جعبه بالشتی

چاپ و تولید انواع جعبه بالشتی
چاپ و تولید انواع جعبه بالشتی
جعبه بالشتی
 • تولید در سایزهای متنوع
 • کاغذ کرافت، گلاسه و ایندربرد
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 7 الی 10 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 10×30×40

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 10×30×40
 • عرض:40 / ارتفاع:30 / عطف:10
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 11×24×34

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 11×24×34
 • عرض:34 / ارتفاع:24 / عطف:11
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 12×30×45

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 12×30×45
 • عرض:45 / ارتفاع:30 / عطف:12
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 12×45×30

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 12×45×30
 • عرض:30 / ارتفاع:45 / عطف:12
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 15×35×50

چاپ انواع شاپینگ بگ کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 15×35×50
 • عرض:50 / ارتفاع:35 / عطف:15
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 6.5×16.5×26

چاپ انواع شاپینگ بگ و ساک دستی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 6.5×16.5×26
 • عرض:16.5 / ارتفاع:26 / عطف:6.5
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 8×14×25

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 8×14×25
 • عرض:25 / ارتفاع:14 / عطف:8
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 8×19×33

انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 8×19×33
 • عرض:33 / ارتفاع:19 / عطف:8
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 8×20×20

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 8×20×20
 • عرض:20 / ارتفاع:20 / عطف:8
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 9.5×38×24

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 9.5×38×24
 • عرض:24 / ارتفاع:38 / عطف:9.5
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 9×23×23

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 9×23×23
 • عرض:23 / ارتفاع:23 / عطف:9
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 9×33×19

چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ انواع ساک دستی کاغذی کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 9×33×19
 • عرض:19 / ارتفاع:33 / عطف:9
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 6×11.5×14.5

چاپ انواع ساک دستی کاغذی از جنس کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 6×11.5×14.5
 • عرض:11.5 / ارتفاع:14.5 / عطف:6
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری

چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 7×14×20

چاپ انواع ساک دستی کاغذی از جنس کرافت
چاپ ساک دستی کاغذی کرافت – سایز 7×14×20
 • عرض:14 / ارتفاع:20 / عطف:7
 • کاغذ کرافت 130، 170 و 200 گرم
 • خدمات طلاکوب، نقره کوب و …
 • تیراژ 500 عدد به بالا
 • تحویل 15 الی 17 روز کاری