post

مرکز تخصصی طراحی و چاپ کارت ویزیت | چاپ شاپرک

طراحی و چاپ کارت ویزیت/ کارت ویزیت فوری/ چاپ انواع کارت ویزیت :لمینت | پی وی سی | سلفون | کتان | سوسماری | مخملی | موضعی | طلاکوب | برجسته

آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۶
طراحی کارت ویزیت

%۳ تخفیف ویژه کارت ویزیت جهت تیراژ ۱۰٫۰۰۰ تایی و بیشتر

visit-01

گلاسه یووی – سلفون مات و براق – کتان – سوسماری (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
گلاســه ۳۰۰ یـووی کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۱٫۵۰۰ ۱۵٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۱۰٫۵۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون بــراق کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۱٫۵۰۰ ۱۵٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۱۰٫۵۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون بــراق بزرگ دورگرد sample-logo ۹×۶ ۳۰٫۵۰۰ ۳۰٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۲۷٫۵۰۰ ۲۷٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون مـات کارت ویزیت sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۱٫۵۰۰ ۱۵٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۱۰٫۵۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفــون مـات بزرگ دورگرد sample-logo ۹×۶ ۳۰٫۵۰۰ ۳۰٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۲۷٫۵۰۰ ۲۷٫۵۰۰ ۹ روز کاری
سلفون مات یکــروزه
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۷٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ یکـــروزه
سلفون براق یکــروزه sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۷٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ یکـــروزه
سلفون مات دورگرد یکــروزه sample-logo ۹×۶ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ یکـــروزه
سلفون براق دورگرد یکــروزه sample-logo ۹×۶ ۴۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ یکـــروزه

 سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

ســوسمــاری کارت ویزیت sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۶٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۹ روز کاری
کتان امباس کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۴٫۵۰۰ ۱۶٫۰۰۰ ۴ روز کاری
۱۳٫۵۰۰ ۱۵٫۰۰۰ ۸ روز کاری
کتان آلمان کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۹٫۵۰۰ ۲۴٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۱۸٫۵۰۰ ۲۳٫۰۰۰ ۸ روز کاری
کتان پلاستیک کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۲۲٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰ ۹ روز کاری
سلفون مات یا براق دایره ای sample-logo قطر ۵٫۵ ۶۰٫۰۰۰ ۶۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
قطر ۷٫۵ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
کتان یا سوسماری دایره ای
sample-logo قطر ۵٫۵ ۷۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
قطر ۷٫۵ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰ ۱۱ روز کاری
انواع لیبـــل (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لیبل پشت چسب دار با روکش یووی sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۴٫۵۰۰ ——— ۵ روز کاری
۱۳٫۵۰۰ ——— ۹ روز کاری
لیبل شیشه ای با روکش یووی sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۵۵٫۰۰۰ ——— ۱۱ روز کاری
لیبل پشت چسب دار با روکش سلفون براق sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۱۵٫۰۰۰ ——— ۵ روز کاری
۱۴٫۰۰۰ ——— ۹ روز کاری
لیبل متالایز کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۶۷٫۰۰۰ ——— ۱۸ روز کاری
طراحی کارت ویزیت
لمینت بـــراق (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لمینت براق دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۰٫۵۰۰ ۵۰٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۴۵٫۵۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت براق طرح موج ( دو گوشه گرد ) sample-logo ۹×۶ ۴۵٫۵۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت براق ویزیتی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۸٫۵×۴٫۸ ۳۸٫۵۰۰ ۳۸٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت براق مربع دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۵٫۵×۵٫۵ ۳۴٫۵۰۰ ۳۴٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت براق طلاکوب کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰ ۲۷ روز کاری
لمینت مــــات (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لمینت مات دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۷۰٫۵۰۰ ۷۰٫۵۰۰ ۴ روز کاری
۶۵٫۵۰۰ ۶۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت مات طرح موج ( دو گوشه گرد ) sample-logo ۹×۶ ۶۵٫۵۰۰ ۶۵٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت مات ویزیتی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۸٫۵×۴٫۸ ۵۶٫۵۰۰ ۵۶٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت مات مربع دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۵٫۵×۵٫۵ ۴۳٫۵۰۰ ۴۳٫۵۰۰ ۱۲ روز کاری
لمینت مات طلاکوب کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۹۹٫۰۰۰ ۹۹٫۰۰۰ ۲۷ روز کاری
لمینت برجســـته (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
لمینت برجسته دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۰٫۵۰۰ ۵۰٫۵۰۰ ۵ روز کاری
۴۵٫۵۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۸٫۵×۴٫۸ ۳۸٫۵۰۰ ۳۸٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت برجسته مربع دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۶×۵٫۷ ۳۵٫۵۰۰ ۳۵٫۵۰۰ ۹ روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۷۲٫۵۰۰ ۷۲٫۵۰۰ ۱۴ روز کاری
لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد sample-logo ۶×۵٫۷ ۴۷٫۵۰۰ ۴۷٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری
لمینت برجسته مخملی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۷۵٫۵۰۰ ۷۵٫۵۰۰ ۲۷ روز کاری
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد sample-logo ۶×۵٫۷ ۵۰٫۵۰۰ ۵۰٫۵۰۰ ۲۷ روز کاری
چاپ کارت ویزیت
سلفون مات موضعی و طلاکوب (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
سلفون مات موضعی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۳۶٫۵۰۰ ۳۶٫۵۰۰ ۱۴ روز کاری
سلفون مات طلاکوب دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۵٫۵۰۰ ۵۵٫۵۰۰ ۱۴ روز کاری
پی وی سی – شیشه ای – آهنربایی
نوع کارت ویزیت تیراژ مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
پی وی سی ۳۰۰ میکرون کارت ویزیت
۵۰۰ عدد  sample-logo ۹×۶ ۷۸٫۵۰۰ ۷۸٫۵۰۰ ۹ روز کاری
شیشه ای نیمه مات ۵۰۰ میکرون
(۴ رنگ + سفید)(پی وی سی برفکی)

۵۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۹۴٫۵۰۰ ——— ۹ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون کارت ویزیت
۵۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۸۸٫۵۰۰ ۸۸٫۵۰۰ ۷ روز کاری
۱۰۴٫۰۰۰ ۱۰۴٫۰۰۰ ۴ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون کارت ویزیت
۱۰۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۱۴۸٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار ۲۵۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۱۳۴٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار ۵۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۲۱۷٫۰۰۰ ۲۱۷٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار ۱۰۰۰ عدد  sample-logo ۹×۶ ۳۷۵٫۰۰۰ ۳۷۵٫۰۰۰ ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ عدد  sample-logo ۹×۶ ۳۱۵٫۰۰۰ ۳۱۵٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
آهنربایی دورگرد کارت ویزیت
۱۰۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۱۸۳٫۰۰۰ ۱۸۳٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
آهنربایی با قالب اختصاصی ۱۰۰۰ عدد sample-logo ۹×۶ ۲۱۰٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی (۱۰۰۰ تایی)
نوع کارت ویزیت مشاهده نمونه سایز قبل از برش یکرو(تومان) دورو(تومان) زمان تحویل
سلفون مات مخملی کارت ویزیت
sample-logo ۴٫۸×۸٫۵ ۲۳٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد کارت ویزیت
sample-logo ۹×۶ ۵۷٫۵۰۰ ۵۷٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد sample-logo ۹×۶ ۶۷٫۵۰۰ ۶۷٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد sample-logo ۹×۶ ۸۵٫۵۰۰ ۸۵٫۵۰۰ ۱۷ روز کاری

۱- زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ اضافه می گردد.
۲- سایزهای اعلام شده در جداول، سایز های چاپی و قبل از برش می باشد و بعد از برش کوچکتر از سایز های اعلامی می شود. کارهای دورصاف ۴٫۸×۸٫۵ بعد از برش حدودا تا ۳ میل کوچکتر می شود و کارهای ۶×۹ دورگرد بعد از برش ۵٫۵×۸٫۵ می شود.

کارت ویزیت دیجیتالdigital-card-heder

نوع کارت ویزیت سایز کارت ۵۰۰ عدد (تومان) ۱۰۰۰ عدد (تومان) زمان تحویل
گلاسـه ۲۸۰ یکرو ۹×۵ ۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
گلاسـه ۲۸۰ دورو ۹×۵ ۶۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
کتـان آلـمان یکـرو ۹×۵ ۵۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
کتـان آلـمان دورو ۹×۵ ۶۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت مـات یکـرو ۹×۵ ۸۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت مـات دورو ۹×۵ ۱۰۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمیـنت بـراق یکرو ۹×۵ ۷۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۵ ساعتـه
لمینـت بـراق دورو ۹×۵ ۱۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۵ ساعتـه

کارت ویزیت های دیجیتال بصورت دورصاف بوده و در صورت دورگرد کردن کارتهای دیجیتال مبلغ ۱۲٫۰۰۰ تومان برای۵۰۰ عدد و ۱۷۰۰۰ تومان برای ۱۰۰۰ عدد اضافه می گردد.

زمان های اعلام شده در جدول بالا، زمان های چاپ بوده و زمان طراحی به زمان چاپ افزوده میگردد.

قابل توجه مشتریان تهرانی : کارت های دیجیتال به علت فورس بودن از چاپخانه برای مشتری پیک خواهد شد که هزینه ارسال به عهده مشتری بوده و به هیچ عنوان امکان دریافت حضوری این نوع کارها نمی باشد.
قابل توجه مشتریان شهرستانی : تحویل ۵ ساعته این نوع کارتها جهت مشریان تهرانی بوده و اگر بخواهید به شهرستان ارسال شود حداقل یکی دو روز بعد ارسال می شود.

جنس های مختلف کارت ویزیت

nokat-h

کارت ویزیت برخلاف آن که یک تبلیغ ساده و معمولی به نظر می رسد، درعین حال می تواند تاثیری مهم بر روی مخاطبین شما بگذارد. انتخاب نوع درست کارت با توجه به نوع فعالیت و مخاطبین شما از نکات مهم و اساسی است.
باید در نظر داشته باشید که اگر مخاطبان شما افراد یا شرکت های خاص می باشند حتما از کارت های شکیل و جذاب هم از نظر طرح و هم نوع کارت استفاده نمایید. زیرا نوع کارت شما باعث ایجاد اولین تفکر از سوی مخاطبان نسبت به شما می باشد. پس بهتر است که این تفکر از همان لحظه اول به بهترین نحو باشد.

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

post

سربرگ و پاکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت | چاپ شاپرک

چاپ سربرگ و پاکت آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۶

سربرگ | پاکت | چاپ سربرگ اداری | چاپ پاکت | طراحی سربرگ و پاکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ ست اداری | سربرگ و پاکت

طراحی سربرگ و پاکت

سربرگ تحریر ۸۰ گرم | چاپ افست  رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد | فرم عمومی

زمان تحویل
۹ روزه فوری ۴ روزه
سایز یکرو(تومان) دورو (تومان)
یکرو(تومان) دورو (تومان)
A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۱۵٫۰۰۰ ۲۲٫۵۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۲۹٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۳۶٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۵۱٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۵۶٫۰۰۰ ۸۶٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۷۰٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰

سربرگ تحریر ۸۰ گرم | چاپ افست رنگی | تیراژ ۲۰۰۰ عدد | فرم عمومی

زمان تحویل
۹ روزه
فوری ۴ روزه
فوری یکروزه
سایز یکرو(تومان) دورو (تومان)
یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۲۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۳۹٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰ ۵۲٫۰۰۰ ۶۶٫۰۰۰ ۶۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۴۶٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰
۷۵٫۰۰۰ ۹۳٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۷۶٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰ ۱۰۳٫۰۰۰ ۱۳۱٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۶۹٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۹۱٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰ ۱۸۶٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰ ۱۸۹٫۰۰۰
دریافت سفارش یکروزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

سربرگ تحریر ۸۰ گرم | چاپ افست رنگی | تیراژ ۵۰۰۰ عدد | فرم عمومی

زمان تحویل
۹ روزه
فوری ۴ روزه
سایز یکرو(تومان) دورو (تومان)
یکرو(تومان) دورو (تومان)
A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۳۸٫۰۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۴۶٫۰۰۰ ۵۳٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۷۴٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۹۱٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۸۲٫۰۰۰ ۱۰۲٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۱۳۸٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۱۴۷٫۰۰۰ ۱۷۷٫۰۰۰ ۱۷۹٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۶۳٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰ ۲۳۵٫۰۰۰ ۲۷۵٫۰۰۰

سربرگ کتان ۱۲۰ گرم | چاپ افست رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد | فرم عمومی

سایز یکرو قیمت (تومان) دورو قیمت (تومان) تحویل
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۸۲٫۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰ ۹ روزه
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۵۳٫۰۰۰ ۱۸۳٫۰۰۰ ۹ روزه

سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم | چاپ افست رنگی | تیراژ ۱۰۰۰ عدد | فرم عمومی

سایز یکرو قیمت (تومان) دورو قیمت (تومان) تحویل
A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۵ ) ۵۵٫۰۰۰ ۹۱٫۰۰۰ ۹ روزه
A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۰۹٫۰۰۰ ۱۸۱٫۰۰۰ ۹ روزه

طراحی پاکت

انواع پاکت | چاپ افست رنگی | فرم عمومی

لطفا جهت مشاهده نحوه طراحی، روی لینک فوق کلیک کنید : راهنمای طراحی پاکت

نوع کاغذ تیراژ پاکت ملخی پاکت A5 پاکت A4 پاکت A3 تحویل
تحریر ۸۰ ۱۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
تحریر ۸۰ ۲۰۰۰ ۱۲۸٫۰۰۰ ۱۵۳٫۰۰۰ ۲۵۵٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
تحریر ۸۰ ۵۰۰۰ ۲۴۴٫۰۰۰ ۲۹۹٫۰۰۰ ۵۰۵٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
تحریر ۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰ ۲۵۳٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱۱۵٫۰۰۰ ۱۳۳٫۰۰۰ ۲۲۴٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
گلاسه ۱۳۵ ۲۰۰۰ ۱۸۸٫۰۰۰ ۲۰۹٫۰۰۰ ۳۴۹٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
گلاسه ۱۳۵ ۵۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۴۱۰٫۰۰۰ ۶۹۰٫۰۰۰ ………. ۱۱ روزه
کتان ۱۲۰ ۱۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰ ۲۴۹٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۱۱ روزه
تحریر ۱۲۰ ۱۰۰۰ ………. ………. ………. ۴۸۰٫۰۰۰ ۱۱ روزه


سربرگ و پاکت | چاپ افست رنگی | فرم اختصاصی

فـرم اختصاصی به فرم هایی می گویند که فقط فایل شما در آن زینک بسته شده و چاپ می گردد. این فرم ها به دوستانی پیشنهاد می گردد که علاوه بر سربرگ مایل به چاپ پاکت هم می باشند و یا اینکه بر روی رنگهای کار چاپی خود بسیار حساسیت دارند.
جهت دریافت قیمت سربرگ و پاکت با سایر جنس کاغذها لطفا از طریق تلگرام اقدام نمائید.
زمان تحویل فرم های اختصاصی سربرگ و پاکت، ۱۱ روز کاری می باشد.
نوع کار
نوع کاغذ نوع چاپ
قیمت(تومان)
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۲۰۰۰ عدد سربرگ A5
تحریر ۸۰ چهاررنگ ۲۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۲۰۰۰ عدد سربرگ A5 تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۲۹۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه
تحریر ۸۰ چهاررنگ ۲۷۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ عدد سربرگ A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۳۱۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ عدد A4 و ۲۰۰۰ عدد A5 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۸۰ چهاررنگ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ عدد A4 و ۲۰۰۰ عدد A5 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۰ عدد A4 و ۲۰۰۰ عدد A5 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه کتان ۱۲۰ چهار رنگ ۴۷۵٫۰۰۰
۳۰۰۰ عدد A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۸۰ چهاررنگ ۳۵۰٫۰۰۰
۳۰۰۰ عدد A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه تحریر ۱۰۰ چهاررنگ ۴۰۰٫۰۰۰
۳۰۰۰ عدد A4 و ۱۰۰۰ عدد پاکت نامه کتان ۱۲۰ چهار رنگ ۴۷۵٫۰۰۰
۱۰۰۰ سربرگ A4 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4 تحریر ۸۰ چهار رنگ ۴۰۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ سربرگ A4 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4 تحریر ۱۰۰ چهار رنگ ۴۵۰٫۰۰۰
۱۰۰۰ سربرگ A4 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4
کتان ۱۲۰ چهار رنگ ۵۰۰٫۰۰۰

نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.
۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد.
۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد.
۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.
۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود.
۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود.
۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.
۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل.
۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد.
۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

post

تراکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ تراکت | چاپ شاپرک

طراحی و چاپ تراکت – چاپ تراکت – طراحی تراکت – تراکت گلاسه – تراکت تبلیغاتی – تراکت رنگی – تراکت ارزان و با کیفیت عالی
آخرین بروز رسانی : بهار ۱۳۹۶
terakt-baner

taraket-tahrir-1000

زمان تحویل ۹ روزه فوری ۴ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۱۵٫۰۰۰ ۲۲٫۵۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۲۹٫۰۰۰ ۴۴٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۳۶٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۵۱٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ ) ۴۴٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ …….. ……..
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۵۶٫۰۰۰ ۸۶٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰
تراکت A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۷۰٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ ) ۸۶٫۰۰۰ ۱۳۸٫۰۰۰ …….. ……..
تراکت A3 (سایز ۲۹٫۷×۴۲ ) ۱۷۳٫۰۰۰ ۲۴۳٫۰۰۰ …….. ……..

۰۰bbb

زمان تحویل ۹ روزه فوری ۴ روزه فوری یکروزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۲۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۳۹٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۶۶٫۰۰۰ ۶۹٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۴۶٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰ ۹۴٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰ ۹۳٫۰۰۰
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ ) ۵۶٫۰۰۰ ۸۲٫۰۰۰ …….. …….. …….. ……..
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۷۶٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰ ۱۰۳٫۰۰۰ ۱۳۱٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۶۹٫۰۰۰
تراکت A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۹۱٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰ ۱۸۶٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰ ۱۸۹٫۰۰۰
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ ) ۱۱۰٫۰۰۰ ۱۶۲٫۰۰۰ …….. …….. …….. ……..
تراکت A3 (سایز ۲۹٫۷×۴۲ ) ۲۱۷٫۰۰۰ ۲۸۸٫۰۰۰ …….. …….. …….. ……..
دریافت سفارش یکروزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

terajet-tahrir

زمان تحویل ۹ روزه فوری ۴ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۳۸٫۰۰۰ ۴۵٫۵۰۰ ۴۶٫۰۰۰ ۵۳٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۷۴٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۹۱٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ ) ۸۲٫۰۰۰ ۱۰۲٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ۱۳۸٫۰۰۰
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ ) ۹۸٫۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰ …….. ……..
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۱۴۷٫۰۰۰ ۱۷۷٫۰۰۰ ۱۷۹٫۰۰۰ ۲۰۷٫۰۰۰
تراکت A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷ ) ۱۶۳٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰ ۲۳۵٫۰۰۰ ۲۷۵٫۰۰۰
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ ) ۱۹۷٫۰۰۰ ۲۶۳٫۰۰۰ …….. ……..
تراکت A3 (سایز ۲۹٫۷×۴۲ ) ۵۷۵٫۰۰۰ ۷۳۰٫۰۰۰ …….. ……..

tirazh-bala-baner

زمان تحویل تیراژ ۹ روزه فوری ۴ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۱۰٫۰۰۰ ۷۳٫۰۰۰ ۸۸٫۰۰۰ ۸۹٫۰۰۰ ۱۰۲٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ ۱۰۹٫۰۰۰ ۱۳۱٫۰۰۰ ۱۳۲٫۰۰۰ ۱۵۲٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ ۱۴۴٫۰۰۰ ۱۷۳٫۰۰۰ ۱۷۵٫۰۰۰ ۲۰۱٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۲۱۴٫۰۰۰ ۲۵۶٫۰۰۰ ۲۵۹٫۰۰۰ ۲۹۹٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۳۵۳٫۰۰۰ ۴۲۳٫۰۰۰ ۴۲۷٫۰۰۰ ۴۹۳٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۱۰٫۰۰۰ ۱۴۳٫۰۰۰ ۱۷۲٫۰۰۰ ۱۷۶٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ ۲۱۳٫۰۰۰ ۲۵۶٫۰۰۰ ۲۶۲٫۰۰۰ ۳۰۲٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ ۲۸۱٫۰۰۰ ۳۳۸٫۰۰۰ ۳۴۵٫۰۰۰ ۳۹۹٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۴۱۷٫۰۰۰ ۵۰۱٫۰۰۰ ۵۱۳٫۰۰۰ ۵۹۲٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۶۹۱٫۰۰۰ ۸۳۲٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰ ۹۸۱٫۰۰۰
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ )  ۱۰٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰ ۳۴۳٫۰۰۰ ۳۴۷٫۰۰۰ ۴۰۲٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ ۴۲۳٫۰۰۰ ۵۰۹٫۰۰۰ ۵۱۵٫۰۰۰ ۵۹۶٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ ۵۵۸٫۰۰۰ ۶۷۲٫۰۰۰ ۶۸۰٫۰۰۰ ۷۸۶٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۸۲۹٫۰۰۰ ۹۹۸٫۰۰۰ ۱٫۰۰۹٫۰۰۰ ۱٫۱۶۷٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۱٫۳۷۵٫۰۰۰ ۱٫۶۵۴٫۰۰۰ ۱٫۶۷۳٫۰۰۰ ۱٫۹۳۵٫۰۰۰

terakt-baner teraket-gelase-1000

زمان تحویل ۹ روزه فوری ۴ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۱۹٫۵۰۰ ۲۶٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۳۷٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ ) ۵۳٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰ …….. ……..
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۷۲٫۰۰۰ ۹۷٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ ) ۱۰۴٫۰۰۰ ۱۵۶٫۰۰۰ …….. ……..
تراکت A3 (سایز ۲۹٫۷×۴۲ ) ۱۸۲۰۰۰ ۲۹۸٫۰۰۰ …….. ……..

teraket-gelase-2000

زمان تحویل ۹ روزه فوری ۴ روزه فوری یکروزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۲۵٫۵۰۰ ۳۲٫۵۰۰ ۳۲٫۰۰۰ ۳۹٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰    ۴۷٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۴۹٫۰۰۰ ۶۳٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰ ۷۹٫۰۰۰ ۹۲٫۰۰۰
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ ) ۷۴٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ …….. …….. …….. ……..
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۹۶٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰ ۱۲۳٫۰۰۰ ۱۵۱٫۰۰۰ ۱۵۶٫۰۰۰ ۱۸۰٫۰۰۰
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ ) ۱۴۶٫۰۰۰ ۱۹۹٫۰۰۰ …….. …….. …….. ……..
تراکت A3 (سایز ۲۹٫۷×۴۲ ) ۲۴۵٫۰۰۰ ۳۸۸٫۰۰۰ …….. …….. …….. ……..
دریافت سفارش یکروزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

teraket-gelase-5000

زمان تحویل ۹ روزه فوری ۴ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۵۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۵۸٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۹۹٫۰۰۰ ۱۱۸٫۰۰۰ ۱۱۳٫۰۰۰ ۱۳۳٫۰۰۰
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ ) ۱۴۵٫۰۰۰ ۱۷۸٫۰۰۰ …….. ……..
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۱۹۶٫۰۰۰ ۲۳۴٫۰۰۰ ۲۲۵٫۰۰۰ ۲۶۵٫۰۰۰
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ ) ۲۸۵٫۰۰۰ ۳۵۱٫۰۰۰ …….. ……..
تراکت A3 (سایز ۲۹٫۷×۴۲ ) ۷۷۰٫۰۰۰ ۹۰۰٫۰۰۰ …….. ……..

tirazh

زمان تحویل تیراژ ۹ روزه فوری ۴ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۱۰٫۰۰۰ ۹۷٫۰۰۰ ۱۱۶٫۰۰۰ ۱۱۲٫۰۰۰ ۱۳۱٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ ۱۴۴٫۰۰۰ ۱۷۲٫۰۰۰ ۱۶۷٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰ ۲۲۰٫۰۰۰ ۲۵۸٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۲۸۲٫۰۰۰ ۳۳۸٫۰۰۰ ۳۲۷٫۰۰۰ ۳۸۳٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۴۶۷٫۰۰۰ ۵۶۱٫۰۰۰ ۵۴۲٫۰۰۰ ۶۳۵٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۱۰٫۰۰۰ ۱۹۲٫۰۰۰ ۲۲۸٫۰۰۰ ۲۱۹٫۰۰۰ ۲۵۸٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰ ۳۳۹٫۰۰۰ ۳۲۵٫۰۰۰ ۳۸۳٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ ۳۷۶٫۰۰۰ ۴۴۸٫۰۰۰ ۴۲۹٫۰۰۰ ۵۰۵٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۵۵۸٫۰۰۰ ۶۶۵٫۰۰۰ ۶۳۷٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۹۲۵٫۰۰۰ ۱٫۱۰۳٫۰۰۰ ۱٫۰۵۶٫۰۰۰ ۱٫۲۴۳٫۰۰۰
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ )  ۱۰٫۰۰۰ ۳۸۰٫۰۰۰ ۴۵۳٫۰۰۰ ۴۳۶٫۰۰۰ ۵۱۴٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ ۵۶۴٫۰۰۰ ۶۷۳٫۰۰۰ ۶۴۸٫۰۰۰ ۷۶۳٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ ۷۴۵٫۰۰۰ ۸۹۰٫۰۰۰ ۸۵۵٫۰۰۰ ۱۰۰۸٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۱٫۱۰۵٫۰۰۰ ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ ۱٫۲۶۹٫۰۰۰ ۱٫۴۹۵٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۱٫۸۳۲٫۰۰۰ ۲٫۱۸۷٫۰۰۰ ۲٫۱۰۳٫۰۰۰ ۲٫۴۷۷٫۰۰۰

۱۲۰gr

زمان تحویل ۹ روزه فوری ۵ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۴۶٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰ ۵۳٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴ ) ۹۱٫۰۰۰ ۱۰۷٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰ ۱۲۱٫۰۰۰
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۸ ) ۱۸۰٫۰۰۰ ۲۱۲٫۰۰۰ ۲۰۸٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰

۱۴۲

زمان تحویل تیراژ ۹ روزه فوری ۵ روزه
نوع کار یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۱۰٫۰۰۰ ۹۷٫۰۰۰ ۱۰۸٫۰۰۰ ۱۰۶٫۰۰۰ ۱۲۴٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ ۱۳۳٫۰۰۰ ۱۵۷٫۰۰۰ ۱۵۴٫۰۰۰ ۱۸۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ ۱۸۸٫۰۰۰ ۲۰۶٫۰۰۰ ۲۰۵٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۲۷۶٫۰۰۰ ۳۰۷٫۰۰۰ ۳۰۲٫۰۰۰ ۳۵۳٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۴۵۵٫۰۰۰ ۵۰۷٫۰۰۰ ۴۹۸٫۰۰۰ ۵۸۲٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴ ) ۱۰٫۰۰۰ ۱۸۲٫۰۰۰ ۲۱۴٫۰۰۰ ۲۱۰٫۰۰۰ ۲۴۲٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ ۲۶۵٫۰۰۰ ۳۱۱٫۰۰۰ ۳۰۵٫۰۰۰ ۳۵۲٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ ۳۵۳٫۰۰۰ ۴۱۵٫۰۰۰ ۴۰۷٫۰۰۰ ۴۶۹٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۵۱۸٫۰۰۰ ۶۰۹٫۰۰۰ ۵۹۸٫۰۰۰ ۶۸۹٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۸۵۵٫۰۰۰ ۱٫۰۰۵٫۰۰۰ ۹۸۷٫۰۰۰ ۱٫۱۳۷٫۰۰۰
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۸ )  ۱۰٫۰۰۰ ۳۶۰٫۰۰۰ ۴۲۴٫۰۰۰ ۴۱۶٫۰۰۰ ۴۸۰٫۰۰۰
۱۵٫۰۰۰ ۵۲۳٫۰۰۰ ۶۱۶٫۰۰۰ ۶۰۵٫۰۰۰ ۶۹۸٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰ ۶۹۸٫۰۰۰ ۸۲۲٫۰۰۰ ۸۰۷٫۰۰۰ ۹۳۱٫۰۰۰
۳۰٫۰۰۰ ۱٫۰۲۶٫۰۰۰ ۱٫۲۰۸٫۰۰۰ ۱٫۱۸۵٫۰۰۰ ۱٫۳۶۸٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰ ۱٫۶۹۲٫۰۰۰ ۱٫۹۹۲٫۰۰۰ ۱٫۹۵۵٫۰۰۰ ۲٫۲۵۶٫۰۰۰

۱۷۰gr

۲۰۰۰ عدد ۴۰۰۰ عدد
نوع کار زمان تحویل یکرو(تومان) دورو (تومان) یکرو(تومان) دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ ) ۹ روزه ۳۹٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰ ۷۴٫۰۰۰
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ ) ۹ روزه ۷۷٫۰۰۰ ۹۹٫۰۰۰ ۱۲۲٫۰۰۰ ۱۴۶٫۰۰۰
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ ) ۹ روزه ۱۵۱٫۰۰۰ ۱۹۶٫۰۰۰ ۲۴۱٫۰۰۰ ۲۸۹٫۰۰۰


نکات مهم :
۱- به مجموعه فایل هایی که به علت پایین آوردن هزینه ها بصورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود. هر فرم عمومی دارای میانگین رنگ خاص می باشد و رنگ ها بر اساس، رنگ قالب فرم چاپی تنظیم می شود از این رو کلیه کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با ۱۵% اختلاف رنگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد. ۲- کیله سایزهای ارائه شده در لیست قیمت، سایز فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد. ۳- تمامی کارهای چاپی با ۳% الی ۷% باطله یا کسری تحویل میگردد. ۴- چنانچه فایل ارسالی بصورت RGB-16BITS باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد. ۵- کیفیت کلیه فایل های ارسالی بایستی ۳۰۰Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت پایین تر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد. ۶- در فرم های ویزیت ۳ میلی متر و در فرم های لمینت ۵ میلی متر از چهار طرف فاصله برش رعایت شود. ۷- در فرم های دارای یووی موضعی احتمال جابجایی تا یک میل وجود دارد و فاصله فایل یووی تا لبه کار به اندازه ۷ میلی متر رعایت شود. ۸- چنانچه در فرم های کتان طرح بصورت تمپلات باشد شرکت مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت. ۹- در صورت استفاده از نوشته های ۴ رنگ مرکز مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت. ۱۰- در کلیه کار های چاپی خطای برش وجود دارد. در کارت ها ۳ میل و تراکت ها تا ۵ میل. ۱۱- ساخت پاکت به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کادر و داشتن سفیدی غیر قابل اجتناب می باشد. ۱۲- فایل های ارسالی جهت چاپ با فرمت jpg و رزولیشن ۳۰۰ باشد و در صورت ارسال فایل لایه باز تمام خطاهای احتمالی از قبیل تغییر فونت، وکتور، افکت و رنگ به عهده سفارش دهنده می باشد. ۱۳- این شرکت در قبال خوانا یا ناخوانا بودن QR Code روی کارهای چاپی هیچگونه مسئولیتی ندارد.

چاپ شاپرک , مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع تراکت تبلیغاتی , تراکت رنگی , چاپ تراکت , طراحی تراکت , تراکت تبلیغاتی , پخش تراکت , تراکت تبلیغاتی چیست؟

طراحی و چاپ شاپرک , مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت شیشه ای , کارت ویزیت لمینت , لمینت برجسته , طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت کتان , سلفون مات , سلفون براق , کارت ویزیت سوسماری , طرح های کارت ویزیت , چاپ فوری , سربرگ , پاکت , ست اداری , چاپ ست اداری , طراحی سربرگ , سایز پاکت , فاکتور , چاپ فاکتور , طراحی فاکتور , تراکت , چاپ تراکت , طراحی تراکت , چاپ دیجیتال , چاپ افست , بروشور , طراحی بروشور , چاپ بروشور , چاپ کاتالوگ , طراحی کاتالوگ , کارت تبریک , تقویم دیواری , سررسید , لیبل سی دی , چاپ لیبل , سفارش آنلاین چاپ , لیوان کاغذی , چاپ روی لیوان , لیوان تبلیغاتی
post

تعرفه طراحی | مرکز تخصصی طراحی حرفه ای و چاپ | چاپ شاپرک


تعرفـه طـراحی کارت ویـزیت

طراحی اختصاصی

یکـرو: ۲۰٫۰۰۰

دورو: ۲۵٫۰۰۰

 

طراحی توسط طراحان شاپرک


ارائه ۳ طرح متفاوت


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود.
baner11-bt

طرح های آماده

یکـرو: ۱۲٫۵۰۰

دورو: ۱۵٫۰۰۰

 

طراحی توسط طراحان شاپرک


انتخاب طرح از طرح های آماده


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: از بین طرح های آماده و کد دار موجود در سایت، طرح مورد نظر را انتخاب نموده و طبق اطلاعات شخصی شما مانند اسم، آدرس، تلفن، لوگو و … طراحی شده و ارائه می گردد.
baner22-bt

نرم افزار طراحی آنلاین

یکـرو: ۵٫۰۰۰

دورو: ۵٫۰۰۰

 

طراحی توسط خودتان


بدون نیاز به دانش و علم طراحی


در کوتاهترین زمان به سلیقه خودتان


روند کار: طرح مورد نظرتان را از میان طرح های پیشنهادی انتخاب کرده و اطلاعات و مشخصات خود را به سلیقه خود و به راحتی به طرحتان اضافه کرده و جایگزین می کنید و پس از نهایی کردن می توانید چاپ کنید.
baner33-bt


تعرفـه طـراحی سربرگ و پاکت

طراحی اختصاصی

سربرگ: ۲۵٫۰۰۰

پاکـت: ۲۵٫۰۰۰

 

طراحی توسط طراحان شاپرک


ارائه ۳ طرح متفاوت


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود.
baner11-bt

طرح های آماده

سربرگ: ۱۵٫۰۰۰

پاکـت: ۱۵٫۰۰۰

 

طراحی توسط طراحان شاپرک


انتخاب طرح از طرح های آماده


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: از بین طرح های آماده و کد دار موجود در سایت، طرح مورد نظر را انتخاب نموده و طبق اطلاعات شخصی شما مانند اسم، آدرس، تلفن، لوگو و … طراحی شده و ارائه می گردد.
baner22-bt

نرم افزار طراحی آنلاین

سربرگ: ۷٫۰۰۰

پاکـت: ۷٫۰۰۰

 

طراحی توسط خودتان


بدون نیاز به دانش و علم طراحی


در کوتاهترین زمان به سلیقه خودتان


روند کار: طرح مورد نظرتان را از میان طرح های پیشنهادی انتخاب کرده و اطلاعات و مشخصات خود را به سلیقه خود و به راحتی به طرحتان اضافه کرده و جایگزین می کنید و پس از نهایی کردن می توانید چاپ کنید.
baner33-bt
طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
در صورت تمایل به سفارش طراحی انواع مختلف سربرگ و پاکت، هزینه ها شامل تخفیف خواهد بود :
سربرگ A4 و سربرگ A5 ۳۵٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۵۵٫۰۰۰ تومان

 


تعرفـه طـراحی تراکـت

طراحی اختصاصی

A6 یکـرو: ۲۰٫۰۰۰

A6 دورو: ۲۵٫۰۰۰

A5 و B5 یکـرو: ۲۵٫۰۰۰

A5 و B5 دورو: ۳۰٫۰۰۰

A4 و B4 یکرو: ۳۰٫۰۰۰

A4 و B4 دورو: ۳۵٫۰۰۰

 

طراحی توسط طراحان شاپرک


ارائه ۳ طرح متفاوت


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود.
baner11-bt

طرح های آماده

A6 یکـرو: ۱۰٫۰۰۰

A6 دورو: ۱۵٫۰۰۰

A5 و B5 یکـرو: ۱۵٫۰۰۰

A5 و B5 دورو: ۲۰٫۰۰۰

A4 و B4 یکرو: ۲۰٫۰۰۰

A4 و B4 دورو: ۲۵٫۰۰۰

 

طراحی توسط طراحان شاپرک


انتخاب طرح از طرح های آماده


ارسال طرح اولیه طی ۲۴ ساعت


روند کار: از بین طرح های آماده و کد دار موجود در سایت، طرح مورد نظر را انتخاب نموده و طبق اطلاعات شخصی شما مانند اسم، آدرس، تلفن، لوگو و … طراحی شده و ارائه می گردد.
baner22-bt

نرم افزار طراحی آنلاین

تمــامی سایـــزها

یکرو : ۷٫۰۰۰

دورو : ۷٫۰۰۰

 

 

 

 

طراحی توسط خودتان


بدون نیاز به دانش و علم طراحی


در کوتاهترین زمان به سلیقه خودتان


روند کار: طرح مورد نظرتان را از میان طرح های پیشنهادی انتخاب کرده و اطلاعات و مشخصات خود را به سلیقه خود و به راحتی به طرحتان اضافه کرده و جایگزین می کنید و پس از نهایی کردن می توانید چاپ کنید.
baner33-bt

 


تعرفـه طـراحی

طراحی اختصاصی
طراحی لیبل ۸٫۵×۴٫۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
طراحی لیبل سی دی
۲۵٫۰۰۰ تومان
طراحی جلد سی دی ۳۰٫۰۰۰ تومان
طراحی بروشور ۳ لت A4
۴۰٫۰۰۰ تومان
طراحی پوستر ۴۰٫۰۰۰ تومان
طراحی لیوان کاغذی
۲۰٫۰۰۰ تومان
طراحی کاتالوگ تک برگ ۲۰×۲۹
۳۵٫۰۰۰ تومان
طراحی کاتالوگ ۲ لت ۴۲×۲۹
۶۰٫۰۰۰ تومان
طراحی کاتالوگ ۳ لت ۶۳×۲۹٫۷ ۸۵٫۰۰۰ تومان
طراحی فولـدر
۵۰٫۰۰۰ تومان
طراحی ساک دستی کاغذی
۳۵٫۰۰۰ تومان
طراحی ساک دستی پارچه ای
۱۰٫۰۰۰ تومان
طراحی فاکتور رسمی دارائی
۱۵٫۰۰۰ تومان
طراحی فاکتور اختصاصی ۳۰٫۰۰۰ تومان

سفارشات طراحی در مجموعه چاپ شاپرک به ۳ طریق انجام می شود:

۱- طراحی اختصاصی : اطلاعات مورد نظر شما نظیر اسم، آدرس، تلفن، لوگو، رنگ سازمانی و … از شما دریافت شده و یک طرح اختصاصی توسط گروه طراحی مجموعه اجرا شده و برایتان ارسال می گردد. در صورت تائید کلیت طرح، تغییرات مد نظرتان جهت نهایی کردن طرح روی آن انجام می شود ( تا ۳ مرحله می توان طرح را ویرایش کرد). در صورتی که طرح اول مورد نظر شما نباشد تا ۲ مرتبه دیگر با توجه به توضیحات و خواسته شما طرح جدید ارسال شده و تغییرات انجام می شود. در نظر داشته باشید در صورت درخواست اعمال تغییر روی طرح ارسالی به معنای تائید کلیت طرح بوده و پس از انجام تغییرات طرح متفاوت دیگری اجرا نخواهد شد.

۲- طراحی طبق طرح های آماده : تعداد زیادی طرح آماده و کد دار در وب سایت موجود می باشد که در صورت مشاهده و تمایل به طراحی شبیه طرح فوق، با هزینه کمتری اطلاعات شخصی شما طبق همان کد اعلام شده برایتان انجام خواهد شد و امکان ۳ مرحله ویرایش و تغییر در جزئیات طرح امکان پذیر می باشد و کلیت طرح دقیقا مانند نمونه انتخابی می باشد.

۳- استفاده از نرم افزار طراحی آنلاین شاپرک : خدمت جدیدی از سوی گروه چاپ شاپرک برای اولین بار در ایران ارائه گردیده و آن طراحی توسط خودتان و با سلیقه خودتان و بدون نیاز به علم و دانش خاصی در زمینه طراحی می باشد. بدون آنکه در زمینه طراحی تخصصی داشته باشید می توانید از این نرم افزار استفاده کرده، بک گراند مورد نظر را انتخاب کنید، نوشته ها، عکس و لوگوی مد نظر را به آن اضافه و جایگذاری کرده و طبق سلیقه خودتان طراحی کنید.

post

نمونه طراحی سربرگ و پاکت و ست اداری | چاپ شاپرک

طراحی سربرگ | طراحی پاکت | طراحی ست اداری

مرکز تخصصی طراحی سربرگ و پاکت | طراحی حرفه ای ست اداری | طراحی سربرگ | طراحی پاکت نامه | طرح آماده ست اداری | پاکت نامه
طراحی سربرگ و پاکت

↓↓ طرح های آماده سربرگ ↓↓

سربرگ 1 طراحی سربرگ طراحی سربرگ و پاکت طراحی ست اداری

طرح سربرگ سربرگ 2 سربرگ A4 سربرگ A5

طرح سربرگ سربرگ سربرگ سربرگ

سربرگ سربرگ سربرگ سربرگ

سربرگ سربرگ سربرگ سربرگ

سربرگ سربرگ a (23) a (24)

a (25) a (26) a (27) a (28)

a (29) a (30) a (31) a (32)

a (33) a (34) a (35) a (36)

a (37) a (38) a (39) a (40)

a (41) a (42) a (43) a (44)

a (45) a (46) a (47) a (48)

a (49) a (50) a (51) a (52)

a (53) a (54) a (55) a (56)

a (57) a (58) a (59) a (60)

a (61) a (62)

↓↓ طرح های آماده پاکت ↓↓


۱ ۲
۳ ۴
۵۶
۷ ۸
۹ ۱۰
۱۱ ۱۲
۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶
۱۷ ۱۸
طراحی پاکت طراحی پاکت نامه
طراحی پاکت A5 طراحی پاکت A4
پاکت نامه طرح پاکت
پاکت پاکت
پاکتپاکت

لطفا جهت مشاهده راهنمای طراحی سربرگ ، طراحی پاکت نامه ، پاکت A5 و پاکت A4 به لینک زیر مراجعه نمائید:
راهنمای طــراحی

طراحی ست اداری و اوراق اداری:

ست اداری به مجموعه اوراق اداری از قبیل سربرگ، انواع پاکت، کارت ویزیت و … گفته می شود. بع ضی اوقات کاغذ یادداشت، فاکتور، قبض های اداری هم در این مجموعه قرار می گیرد.

سربرگ:

برگه ای است که برای انجام امور نامه نگاری ادارات و موسسات یا اشخاص حقیقی مورد استفاده قرار می گیرد. مواردی که امکان حضور در سربرگ را دارند، عبارتند از: نشانه و عنوان، نشانی، عناوین مانند «تاریخ، شماره، پیوست» که با توجه به فایل های آماده برای نامه نگاری های اداری، بر روی سربرگ چاپ نمی شوند و تنها فضای لازم برای چاپ آنها توسط چاپگرهای رومیزی در سربرگ پیش بینی می شود. همچنین عناصر بصری تزئینی دیگر.

پاکت نامه :

ابعاد پاکت نامه معمولاً متناسب با ابعاد سربرگ (A4) تعیین می شود. بهتر است ابعاد پاکت مورد نظر در حالت بسته شده، یک سوم ابعاد سربرگ باشد. پاکت نامه نیز دارای نشانه و عنوان است و درج نشانی بر روی آن الزامی است. محل قرارگیری نشانه و عنوان معمولاً در نیمه ی سمت چپ و بالاست. عناصر موجود در پاکت نامه بیشتر در حالت افقی انجام می گیرد.

نکته ی پر اهمیت در طراحی ست و اوراق اداری، ضرورت هماهنگی بصری در تمامی محصولات آن است. به عبارت دیگر یک هویت مشخص از نظر طح و رنگ باید در میان سربرگ ، کارت ویزیت ، پاکت نامه ، کارت پرسنلی و … موجود باشد.

طراحی کارت ویزیت – مرکز تخصصی طراحی و چاپ | چاپ شاپرک

مرکز تخصصی طراحی و چاپ کارت ویزیت | جامع ترین مجموعه طرح های کارت ویزیت
جامع ترین مجموعه طراحی کارت ویزیت که برای سهولت در پیدا کردن طرح مورد نظرتان، طرح ها با توجه به زمینه شغلی و نوع فعالیت شما دسته بندی شده است:

sherkati arayesh-zanane arayesh-mardaneh arayeshi-lavazem1 asansor bargh-o-electric ajansmosaferati abofazelab
bimeh parde-o-parche pooshak-mardane pooshak-zananeh
pooshak-bachegane kif-o-kafsh taxi-ajans talar-o-tashrifat
chap-o-tablighat tahsilat-va-amoozesh khoshkbar decorasion-o-mobleman
pezashki cheshm-pezeshki darookhane-atary dampezeshki
dandan-pezeshki ravanpezeshki resturan supermarket
sanat-o-madan tala-o-javaherat akasi farsh-o-glim
kabinet computer-o-shabake keshavarzi koodak
cake-o-shirini gol-o-giah soti-o-tasviri hamlbar
khadamat-fani-otomobil carwash gallery-mashin mashin-sangin
motorsiklet machine-edary dorbin-madarbaste moshaver-amlak
isogam darb-o-panjereh tasisat-sakhteman kashi-o-seramik
masaleh-foroshi naghasi-sakhteman mohandesi-p-hesabdary mobile-o-tablet
music miveh-o-sabzi varzeshi-o-badansazi vekalat


طراحی کارت ویزیت | طرح های شرکتی

۴۸۹۵nکد ۴۸۹۵ ۴۸۹۷nکد ۴۸۹۸
۴۸۰۱nکد ۴۸۰۱ ۴۸۰۰nکد ۴۸۰۰
۴۸۰۲nکد ۴۸۰۲ ۴۸۰۳nکد ۴۸۰۳
۴۸۰۴nکد ۴۸۰۴ ۴۸۰۵nکد ۴۸۰۵
۴۸۰۶nکد ۴۸۰۶ ۴۸۰۷nکد ۴۸۰۷
۴۸۰۸nکد ۴۸۰۸ ۴۸۰۹nکد ۴۸۰۹
۴۸۱۰nکد ۴۸۱۰ ۴۸۱۱nکد ۴۸۱۱
۴۸۱۲nکد ۴۸۱۲ ۴۸۱۳nکد ۴۸۱۳
۴۸۱۴nکد ۴۸۱۴ ۴۸۱۵nکد ۴۸۱۵
۴۸۱۶nکد ۴۸۱۶ ۴۸۱۷nکد ۴۸۱۷
۴۸۱۸nکد ۴۸۱۸ ۴۸۱۹nکد ۴۸۱۹
۴۸۲۰nکد ۴۸۲۰ ۴۸۲۱nکد ۴۸۲۱
۴۸۲۲nکد ۴۸۲۲ ۴۸۲۳nکد ۴۸۲۳
۴۸۲۴nکد ۴۸۲۴ ۴۸۲۵nکد ۴۸۲۵
۴۸۲۶nکد ۴۸۲۶ ۴۸۲۷nکد ۴۸۲۷
۴۸۲۸nکد ۴۸۲۸ ۴۸۲۹nکد ۴۸۲۹
۴۸۳۰nکد ۴۸۳۰ ۴۸۳۱nکد ۴۸۳۱
۴۸۳۲nکد ۴۸۳۲ ۴۸۹۹nکد ۴۸۹۹
۴۸۳۳nکد ۴۸۳۳ ۴۸۳۴nکد ۴۸۳۴
۴۸۳۵nکد ۴۸۳۵ ۴۸۳۶nکد ۴۸۳۶
۴۸۳۷nکد ۴۸۳۷ ۴۸۳۸nکد ۴۸۳۸
۴۸۳۹nکد ۴۸۳۹ ۴۸۴۰nکد ۴۸۴۰
۴۸۴۱nکد ۴۸۴۱ ۴۸۴۲nکد ۴۸۴۲
۴۸۴۳nکد ۴۸۴۳ ۴۸۴۵nکد ۴۸۴۵
۴۸۴۷nکد ۴۸۴۷ ۴۸۴۸nکد ۴۸۴۸
۴۸۴۹nکد ۴۸۴۹ ۴۸۵۰nکد ۴۸۵۰
۴۸۵۱nکد ۴۸۵۱ ۴۸۵۲nکد ۴۸۵۲
۴۸۵۳nکد ۴۸۵۳ ۴۸۵۴nکد ۴۸۵۴
۴۸۵۵nکد ۴۸۵۵ ۴۸۵۶nکد ۴۸۵۶
۴۸۵۷nکد ۴۸۵۷ ۴۸۵۸nکد ۴۸۵۸
۴۸۵۹nکد ۴۸۵۹ ۴۸۶۰nکد ۴۸۶۰
۴۸۶۱nکد ۴۸۶۱ ۴۸۶۲nکد ۴۸۶۲
۴۸۶۳nکد ۴۸۶۳ ۴۸۶۴nکد ۴۸۶۴
۴۸۶۵nکد ۴۸۶۵ ۴۸۶۶nکد ۴۸۶۶
۴۸۶۷nکد ۴۸۶۷ ۴۸۶۸nکد ۴۸۶۸
۴۸۶۹nکد ۴۸۶۹ ۴۸۷۰nکد ۴۸۷۰
۴۸۷۱nکد ۴۸۷۱ ۴۸۷۲nکد ۴۸۷۲
۴۸۷۳nکد ۴۸۷۳ ۴۸۷۴nکد ۴۸۷۴
۴۸۷۵nکد ۴۸۷۵ ۴۸۷۶nکد ۴۸۷۶
۴۸۷۷nکد ۴۸۷۷ ۴۸۷۸nکد ۴۸۷۸
۴۸۷۹nکد ۴۸۷۹ ۴۸۸۰nکد ۴۸۸۰
۴۸۸۱nکد ۴۸۸۱ ۴۸۸۲nکد ۴۸۸۲
۴۸۸۳nکد ۴۸۸۳ ۴۸۸۴nکد ۴۸۸۴
۴۸۸۵nکد۸۵۴۸ ۴۸۸۹nکد ۴۸۸۹
۴۸۹۰nکد ۴۸۹۰ ۴۸۹۱nکد ۴۸۹۱
۴۸۹۲nکد ۴۸۹۲ ۴۸۹۳nکد ۴۸۹۳
۴۸۹۴nکد ۴۸۹۴
post

مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت | اطلاعات کامل در مورد انواع کارت ویزیت و جنس آنها

۴۶
مشخصات کارت ویزیت لمینت برجسته (موضعی استخوانی) :

همانطور که در نمونه مشاهده می کنید این کارت به صورت دورگرد بوده و دارای ضخامت بسیار بالایی نسبت به کارت های معمولی می باشد که همین امرموجب زیبایی این نوع کارت شده است.
از دیگر موارد این کارت قابلیت ایجاد uv موضعی در دو طرف کارت در قسمت های مورد نیاز شما می باشد که زیبایی این کارت را چند برابر می کند.
(uv موضعی یک لایه براق و برجسته بوده که در مکان های تعیین شده در کارت شما قرار می گیرد)
کارت ویزیت لمینت برجسته / کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی / کارت ویزیت لمینت برجسته مربع / کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب

ostokhani-60 ostokhani-50 ostokhani-40
ostokhani-90 ostokhani-80 ostokhani-70
ostokhani-120 ostokhani-110 ostokhani-100
ostokhani-130 ostokhani-140 ostokhani-150

۴۷

مشخصات کارت ویزیت لمینت مات و کارت ویزیت لمینت براق :

همانطور که در نمونه مشاهده می کنید این کارت به صورت دورگرد بوده و دارای ضخامت بسیار بالایی نسبت به کارت های معمولی می باشد که همین امرموجب زیبایی این نوع کارت شده است.
روکش این کارت در لمینت مات، مات بوده و در لمینت براق، براق می باشد و به دلیل استحکام بالای این روکش ، دوام و ماندگاری آن نسبت به کارت های دیگر بسیار بیشتر می باشد.
کارت ویزیت لمینت مات / کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی / کارت ویزیت لمینت مات مربع / کارت ویزیت لمینت مات طلاکوب / کارت ویزیت لمینت مات نقره کوب / کارت ویزیت لمینت مات موج
کارت ویزیت لمینت براق / کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی / کارت ویزیت لمینت براق مربع / کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب / کارت ویزیت لمینت براق نقره کوب / کارت ویزیت لمینت براق موج

ostokhani-230 ostokhani-220 ostokhani-160
ostokhani-180 ostokhani-260 ostokhani-270
ostokhani-190 ostokhani-170

۴۸

مشخصات کارت ویزیت سلفون موضعی : 

این نوع کارت بر روی کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرم چاپ می شود. سپس بر روی آن روکشی از سلفون مات قرار می گیرد . نکته حائز اهمیت این نوع کارت که موجب زیبایی هرچه بیشتر این کارت می شود امکان ایجاد UV موضعی در مکان هایی از کارت که مد نظر شما است، میباشد. UV موضعی در این نوع کارت موجب چندین برابر شدن جذابیت این نوع کارت نسبت به کارت سلفون مات شده است.
کارت ویزیت سلفون مات موضعی دورگرد

ostokhani-280 ostokhani-300 ostokhani-290

۴۹

مجموعه جدید کارت ویزیت سلفون مات مخملی : 

این مجموعه شامل : کارت ویزیت سلفون مات مخملی / کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد / کارت ویزیت سلفون مات مخملی طلاکوب / کارت ویزیت سلفون موضعی مخملی / کارت ویزیت سلفون موضعی مخملی طلاکوب / کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی / کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب می باشد.
این مجموعه از نظر ابعاد و سایز مانند هم نام های خود می باشد با این تفاوت که روکش این مجموعه از نانو بوده که فوق العاده نرم و لطیف می باشد و هنگام لمس این کارت ها نرمی خاصی را حس می کنید و علاوه بر این خصوصیت موجب زنده شدن رنگ های چاپی می شود.

makhmail-10 makhmail-20 makhmail-30

۵۰

مشخصات کارت ویزیت آهنربایی ( مگنت ) : 

این نوع کارت بیشتر برای مشاغلی استفاده می شوند که به مشتریان خود شماره اشتراک می دهند مانند رستوران ها، پیک ها و آژانس ها. زیرا می توان این کارت ها را بر روی یخچال یا هر سطح فلزی دیگر چسباند تا همیشه در دسترس باشند.

 makhmail-50 makhmail-40

۵۱

مشخصات کارت ویزیت گلاسه روکش UV: 

سایز این کارت ۸٫۵×۴٫۸ میباشد. این کارت روی کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرم واقعی چاپ شده و یک لایه UV بصورت روکش روی آن قرار می گیرد.
این نوع کارت به عنوان یک کارت معمولی و ارزان در بازار چاپ مطرح است و جهت تیراژهای بالا مقرون به صرفه می باشد.

۵۴ ۵۳ ۵۲

۵۵

مشخصات کارت ویزیت سوسماری: 

سایز این کارت ۸٫۵×۴٫۸ میباشد. روکش این کارت دارای بافت می باشد. همین موضوع موجب زیبایی این نوع کارت شده است. این کارت از نظر نوع بافت مانند کارت های کتان می باشد با این تفاوت که یک روکش مانند سلفون روی آن قرار دارد که موجب استقامت و ماندگاری و شفافیت بیشتر این نوع کارت از کارت های کتان می باشد.

ostokhani-360 ostokhani-350 ostokhani-340

۵۶

مشخصات کارت ویزیت کتان: 

سایز این کارت ۸٫۵×۴٫۸ میباشد. این کارت، از جمله کارت های پر طرف دار میباشد. علت علاقه مندی زیاد به این کارت بافت موجود بر روی خو کاغذ و همچنین مقرون به صرفه بودن آن می باشد. اگر به دنبال یک کارت شیک و مقرون به صرفه می باشید می توانید از این نوع کارت استفاده نمایید. 
کارت ویزیت کتان آلمان ۳۵۰ گرم / کارت ویزیت کتان امباس ۳۰۰ گرم / کارت ویزیت کتان پلاستیک
توجه : در کارت های کتان آلمان و کتان امباس به علت وجود بافت در هنگام چاپ رنگ مانند کاغذ گلاسه روی کار نمی نشیند. به همین دلیل کارهایی که دارای زمینه های روشن و سفید می باشند هنگام چاپ روی کارت کتان زیبا می شوند ولی کارهایی که دارای زمینه های تیره و مشکی می باشند بر روی کاغذ کتان خوب نشده و بهتر است از کارت ویزیت کتان پلاستیک استفاده شود.

ostokhani-370 ostokhani-380 ostokhani-390

۵۸

مشخصات کارت ویزیت سلفون مات و کارت ویزیت سلفون براق : 

این نوع کارت بر روی کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرم چاپ می شود. سپس بر روی آن روکشی از سلفون مات یا براق قرار می گیرد که موجب استحکام بیشتر کارت می شود. این نوع کارت از جمله کارت های مقرون به صرفه و شیک می باشد.
کارت ویزیت سلفون مات / کارت ویزیت سلفون مات دورگرد / کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب
کارت ویزیت سلفون براق / کارت ویزیت سلفون براق دورگرد

sel-mat80 sel-mat70 sel-mat60
sel-mat40 sel-mat-20 sel-mat50

۷۰

مشخصات کارت ویزیت شیشه ای نیمه مات: 

این نوع کارت با ضخامت ۵۰۰ میکرون می باشد و حالت شیشه ای نیمه مات و ترنسپرنتی دارد و زمانی روی کتاب یا صفحه ای قرار داده شود تمام مطالب زیر آن قابل مشاهده می باشد. این کارتها یکرو بوده و جزء کارتهای شیک و فانتزی محسوب می شود.
کارت ویزیت شیشه ای نیمه مات ( پی وی سی برفکی ۵۰۰ میکرون )

۶۶۰ ۶۷۰ ۶۸۰
۶۹۰ ۷۱۰ ۶۱۰
۶۲۰ ۶۳۰ ۶۴۰
۵۹۰ ۶۰۰ ۶۵۰

۷۲

مشخصات کارت ویزیت شیشه ای نیمه مات: 

این نوع کارت ها با ضخامت های متفاوتی موجود می باشد که عبارتند از پی وی سی ۳۰۰ میکرون، پی وی سی ۵۰۰ میکرون و پی وی سی ۷۶۰ میکرون. پی وی سی های ۳۰۰ و ۵۰۰ بصورت مات می باشد ولی پی وی سی ۷۶۰ دارای لمینت براق می باشد. پی وی سی ۷۶۰ میکرون دقیقا مانند کارتهای عابربانک می باشد. یک نوع ۷۶۰ میکرون متالیک موجود می باشد که رنگ های استفاده شده در آن متالیک می باشد. اگر در طرح کارت متالیک از رنگ زرد و خاکستری استفاده شود بعد از چاپ طلایی و نقره ای خواهد شد.
پی وی سی ۳۰۰ میکرون / پی وی سی ۵۰۰ میکرون / پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک لمینت دار

۷۳

کارت ویزیت برخلاف آن که یک تبلیغ ساده و معمولی به نظر می رسد، درعین حال می تواند تاثیری مهم بر روی مخاطبین شما بگذارد. انتخاب نوع درست کارت با توجه به نوع فعالیت و مخاطبین شما از نکات مهم و اساسی است.
باید در نظر داشته باشید که اگر مخاطبان شما افراد یا شرکت های خاص می باشند حتما از کارت های شکیل و جذاب هم از نظر طرح و هم نوع کارت استفاده نمایید. زیرا نوع کارت شما باعث ایجاد اولین تفکر از سوی مخاطبان نسبت به شما می باشد. پس بهتر است که این تفکر از همان لحظه اول به بهترین نحو باشد. به این دسته از دوستان این نوع کارت ها را پیشنهاد می کنیم: موضعی استخوانی ، لمینت مات ، لمینت براق ، مخملی، شیشه ای، PVC و موضعی سلفون
در صورتیکه فعالیت شما بگونه ای است که مخاطبین خاصی نداشته و یا اینکه استفاده شما از کارت بیش از حد معمول می باشد و می خواهید هزینه آن مقرون به صرفه باشد می توانید از کارت های شکیل و ارزان همچون : کتان ، سوسماری ، سلفون مات ، سلفون براق و … استفاده نمایید.

طراحی و چاپ شاپرک , مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت , چاپ کارت ویزیت , طراحی کارت ویزیت , کارت ویزیت شیشه ای , کارت ویزیت لمینت , لمینت برجسته , طراحی و چاپ کارت ویزیت , کارت ویزیت کتان , سلفون مات , سلفون براق , کارت ویزیت سوسماری , طرح های کارت ویزیت , چاپ فوری , سربرگ , پاکت , ست اداری , چاپ ست اداری , طراحی سربرگ , سایز پاکت , فاکتور , چاپ فاکتور , طراحی فاکتور , تراکت , چاپ تراکت , طراحی تراکت , چاپ دیجیتال , چاپ افست , بروشور , طراحی بروشور , چاپ بروشور , چاپ کاتالوگ , طراحی کاتالوگ , کارت تبریک , تقویم دیواری , سررسید , لیبل سی دی , چاپ لیبل , سفارش آنلاین چاپ , لیوان کاغذی , چاپ روی لیوان ,  لیوان تبلیغاتی

post

کارت ویزیت های فانتزی و خاص با برش های خاص | چاپ شاپرک

چاپ شاپرک قادر به چاپ کارت ویزیت های خاص با برش خاص می باشد. جنس این نوع کارتها می تواند سلفون مات و براق، کتان و سوسماری بوده و این کارتهای خاص قابل اجرا و چاپ در این مجموعه می باشد.

۱۰۵ ۱۰۶
۱۰۷ fe
۱۳۴ ۱۰۸
۱۰۹ ۱۱۰
۴۵ ۱۱۱
۱۱۲ ۱۱۴
۱۱۵ ۱۱۶
۱۱۳ ۱۱۷
۱۱۸ ۱۱۹
۱۲۰ ۱۲۱
۱۲۲ ۱۲۳
۱۲۴ ۱۲۵
۱۲۶ ۱۲۷
۱۲۸ ۱۲۹
۱۳۰ ۱۳۱
۱۳۲ ۱۳۳
۱۳۵ fq
fp fm

 

post

نکات مهم در طراحی کارت ویزیت | چاپ شاپرک

نکات مهم در مورد طراحی کارت ویزیت خوب
هر کس باید این نکته را در به خاطر بسپارد که طراح یک کارت ویزیت خوب یعنی به تصویر کشیدن حس کار و نوع تجارت مشتری. یک کارت ویزیت خوب باید به گونه ای طراحی شده باشد که بتواند بلافاصله توجه بیننده را به خود جلب کند و او را ترغیب به خرید محصول نماید. یک کارت ویزیت خوب نباید به عنوان آیتمی برای معرفی در نظر گرفته شود که برای برقراری ارتباط با مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. کارت ویزیت یکی از روش های تبلیغ و به نوعی ایستگاه اطلاعاتی در مورد شما و کاری که انجام می دهید می باشد. اگر کارت ویزیت نتوانست به مقاصد و اهداف شما در زمینه بالا بردن میزان فروش محصول و معرفی و شناساندن شما جامه عمل بپوشاند، این ثابت می کند که کارت ویزیت شما در سطح مناسبی برای تاثیر گذاری نبوده است.

اکثر افراد فکر می کنند کارت ویزیت روش موثر تبلیغات فروش است؛ این نوع تفکر در میان افرادی رایج است که به تازگی وارد عرصه تجارت شده اند. ایده کلی در مورد فلسفه کارت ویزیت این است که یک کارت ویزیت به قدری از یک طراحی خوب برخوردار باشد که با قرار گرفتن روی میز نظر هر بیننده را به خود جلب کرده و حرفه ای بودن طرح آن نیز باعث شود تا این حس در بیننده ایجاد شود که با یک مجموعه کاملا حرفه ای طرف است، بنابراین سعی می کند خرید خود را از این کمپانی خاص انجام دهد.
کارت های ویزیت از ابزارهای موثر و مفید هستند که تاثیر آنها اثبات شده است. داشتن یک کارت ویزیت خوب با طراحی منحصر به فرد و چشم گیر این امکان را برای مشتریان و مصرف کنندگان فراهم می کند تا خرید خود را به آسانی و با طیب خاطر انجام دهید.
در اینجا ۲۳ نکته اساسی و مفید را به شما خواهیم گفت که به شما کمک می کند که یک کارت ویزیت خوب طراحی کنید:

۴۴ ۴۵

۱. از تصویری استفاده کنید که نمایانگر کار، محصول و کمپانی شماست.
۲٫ مطمئن شوید کارت ویزیت شما دارای جذابیت های لازم برای جذب و جلب توجه و ترغیب مشتری است.
۳٫ از رنگ های متنوعی استفاده کنید.
۴. از عکس هایی استفاده کنید که احساسات افراد را تحریک کند، البته با توجه به این که برخی از تصاویر ممکن است برای محیط تجاری مناسب نباشد.
۵. از کارت هایی که مواد پلاستیکی در آنها بکار رفته استفاده نکنید. از کارت های رنگی و کارت هایی استفاده کنید که دارای طرح های غیر معمول و غیر عادی است، به این طریق طرح کارت در ذهن بیننده باقی مانده و دیرتر فراموش می شود.
۶. کارت خود را در سایزهای مختلف تجسم کنید. شما می توانید کارت خود را به گونه ای طراحی کنید که فقط محصولی که قصد فروش آن را دارید به نمایش بگذارد.
۷. کارت را به صورت عمودی طراحی کنید تا مطمئن شوید بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
۸. کارت ها ویزیت دو لت و سه لت می تواند نقش یک کاتالوگ را ایفا کند.
۹٫ کارت های ویزیتی با طرح های مختلف طراحی کنید. با این روش افراد در کلکسیون کارت های ویزیت شان تعداد بیشتری کارت از شما خواهند داشت.
۱۰. به اضافه کردن یک فایل آهنگ یا موزیک به کارت خود فکر کنید. این گونه می توانید مطمئن باشید هر کس با هر سلیقه ای از داشتن کارت شما امتناع نمی کند.
۱۱. شما باید مطمئن باشید کارت شما از روش ها و راه های لازم برای ارتباط برقرار کردن با افراد برخوردار است، مثلا نام کمپانی، آدرس، شماره تماس، فاکس، آدرس وب سایت و همچنین آدرس ایمیل. فراموش نکنید بودن نام خود شما به اندازه نام کمپانی در کارت ویزیت اهمیت دارد.
۱۲٫ نگران هزینه ای که باید برای کارت ویزیت بپردازید نباشید. با کمی بیشتر هزینه کردن برای چات کارت ویزیت بعدا می توانید درآمد بیشتری داشته باشید. با داشتن یک کارت ویزیت خوب با تعداد بالا تعداد افرادی که با شما تماس می گیرند نیز بیشتر شده، در نتیجه میزان فروش محصول شما نیز افزایش پیدا می کند.
۱۳٫ داشتن دو کارت متفاوت می تواند میزان فروش محصول شما را تا حد باور نکردنی بالا می برد.
۱۴. مطمئن شوید کارت ویزیتی که طراحی می کنید به خوبی برند یا نام تجاری شما را تصریح و توصیف می کند.
۱۵. سعی کنید مشخصات کلی خلاصه و در یک خط قابل خواندن و فهمیدن باشد از نوشتن متن های طولانی اجتناب کنبد فراموش نکنید کارت ویزیت با برشور یا تراکت تبلیغاتی فرق دارد پس هرچه مختصر تر و کوتاهتر باشد برای مخاطب قابل لمس تر است
۱۶. نوشته ای انتخاب نکنید که مردم قادر به فهم آن نباشند چون باعث می شود برخی از مشتریان خود را از دست بدهید.
۱۷. از کارت ویزیت هایی استفاده نکنید که حاوی اطلاعات ارتباطی قدیمی، آدرس پستی و … است چون باعث می شود یک فرد غیر حرفه ای و اماتور به نظر برسید.
۱۸. سعی کنید به جای نوشته های طولانی از نوشته ها و عبارات کوتاه و مختصر استفاده کنید. نوشته های بلند و طولانی باعث کمم شدن علاقه فرد به خواندن مطالب می شود.
۱۹٫ پشت کارت شما باید حاوی نکات مهم و ضروری در مورد نوع فعالیت و سرویس دهی شما باشد. این باعث می شود مردم شما را بهتر و زودتر به یاد آورند.
۲۰. اگر می دانید در یک سال بیشتر از ۱۰۰۰ کارت استفاده نمی کنید مطمئن باشید در کار و تجارت خود شکست خواهید خورد. بنابراین روش خود را تغییر داده و کاری کنید که کارت ویزیت بیشترین نفع را به شما برساند.
۲۱. بهترین روش برای اینکه ببینید آیا کارت ویزیت شما یک کارت ویزیت به یادماندنی هست یا نه این است که کارت ویزیت خود را بین تعداد زیادی کارت دیگر قرار دهید و آن ها را از یک تابلو آویزان کنید، سپس به آن ها نگاه کنید. اگر کارت شما در نگاه اول نظرتان را به خود جلب کرد مطمئن باشید کارت ویزیت خوبی است. اما اگر این اتفاق نیفتاد بدانید در یک قسمت از کار اشتباه کرده اید.
۲۲٫ اگر کارت خود را به مشتری ارائه کردید و او با دیدن آن چیزی در مورد اینکه چقدر کارت خوبی دارید صحبت نکرد و یا اصلا چیزی در مورد کارت نگفت، این ها نشانه هایی است که نشان می دهد کارت شما از فاکتور WOW برخوردار نیست بنابراین چیزی هم برای گفتن در مورد آن وجود ندارد.
۲۳٫ وقتی کارت ویزیت تان را به مشتریان خود می دهید از آنها نیز بخواهید کارت شان را در اختیار شما قرار دهند. با این روش می توانید با آنها در ارتباط باشید بنابراین مطمئن باشید کار و شغل خود را در سطح وسیعی گسترش داده اید.

post

اطلاعات کامل در مورد یووی موضعی

UV موضعی یک لایه برجسته و براق می باشد که در قسمت های مشخص شده و مورد نظر قرار می گیرد. این لایه موجب میشود که هم کارت اختلاف سطح پیدا کند که موجب جذابیت کارت می شود و همچنین می توان قسمت های مهم کارت از جمله لوگو، نام شرکت و نام شخص را توسط آن متمایز کرد تا نظرها نسبت به آنها جلب شوند. این لایه باعث ایجاد براقیت و سایه روشن دیده شدن کار در زیر نور می شود که باعث جذابیت کار چاپی می شود. در زیر نمونه هایی از UV موضعی آمده است .

۴۲

۴۳


نحوه ارسال فایل اصلی و فایل UV موضعی جهت چاپ :

۱- فایل اصلی خود را با فرمت TIFF یا PSD و کیفیت ۳۰۰DPI بصورت ۴ رنگ ارسال نماید.
۲- قسمت هایی را که می خواهید UV موضعی شود به صورت یکدست مشکی تک رنگ و با همان فرمت و کیفیت فایل اصلی ارسال نمایید.