سربرگ و پاکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت |

سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ | چاپ پاکت | چاپ شاپرک مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

ست اداری: ست اداری از جمله ضروری ترین ابزار جهت ایجاد ارتباط و مکاتبه های اداری بین سازمان ها و ادارات مختلف می باشد. ست اداری شامل انواع سربرگ و پاکت در سایز و کاربردهای متفاوت می باشد. سربرگ بخشی از نامه های اداری می باشد که حاوی نام و لوگوی مجموعه، آدرس و تلفن می باشد و معمولا در سربرگ فارسی اسم و لوگوی مجموعه سمت راست و شماره، تاریخ و پیوست سمت چاپ و بالای سربرگ قرار می گیرد. پاکت هم قسمت مهمی از ست اداری می باشد که نامه های اداری داخل آن قرار می گیرد. در پاکت فارسی معمولا نام و لوگوی مجموعه بالا سمت راست، آدرس فرستنده بالا سمت چپ و آدرس گیرنده پایین سمت راست قرار می گیرد.

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 165.000 184.000 —–
دورو 257.000 276.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 244.000 268.000 292.000
دورو 367.000 391.000 415.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 434.000 463.000 —–
دورو 574.000 603.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 230.000 —– —–
دورو 341.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 273.000 —– —–
دورو 380.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 311.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 474.000 —– —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ

| سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 123.000 142.000 —–
دورو 182.000 202.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 188.000 212.000 236.000
دورو 256.000 280.000 304.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 367.000 396.000 —–
دورو 444.000 473.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ

| سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 83.000 97.000 —–
دورو 129.000 143.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 122.000 141.000 160.000
دورو 183.000 203.000 222.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 217.000 241.000 —–
دورو 287.000 311.000 —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 115.000 —– —–
دورو 171.000 —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 136.000 —– —–
دورو 190.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عدد یکرو 156.000 —– —–
۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عدد یکرو 237.000 —– —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ

| سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 61.000 76.000 —–
دورو 91.000 106.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 94.000 113.000 132.000
دورو 129.000 148.000 167.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 183.000 207.000 —–
دورو 223.000 247.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ یادداشت

| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی

نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو 31.000 40.000 —–
دورو 46.000 55.000 —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو 47.000 61.000 76.000
دورو 64.000 79.000 93.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو 92.000 111.000 —–
دورو 111.000 131.000 —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

سربرگ و پاکت

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

چاپ پاکت نامه

| سایز بسته ۱۱×۲۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 176.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد 281.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد 562.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد 263.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد 455.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد 1.000.000
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 238.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 278.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ پاکت A5

| سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 216.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد 336.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد 676.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد 307.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد 518.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد 1.133.000
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 290.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 352.000
 • چاپ پاکت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ پاکت A4

| سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 418.000
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد 638.000
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد 1.277.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد 597.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد 1.008.000
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد 2.189.000
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 563.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 687.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ پاکت A3

| سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی

نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 950.000
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد 1.123.000
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی

سفارش آنلاین

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی

در فرم اختصاصی، سربرگ و پاکـت های شما به تنهایی در یک فرم چاپی بسته شده و این مطلب موجب می شود رنگ سربرگ ها و پاکـت هایی که در یک فرم چاپ هستند پس از چاپ کاملا شبیه به هم شوند. احتمال تغییر رنگ فرم اختصاصی هم نسبت به مانیتور استاندارد وجود دارد ولی تفاوت اینجاست که کل کار به یک اندازه تغییر رنگ داشته و کل مجموعه یکدست خواهد بود.

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد
جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 732.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.027.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.125.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد
جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 732.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.027.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.125.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد
جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 819.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.203.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.294.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

 • چاپ سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + چاپ یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + چاپ پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد
جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم 732.000
تحریر ۱۰۰ گرم 1.027.000
کتان ۱۲۰ گرم 1.125.000
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت شاپرک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

سفارش آنلاین

تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

 • هزینه طراحی توسط نرم افزار طراحی شاپرک ۱۰۰۰۰ تومان می باشد. (خود مشتریان به راحتی می توانند طراحی کنند)
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت سربرگ و پاکت ۱۰.۰۰۰ تومان می باشد. کلیت طـــرح و رنگ طبق طـــرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ ۲۵.۰۰۰ تومان و پاکت ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی شاپرک)
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 ۳۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۶۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

طراحی سربرگ و ست اداری | طرح آماده سربرگ | چاپ شاپرک

طراحی سربرگ | طراحی ست اداری | طرح آماده | چاپ شاپرک

آخرین بروز رسانی : پائیز ۱۳۹۷

طراحی سربرگ :

در این دسته دهها طرح آماده سربرگ فانتزی و کاربردی، جهت استفاده شرکت ها، سازمانها و … آورده شده. میتوانید طرح مورد نظر خود را انتخاب کرده ، هم از طریق نرم افزار طراحی آنلاین و هم طراحی توسط طراحان چاپ شاپرک نهایی و چاپ کنید .

کد ۳۱۸۲۹

طراحی سربرگ

کد ۲۷۹۹

طراحی سربرگ

کد ۴۱۸۸

طراحی سربرگ

کد ۴۲۷۵

طراحی سربرگ

کد ۴۴۴۸

طراحی سربرگ

کد ۴۵۰۱

طراحی سربرگ

کد ۴۷۱۱

طراحی سربرگ

کد ۴۷۶۲

طراحی سربرگ

کد ۴۹۱۷

طراحی سربرگ

کد ۴۷۹۱

طراحی سربرگ

کد ۴۷۹۹

طراحی سربرگ

کد ۴۸۰۶

طراحی سربرگ

کد ۵۰۴۸

طراحی سربرگ

کد ۵۰۷۱

طراحی سربرگ

کد ۵۱۸۷

طراحی سربرگ

کد ۵۱۲۶

طراحی سربرگ

کد ۵۳۱۰

طراحی سربرگ

کد ۵۴۳۳

طراحی سربرگ

کد ۵۴۵۳

طراحی سربرگ

کد ۵۸۰۵

طراحی سربرگ

کد ۵۸۴۱

طراحی سربرگ

کد ۵۹۱۳

طراحی سربرگ

کد ۵۹۱۷

طراحی سربرگ

کد ۵۹۲۸

طراحی سربرگ

کد ۵۹۹۸

طراحی سربرگ

کد ۶۰۷۳

طراحی سربرگ

کد ۶۱۳۲

طراحی سربرگ

کد ۶۱۴۷

طراحی سربرگ

کد ۶۹۲۱

طراحی سربرگ

کد ۷۳۰۷

طراحی سربرگ

کد ۷۴۰۴

طراحی سربرگ

کد ۷۷۵۹

طراحی سربرگ

کد ۸۳۸۱

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۸۳۳۷

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۸۳۰۴

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۷۷۴۷

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۹۵۵۶

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۹۵۲۵

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۹۰۷۴

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۸۴۲۵

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۱۰۱۹۶

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۱۰۰۷۴

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۱۰۰۱۶

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۹۵۵۷

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۱۰۴۵۳

طرح آماده سربرگ

کد ۱۰۳۸۸

طرح آماده سربرگ

کد ۱۰۲۹۷

کد ۱۰۲۷۲

طراحی سربرگ شاپرک

کد ۱۲۴۷۳

طرح آماده سربرگ

کد ۱۱۲۳۷

طرح آماده سربرگ

کد ۱۱۰۴۶

طرح آماده سربرگ

کد ۱۱۰۲۶

طرح آماده سربرگ

کد ۱۴۷۸۳

طرح آماده سربرگ

کد ۱۴۷۱۲

طرح آماده سربرگ

کد ۱۲۵۶۹

طرح آماده سربرگ

کد ۱۱۲۷۸

طرح آماده سربرگ

کد ۲۰۲۱۷

طرح آماده سربرگ

کد ۲۰۱۶۷

طرح آماده سربرگ

کد ۱۹۸۶۱

طرح آماده سربرگ

کد ۱۵۳۱۷

طرح آماده سربرگ

کد ۳۱۷۲۶

طرح آماده سربرگ

کد ۳۱۵۱۹

طرح آماده سربرگ
 • چطوری باید از طرح ها استفاده کنم؟
 • شما می توانید با استفاده از نرم افزار طراحی آنلاین شاپرک، بدون نیاز به علم طراحی، به راحتی طرح مورد نظرتان را انتخاب کرده و ویرایش شخصی خود را روی طرح انجام داده و برای چاپ نهایی کنید.
 • می توانید از طریق سفارش آنلاین، سفارش طراحی سربرگ آماده ثبت کرده و کد طرح و اطلاعات شخصی خود را ارسال کنید تا طراحان ما کارتان را طراحی و نهایی کنند.
 • اگه از این طرح های آماده خوشم نیومد چی؟
 • شما می توانید از طریق سفارش آنلاین، سفارش طراحی سربرگ اختصاصی ثبت کرده و اطلاعات شخصی خود نظیر لوگو، رنگ سازمانی، آدرس و تلفن و … را ارسال نمائید تا با توجه به زمینه کاری و خواسته شما برایتان (توسط طراحان گروه چاپ شاپرک) طراحی شود.
جنس های مختلف کارت ویزیت