عرض 10 / ارتفاع 24 / عطف 10

ساک دستی کاغذس
عرض 10 / ارتفاع 24 / عطف 10
 • عرض:16.5 / ارتفاع:26 / عطف:6.5
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 11.5 / ارتفاع 14.5 / عطف 6

چاپ انواع ساک دستی کاغذی از جنس کرافت
عرض 11.5 / ارتفاع 14.5 / عطف 6
 • عرض:11.5 / ارتفاع:14.5 / عطف:6
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 12 / ارتفاع 22 / عطف 10

ساک دستی کاغذس
عرض 12 / ارتفاع 22 / عطف 10
 • عرض:12 / ارتفاع:22 / عطف:10
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 14 / ارتفاع 20 / عطف 7

چاپ انواع ساک دستی کاغذی از جنس کرافت
عرض 14 / ارتفاع 20 / عطف 7
 • عرض:14 / ارتفاع:20 / عطف:7
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 14 / ارتفاع 34 / عطف 14

ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 14 / ارتفاع 34 / عطف 14
 • عرض:14 / ارتفاع:34 / عطف:14
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 16.5 / ارتفاع 26 / عطف 6.5

چاپ انواع شاپینگ بگ و ساک دستی کرافت
عرض 16.5 / ارتفاع 26 / عطف 6.5
 • عرض:16.5 / ارتفاع:26 / عطف:6.5
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 19 / ارتفاع 33 / عطف 9

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 19 / ارتفاع 33 / عطف 9
 • عرض:19 / ارتفاع:33 / عطف:9
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 20 / ارتفاع 20 / عطف 8

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 20 / ارتفاع 20 / عطف 8
 • عرض:20 / ارتفاع:20 / عطف:8
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 22 / ارتفاع 28 / عطف 10

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 22 / ارتفاع 28 / عطف 10
 • عرض:22 / ارتفاع:28 / عطف:10
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 23 / ارتفاع 23 / عطف 10

ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 23 / ارتفاع 23 / عطف 10
 • عرض:23 / ارتفاع:23 / عطف:10
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 23 / ارتفاع 23 / عطف 9

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 23 / ارتفاع 23 / عطف 9
 • عرض:23 / ارتفاع:23 / عطف:9
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 23 / ارتفاع 30 / عطف 9

عرض 23 / ارتفاع 30 / عطف 9
 • عرض:23 / ارتفاع:30 / عطف:9
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 24 / ارتفاع 38 / عطف 9.5

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 24 / ارتفاع 38 / عطف 9.5
 • عرض:24 / ارتفاع:38 / عطف:9.5
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 25 / ارتفاع 14 / عطف 8

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 25 / ارتفاع 14 / عطف 8
 • عرض:25 / ارتفاع:14 / عطف:8
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 25 / ارتفاع 22 / عطف 8.5

ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 25 / ارتفاع 22 / عطف 8.5
 • عرض:22 / ارتفاع:25 / عطف:8.5
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 27 / ارتفاع 22 / عطف 10

انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 27 / ارتفاع 22 / عطف 10
 • عرض:27 / ارتفاع:22 / عطف:10
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 30 / ارتفاع 25 / عطف 17

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 30 / ارتفاع 25 / عطف 17
 • عرض:45 / ارتفاع:30 / عطف:12
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 30 / ارتفاع 34 / عطف 20

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 30 / ارتفاع 34 / عطف 20
 • عرض:30 / ارتفاع:34 / عطف:20
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 30 / ارتفاع 45 / عرض 12

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 30 / ارتفاع 45 / عرض 12
 • عرض:30 / ارتفاع:45 / عطف:12
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

عرض 32 / ارتفاع 40 / عطف 10

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
عرض 32 / ارتفاع 40 / عطف 10
 • عرض:30 / ارتفاع:45 / عطف:12
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 250 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری