Showing all 6 results

فاکتور تحریر و الوان تکرنگ مشکی

چاپ انواع فاکتور تحریر و الوان تکرنگ مشکی
فاکتور تحریر و الوان تکرنگ مشکی

فاکتور تحریر و الوان تکرنگ مشکی، به فاکتور فروشی گفته میشود که برگه رویی فاکتور تحریر خارجی سفید 70 گرم و برگه های زیرین کاغذ الوان یا رنگی ایرانی 60 گرم می باشد. تمام فاکتور ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی شده است.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

فاکتور تحریر و الوان دو رنگ

چاپ انواع فاکتور 2 رنگ کاربن دار مشکی و قرمز وینستونی
فاکتور تحریر و الوان دو رنگ

فاکتور تحریر و الوان دو رنگ مشکی و قرمز وینستونی، به فاکتور فروشی گفته میشود که برگه رویی فاکتور تحریر خارجی سفید 70 گرم و برگه های زیرین کاغذ الوان یا رنگی ایرانی 60 گرم می باشد. تمام فاکتور ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی شده است.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 10 روز کاری

فاکتور تحریر و الوان رنگی

چاپ انواع فاکتور تحریر و الوان تمام رنگی
فاکتور تحریر و الوان رنگی

فاکتور تحریر و الوان رنگی، به فاکتور فروشی گفته میشود که برگه رویی فاکتور تحریر خارجی سفید 70 گرم و برگه های زیرین کاغذ الوان یا رنگی ایرانی 60 گرم می باشد. تمام فاکتور ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی شده است.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
 • انواع سایز A6 تا A3
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

فاکتور مخصوص پرینتر

چاپ فاکتور تحریر و الوان 80 گرم مخصوص پرینتر
فاکتور مخصوص پرینتر

فاکتور تحریر و الوان 80 گرم مخصوص پرینتر با چاپ تکرنگ مشکی، به فاکتور فروشی گفته میشود که برگه رویی فاکتور تحریر خارجی سفید 80 گرم و برگه های زیرین کاغذ الوان یا رنگی ایرانی 80 گرم می باشد و به راحتی میتوان از آن در داخل پرینتر استفاده نمود. تمام فاکتور ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ و صحافی شده است.

 • کاغذ تحریر 80 خارجی و الوان 80 گرم ایرانی
 • سایز A4 / چاپ تکرنگ مشکی
 • 1000، 2000 و 5000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

قبض تک برگی تحریر 21×10

چاپ انواع قبض تک برگی تحریر
قبض تک برگی تحریر 21×10

قبض تک برگی تحریر تکرنگ مشکی ، به قبض دسته چکی تک برگی گفته میشود که از سمت چپ صحافی شده و دارای یک پرفراژ و 2 شماره می باشد. تمام قبض ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ می باشد.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی
 • سایز 10×21
 • 3000، 6000 و 9000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری

قبض چند برگی تحریر 21×10

چاپ انواع قبض کاربن دار تکرنگ
قبض چند برگی تحریر 21×10

قبض چند برگی تحریر 10×21 ، به صورت تکرنگ مشکی می باشد و برگ رویی تحریر خارجی 70 گرم سفید و برگ های زیر الوان رنگی ایرانی 60 گرم است. تمام قبض ها دارای شماره ملخی قرمز رنگ می باشد.

 • کاغذ تحریر 70 خارجی و الوان 60 گرم ایرانی
 • سایز 10×21 تکرنگ مشکی
 • 3000، 6000 و 9000 شماره
 • دسته های 50 شماره ای
 • زمان چاپ 7 الی 8 روز کاری