A5 [price]2559-10[/price]
۲۸.۸×۲۰ – A4 [price]2560-10[/price]
۴۲×۲۸.۸ – A3 [price]2561-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی با روکش سلفون مات:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دورصاف است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون مات یک نلایه نایلونی مات می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.
سایز 9 روزه 4 روزه
۴.۸×۸.۵ [price]321-10[/price] [price]327-10[/price]
۶×۹ [price]326-10[/price] [price]332-10[/price]
۹.۶×۸.۵ [price]322-10[/price] [price]328-10[/price]
۱۷×۴.۸ [price]978-10[/price] [price]2070-10[/price]
۱۴.۴×۱۰ – A6 [price]323-10[/price] [price]329-10[/price]
۲۰×۱۴.۴ – A5 [price]324-10[/price] [price]330-10[/price]
۲۸.۸×۲۰ – A4 [price]325-10[/price] [price]331-10[/price]
۴۲×۲۸.۸ – A3 [price]1833-10[/price] [price]2071-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی بدون روکش:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دورصاف است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: این محصول بدون روکش بوده و به راحتی می توان روی این نوع لیبل نوشت و برای سفارشاتی که نیاز به نوشتن و یا مهر زدن دارند بسیار مناسب است.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.
سایز 7 روزه 4 روزه
۴.۸×۸.۵ [price]4198-10[/price] [price]4215-10[/price]
۶×۹ [price]4199-10[/price] [price]4216-10[/price]
۹.۶×۸.۵ [price]4200-10[/price] [price]4217-10[/price]
۱۷×۴.۸ [price]4201-10[/price] [price]4218-10[/price]
۱۴.۴×۱۰ – A6 [price]4202-10[/price] [price]4219-10[/price]
۲۰×۱۴.۴ – A5 [price]4203-10[/price] [price]4220-10[/price]
۲۸.۸×۲۰ – A4 [price]4204-10[/price] [price]4221-10[/price]
۴۲×۲۸.۸ – A3 [price]4205-10[/price] [price]4222-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی با روکش یووی براق فیلتردار:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دورصاف است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش یووی براق که یک مایع براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود. منظور از فیلتردار بدین معناست که می توان یک قسمت یا یک کادر از لیبل را یووی نکرد تا بتوان روی آن قسمت نوشت و یا مهر زد. در اینصورت کل سطح لیبل براق و باکس فیلتر مات می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.
سایز 7 روزه
۴.۸×۸.۵ [price]333-10[/price]
۶×۹ [price]338-10[/price]
۹.۶×۸.۵ [price]334-10[/price]
۱۷×۴.۸ [price]2090-10[/price]
۱۴.۴×۱۰ – A6 [price]335-10[/price]
۲۰×۱۴.۴ – A5 [price]336-10[/price]
۲۸.۸×۲۰ – A4 [price]337-10[/price]
۴۲×۲۸.۸ – A3 [price]2091-10[/price]

مشخصات لیبل شیشه ای با روکش یووی براق:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دورصاف است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع لیبل: لیبل شیشه ای از نوع لیبل ترانسپرنت می باشد که هم میتواند بصورت خوانا و هم بصورت ناخوانا چاپ شود. در چاپ ناخوانا می توان یک لایه چاپ سفید هم انجام داد تا وضوح چاپ بهتر شود. برای ارسال طرح چاپ سفید، یک فایل تکرنگ مشکی بصورت جداگانه ارسال نمائید.
 • نوع روکش: روکش یووی براق که یک مایع براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد.

توضیحات تکمیلی در مورد لیبل های دورصاف:

 • برش لیبل ها بصورت دورصاف و نوک تیز می باشد.
 • حداقل سایز قابل چاپ 8.5*4.8 می باشد.
 • در صورت تمایل به چاپ لیبل در سایزهای کوچک تر، هزینه هایی از قبیل برش ساده، یا قالب سازی و ضرب و همچنین نیم تیغ به هزینه سفارش شما اضافه میشود که انتخاب نوع خدمات برش به سایز و طرح شما بستگی دارد که می توانید از طریق واتس آپ از هزینه آن مطلع شوید.
 • لیبل های مورد استفاده جهت چاپ از لیبل های موجود و وارداتی بازار تهیه می شود و با توجه به تغییر زمان واردات، امکان تغییر در کیفیت لیبل ها نیز وجود خواهد داشت. اگر قصد چسباندن لیبل بر روی سطوح غیر صاف و سطوحی که دارای گرد و غبار هست را دارید، حتما از مجموعه شاپرک نمونه دریافت نموده و تست کنید.

چاپ لیبل طلاکوب دورصاف

سایز 12 روزه 6 روزه
۴.۸×۸.۵ [price]5252-10[/price] [price]5260-10[/price]
۶×۹ [price]5253-10[/price] [price]5261-10[/price]
۹.۶×۸.۵ [price]5254-10[/price] [price]5262-10[/price]
۱۷×۴.۸ [price]5255-10[/price] [price]5263-10[/price]
۱۴.۴×۱۰ – A6 [price]5256-10[/price] [price]5264-10[/price]
۲۰×۱۴.۴ – A5 [price]5257-10[/price] [price]5265-10[/price]
۲۸.۸×۲۰ – A4 [price]5258-10[/price] [price]5266-10[/price]
۴۲×۲۸.۸ – A3 [price]5259-10[/price] [price]5267-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی با روکش سلفون براق به همراه طلاکوب:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دورصاف است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: این لیبل بدون روکش می باشد تا به راحتی بتوان روی آن نوشت و یا از مهر استفاده کرد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد. فایل طلاکوب می بایست بصورت جداگانه و تک رنگ مشکی طراحی و ارسال شود. در ضمن فایل طلاکوب نباید ریز و نازک باشد. همیشه 1 تا 2 میل جابجایی در چاپ طلاکوب نسبت به طرح وجود خواهد داشت.
سایز 14 روزه
۴.۸×۸.۵ [price]2580-10[/price]
۶×۹ [price]2581-10[/price]
۹.۶×۸.۵ [price]2582-10[/price]
۱۷×۴.۸ [price]2583-10[/price]
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 [price]2584-10[/price]
۲۰×۱۴.۴ – A5 [price]2585-10[/price]
۲۸.۸×۲۰ – A4 [price]2586-10[/price]
۴۲×۲۸.۸ – A3 [price]2587-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی با روکش سلفون مات به همراه طلاکوب:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دورصاف است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون مات که یک روکش نایلونی مات می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد. فایل طلاکوب می بایست بصورت جداگانه و تک رنگ مشکی طراحی و ارسال شود. در ضمن فایل طلاکوب نباید ریز و نازک باشد. همیشه 1 تا 2 میل جابجایی در چاپ طلاکوب نسبت به طرح وجود خواهد داشت.
سایز 17 روزه
۴.۸×۸.۵ [price]5300-10[/price]
۶×۹ [price]5301-10[/price]
۹.۶×۸.۵ [price]5302-10[/price]
۱۷×۴.۸ [price]5303-10[/price]
۱۴.۴×۱۰.۵ – A6 [price]5304-10[/price]
۲۰×۱۴.۴ – A5 [price]5305-10[/price]
۲۸.۸×۲۰ – A4 [price]5306-10[/price]
۴۲×۲۸.۸ – A3 [price]5307-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی با روکش سلفون مات به همراه طلاکوب:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دورصاف است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون مات که یک روکش نایلونی مات می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 3 میل از چهار طرف فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا انتهای لبه های کار ادامه داشته باشد. فایل طلاکوب می بایست بصورت جداگانه و تک رنگ مشکی طراحی و ارسال شود. در ضمن فایل طلاکوب نباید ریز و نازک باشد. همیشه 1 تا 2 میل جابجایی در چاپ طلاکوب نسبت به طرح وجود خواهد داشت.

چاپ لیبل دایره ای

سایز ۱۰ روزه 6روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت [price]2080-10[/price] [price]2957-10[/price]
قطر ۷.۵ سانت [price]2081-10[/price] [price]2958-10[/price]
قطر ۴ سانت [price]2526-10[/price] [price]2959-10[/price]
قطر ۳ سانت [price]2527-10[/price] [price]2960-10[/price]
قطر ۲.۵ سانت [price]2528-10[/price] [price]2961-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی دایره ای با روکش یووی براق:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دایره است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش یووی براق که یک مایع براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه ها فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون دایره ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در قالب دایره ای وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
سایز ۱۰ روزه 7 روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت [price]2567-10[/price] [price]4919-10[/price]
قطر ۷.۵ سانت [price]2568-10[/price] [price]4920-10[/price]
قطر ۴ سانت [price]2569-10[/price] [price]4921-10[/price]
قطر ۳ سانت [price]2570-10[/price] [price]4922-10[/price]
قطر ۲.۵ سانت [price]2571-10[/price] [price]4923-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی دایره ای با روکش سلفون براق:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دایره است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون براق یک لایه نایلونی براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه ها فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون دایره ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در قالب دایره ای وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
سایز 1۶ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت [price]2593-10[/price]
قطر ۷.۵ سانت [price]2594-10[/price]
قطر ۴ سانت [price]2595-10[/price]
قطر ۳ سانت [price]2596-10[/price]
قطر ۲.۵ سانت [price]2597-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی دایره ای با روکش سلفون مات:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دایره است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون براق یک لایه نایلونی مات می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه ها فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون دایره ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در قالب دایره ای وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
سایز ۱۰ روزه 7 روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت [price]5320-10[/price] [price]5330-10[/price]
قطر ۷.۵ سانت [price]5321-10[/price] [price]5331-10[/price]
قطر ۴ سانت [price]5322-10[/price] [price]5332-10[/price]
قطر ۳ سانت [price]5323-10[/price] [price]5333-10[/price]
قطر ۲.۵ سانت [price]5324-10[/price] [price]5334-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی دایره ای بدون روکش:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دایره است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: این محصول بدون روکش می باشد تا به راحتی بتوان روی آن نوشت یا از مهر استفاده کرد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه ها فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون دایره ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در قالب دایره ای وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
سایز 13 روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت [price]2100-10[/price]
قطر ۷.۵ سانت [price]2101-10[/price]
قطر ۴ سانت [price]2715-10[/price]
قطر ۳ سانت [price]2716-10[/price]
قطر ۲.۵ سانت [price]5336-10[/price]

مشخصات لیبل شیشه ای دایره ای با روکش یووی براق:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دایره است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع لیبل: لیبل شیشه ای از نوع لیبل ترانسپرنت می باشد که هم میتواند بصورت خوانا و هم بصورت ناخوانا چاپ شود. در چاپ ناخوانا می توان یک لایه چاپ سفید هم انجام داد تا وضوح چاپ بهتر شود. برای ارسال طرح چاپ سفید، یک فایل تکرنگ مشکی بصورت جداگانه ارسال نمائید.
 • نوع روکش: روکش یووی براق که یک مایع براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه ها فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون دایره ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در قالب دایره ای وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
سایز ۱5 روزه 9 روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت [price]5355-10[/price] [price]5360-10[/price]
قطر ۷.۵ سانت [price]5356-10[/price] [price]5361-10[/price]
قطر ۴ سانت [price]5357-10[/price] [price]5362-10[/price]
قطر ۳ سانت [price]5358-10[/price] [price]5363-10[/price]
قطر ۲.۵ سانت [price]5359-10[/price] [price]5364-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی دایره ای با روکش سلفون براق طلاکوب:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دایره است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون براق یک لایه نایلونی براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه ها فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون دایره ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در قالب دایره ای وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
  فایل طلاکوب می بایست بصورت جداگانه و تک رنگ مشکی طراحی و ارسال شود. در ضمن فایل طلاکوب نباید ریز و نازک باشد. همیشه 1 تا 2 میل جابجایی در چاپ طلاکوب نسبت به طرح وجود خواهد داشت.
سایز 1۶ روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت [price]5365-10[/price]
قطر ۷.۵ سانت [price]5366-10[/price]
قطر ۴ سانت [price]5367-10[/price]
قطر ۳ سانت [price]5368-10[/price]
قطر ۲.۵ سانت [price]5369-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی دایره ای با روکش سلفون مات طلاکوب:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دایره است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون براق یک لایه نایلونی مات می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه ها فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون دایره ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در قالب دایره ای وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
  فایل طلاکوب می بایست بصورت جداگانه و تک رنگ مشکی طراحی و ارسال شود. در ضمن فایل طلاکوب نباید ریز و نازک باشد. همیشه 1 تا 2 میل جابجایی در چاپ طلاکوب نسبت به طرح وجود خواهد داشت.
سایز 20 روزه قالب
قطر ۵.۵ سانت [price]5375-10[/price]
قطر ۷.۵ سانت [price]5376-10[/price]
قطر ۴ سانت [price]5377-10[/price]
قطر ۳ سانت [price]5378-10[/price]
قطر ۲.۵ سانت [price]5379-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی دایره ای بدون روکش طلاکوب:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دایره است. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: این محصول بدون روکش می باشد تا به راحتی بتوان روی آن نوشت یا از مهر استفاده کرد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه ها فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون دایره ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در قالب دایره ای وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
  فایل طلاکوب می بایست بصورت جداگانه و تک رنگ مشکی طراحی و ارسال شود. در ضمن فایل طلاکوب نباید ریز و نازک باشد. همیشه 1 تا 2 میل جابجایی در چاپ طلاکوب نسبت به طرح وجود خواهد داشت.
چاپ لیبل ارزان سلفون مات طلاکوب با برش خاص ظرف عسل
چاپ لیبل در شکل های متنوع و دایره ای در چاپ شاپرک
چاپ لیبل با برش دایره ای جهت محصولات فانتزی و متنوع

چاپ لیبل برش خاص

ماکسیمم سایز ۱۰ روزه 6 روزه
۶×۹ [price]2088-10[/price] [price]2956-10[/price]
13×7 [price]5308-10[/price] [price]5309-10[/price]
15.5×8 [price]5310-10[/price] [price]5311-10[/price]
15.5×13 [price]5312-10[/price] [price]5313-10[/price]

مشخصات لیبل برش خاص با روکش یووی براق:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دلخواه با توجه به طرح شما می باشد. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش یووی براق که یک مایع براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه های برش فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون کادر برش ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در ضرب برش قالب خاص وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
ماکسیمم سایز ۱۰ روزه 7 روزه
۶×۹ [price]5338-10[/price] [price]5342-10[/price]
13×7 [price]5349-10[/price] [price]5350-10[/price]
15.5×8 [price]5351-10[/price] [price]5352-10[/price]
15.5×13 [price]5353-10[/price] [price]5354-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی برش خاص با روکش سلفون براق:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دلخواه با توجه به طرح شما می باشد. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون براق یک لایه نایلونی براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه های برش فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون کادر برش ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در ضرب برش قالب خاص وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
ماکسیمم سایز ۱6 روزه
۶×۹ [price]5380-10[/price]
13×7 [price]5382-10[/price]
15.5×8 [price]5384-10[/price]
15.5×13 [price]5386-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی برش خاص با روکش سلفون مات:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دلخواه با توجه به طرح شما می باشد. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون براق یک لایه نایلونی مات می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه های برش فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون کادر برش ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در ضرب برش قالب خاص وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
ماکسیمم سایز ۱۰ روزه 7 روزه
۶×۹ [price]5388-10[/price] [price]5414-10[/price]
13×7 [price]5390-10[/price] [price]5415-10[/price]
15.5×8 [price]5392-10[/price] [price]5416-10[/price]
15.5×13 [price]5394-10[/price] [price]5417-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی برش خاص بدون روکش:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دلخواه با توجه به طرح شما می باشد. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: این محصول بدون روکش می باشد تا به راحتی بتوان روی آن نوشت یا از مهر استفاده کرد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه های برش فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون کادر برش ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در ضرب برش قالب خاص وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
ماکسیمم سایز ۱3 روزه
۶×۹ [price]2104-10[/price]
13×7 [price]2105-10[/price]
15.5×8 [price]5396-10[/price]
15.5×13 [price]5397-10[/price]

مشخصات لیبل شیشه ای برش خاص با روکش یووی براق:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دلخواه با توجه به طرح شما می باشد. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع لیبل: لیبل شیشه ای از نوع لیبل ترانسپرنت می باشد که هم میتواند بصورت خوانا و هم بصورت ناخوانا چاپ شود. در چاپ ناخوانا می توان یک لایه چاپ سفید هم انجام داد تا وضوح چاپ بهتر شود. برای ارسال طرح چاپ سفید، یک فایل تکرنگ مشکی بصورت جداگانه ارسال نمائید.
 • نوع روکش: روکش یووی براق که یک مایع براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه های برش فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون کادر برش ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در ضرب برش قالب خاص وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
ماکسیمم سایز ۱5 روزه 9 روزه
۶×۹ [price]5398-10[/price] [price]5399-10[/price]
13×7 [price]5400-10[/price] [price]5401-10[/price]
15.5×8 [price]5402-10[/price] [price]5403-10[/price]
15.5×13 [price]5404-10[/price] [price]5405-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی دایره ای با روکش سلفون براق طلاکوب:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دلخواه با توجه به طرح شما می باشد. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون براق یک لایه نایلونی براق می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه های برش فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون کادر برش ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در ضرب برش قالب خاص وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
  فایل طلاکوب می بایست بصورت جداگانه و تک رنگ مشکی طراحی و ارسال شود. در ضمن فایل طلاکوب نباید ریز و نازک باشد. همیشه 1 تا 2 میل جابجایی در چاپ طلاکوب نسبت به طرح وجود خواهد داشت.
ماکسیمم سایز ۱6 روزه
۶×۹ [price]5406-10[/price]
13×7 [price]5407-10[/price]
15.5×8 [price]5408-10[/price]
15.5×13 [price]5409-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی برش خاص با روکش سلفون مات طلاکوب:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دلخواه با توجه به طرح شما می باشد. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: روکش سلفون براق یک لایه نایلونی مات می باشد که به صورت یکدست روی تمام سطح لیبل کشیده می شود و باعث ماندگاری رنگ چاپ می شود.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه های برش فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون کادر برش ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در ضرب برش قالب خاص وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
  فایل طلاکوب می بایست بصورت جداگانه و تک رنگ مشکی طراحی و ارسال شود. در ضمن فایل طلاکوب نباید ریز و نازک باشد. همیشه 1 تا 2 میل جابجایی در چاپ طلاکوب نسبت به طرح وجود خواهد داشت.
ماکسیمم سایز 20 روزه
۶×۹ [price]5410-10[/price]
13×7 [price]5411-10[/price]
15.5×8 [price]5412-10[/price]
15.5×13 [price]5413-10[/price]

مشخصات لیبل کاغذی برش خاص بدون روکش طلاکوب:

 • تعداد تمام لیبل های فوق 1000 عدد می باشد و برش لیبل ها به صورت دلخواه با توجه به طرح شما می باشد. تمام زمان ها بر اساس روز کاری بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
 • نوع روکش: این محصول بدون روکش می باشد تا به راحتی بتوان روی آن نوشت یا از مهر استفاده کرد.
 • راهنمای طراحی: نوشته ها، لوگو و مطالب مهم باید 5 میل از لبه های برش فاصله داشته باشد ولی رنگ و طرح زمینه باید تا حداقل 1 سانت بیرون کادر برش ادامه داشته باشد تا در صورت جابجایی قالب، کار نهایی بی نقص باشد. در ضمن همیشه چند میل جابجایی در ضرب برش قالب خاص وجود دارد به همین دلیل از قرار دادن کادر و فریم دور کار پرهیز کنید وگرنه برش نهایی قرینه نشده و از زیبایی محصول نهایی کم می شود.
  فایل طلاکوب می بایست بصورت جداگانه و تک رنگ مشکی طراحی و ارسال شود. در ضمن فایل طلاکوب نباید ریز و نازک باشد. همیشه 1 تا 2 میل جابجایی در چاپ طلاکوب نسبت به طرح وجود خواهد داشت.

تعرفه طراحی لیبل

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۵۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت لیبـل 25۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت لیبـل 40.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)

چاپ شاپرک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

تلگرام اینستاگرام لینکداین گوگل پلاس فیسبوک آپارات

چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان | چاپ لیبل ارزان |